Осипова Т. Ю. Мультиплікативність педагогічних умов професійного становлення майбутніх учителів.

// Наука і освіта.  2017.  №4. 166-171.

Тетяна Юріївна Осипова,
доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна


МУЛЬТИПЛІКАТИВНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ
ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглянуто підходи сучасних науковців до визначення сутності професійного становлення майбутніх учителів. Визначено педагогічні умови зазначеного процесу (створення сприятливого соціально-психологічного клімату в студентській групі, вмотивування майбутніх учителів до прийняття власної професійної позиції, забезпечення педагогічного наставництва в професійному становленні майбутніх учителів). Подано результати експериментальної роботи, що доводять мультиплікативний ефект упровадження в освітній процес педагогічного ВНЗ визначених педагогічних умов професійного становлення майбутніх учителів


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

професійне становлення, майбутні вчителі, педагогічні умови, мультиплікативність, соціально-психологічний клімат, професійна позиція, педагогічне наставництво.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Аникеева Н. П. Психологический климат в коллективе / Н. П. Аникеева. – М. : Просвещение, 1989. – 224 с.
2. Бевз Е. В. Наставничество как условие профессиональной подготовки бакалавров педагогического образования / Е. В. Бевз // Среднее профессиональное образование. – 2011. – № 9. – С. 8-10.
3. Казанджиєва М. С. Професійна позиція сучасного педагога як чинник гуманістичної освіти / М. С. Казанджиєва. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/1027169/.
4. Коломинский Я. Л. Психология взаимоотношений в малых группах : [учеб. пособие] / Я. Л. Коломинский. – [2-е изд., доп]. – Минск : ТетраСистемс, 2000 – 287 с.
5. Левітан К. М. Особистість педагога : становлення і розвиток. – [хрестоматія «Педагогічна творчість і майстерність» / Укл. Н. В. Гузій] / К. М. Левітан – К. : ІЗМН, 2000. – С. 50-57.
6. Леврінц М. І. Формування мотивації до професійної педагогічної діяльності майбутніх фахівців іноземних мов в Угорщині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / М. І. Леврінц. – Тернопіль, 2011. – 24 с.
7. Ломов Б. Ф. Методические и теоретические проблемы психологии / Б. Ф. Ломов. – М. : Наука, 1984. – 348 с.
8. Осипова Т. Ю. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічного наставництва : дис. … докт. пед. наук : 13.00.04 / Тетяна Юріївна Осипова. – Одеса, 2016. – 501 с.
9. Петрусенко С. Ю. Педагогічні умови професійного становлення молодих учителів у загальноосвітньому навчальному закладі : автореф.дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / С. Ю. Петрусенко. – Одеса, 2009. – 20 с.
10. Рогов Е. И. Личность учителя : теория и практика : [учеб.пособие для вузов] / Е. И. Рогов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 509 с
11. Щуркова Н. Е. Практикум по педагогической технологии / Н. Е. Щуркова. – М. : Педагогическое общество России, 2001. – 250 с.

         

       
   
   
         

 

©2023 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.