Vasylenko O. M., Sheremet A. M. Peculiarities of Career Self-Determination of Modern High School Students.

// Наука і освіта.  2017.  №4. 159-165.

Олена Миколаївна Василенко,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки,
Хмельницький національний університет,
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, Україна,
Алла Михайлівна Шеремет,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки,
Хмельницький національний університет,
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, Україна,


ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядається проблема професійного самовизначення сучасних старшокласників. Особливої актуальності ця проблема набуває у ранньому юнацькому віці, оскільки центральним новоутворенням психічного розвитку юнаків є орієнтація на майбутнє, яка визначає загальну життєву перспективу: зрозуміти себе в якості повноцінного члена суспільства, зайняти внутрішню позицію дорослого та визначити своє місце в суспільному житті. Сутністю професійного самовизначення особистості є самостійне та усвідомлене знаходження сенсу роботи, що виконується, і всієї життєдіяльності в конкретній культурно-історичній (соціально-економічній) ситуації. Метою статті є дослідження мотивів і чинників, які впливають на процес професійного самовизначення сучасних старшокласників та визначення дієвих методів формування усвідомленого ставлення учнів до вибору майбутньої професії. У дослідженні були використані такі методи та методики, як: анкетування учнів за розробленою анкетою, що дозволило визначити мотиви і чинники, які впливають на вибір професії випускниками шкіл; методику дослідження особистісної здатності учнів до вибору професії: «Що мені подобається?» (Л. Йовайши), методику «Карта світу професій» за Є. Клімовим. У дослідно-експериментальній роботі прийняли участь 83 учні 10-х та 11-х класів СЗОШ № 8 м. Хмельницького. Отримані результати проведеного дослідження показали, що сучасні старшокласники здебільшого орієнтуються на престижні та добре розрекламовані в суспільстві професії, вважаючи їх високо оплачуваними і цікавими. Позитивним чинником професійного самовизначення старшокласників є те, що більшість з них вважають можливим вступити до вищого навчального закладу за рахунок власних здібностей без матеріальної підтримки батьків. А негативним чинником, який ускладнює вибір професії сучасними старшокласниками, є недостатній рівень їхніх знань про майбутню професію та платіжна неспроможність їхніх батьків. Знизити вплив негативних чинників, які впливають на процес професійного самовизначення сучасних старшокласників, можна тільки шляхом розробки та впровадження дієвих форм і методів формування професійного самовизначення учнів. На думку авторів, найефективнішим методом є тренінгові заняття, зокрема тренінг «Карта життя: самостійний вибір майбутньої професії» автора М. Корнілової, який було адаптовано для учнів 10-11 класів та розроблено його орієнтовну структуру. Отримані результати проведеного дослідження варто враховувати при розробці програм профорієнтаційної роботи зі старшокласниками, що і є перспективами подальших розвідок у цьому напрямку.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

професія, професійне самовизначення, старшокласники, мотиви і чинники професійного самовизначення, методи формування професійного самовизначення.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Гладкова В.М. Профорієнтація: [навчальний посібник] / В. М. Гладкова. – Львів: Новий Світ-2000, 2007. – 160 с.
2.Каденко О. М Механізми формування професійного самовизначення випускників загальноосвітніх шкіл та шляхи їх моделювання / О. А. Каденко, О. М. Василенко // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини. – Умань : УДПУ імені Павла Тичини, 2010. –Ч. 4. – С. 101-107.
3.Климов Е. А. Психологія професіонала / Е. А. Климов. – М.: Академия, 1996. – 400 с.
4.Орієнтири для вибору професії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.profosvita.org.ua/uk/guide/articles/8.html. – Загол. з екрану. – Мова укр.
5.Профорієнтаційний тренінг «Карта життя: самостійний вибір майбутньої професії» (для учнів 9- х класів) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: te.zavantag.com›docs/717/index-29406-1.html – Загол. з екрану. – Мова укр.
6.Пряжников Н. С. Профессиональное и личностное самоопределение / Н. С. Пряжников. – Москва- Воронеж, 1996. – 67 с.
7.Рудюк О. Психологічні особливості професійного самовизначення безробітної молоді в процесі профпереорієнтації / О. Рудюк // Соціальна психологія. – 2006. – № 5. – С. 122-127.
8.Скиба М. Є. Теорія і практика професійно-орієнтаційної роботи з молоддю: [навчальний посібник] / М. Є. Скиба, О. М. Коханко. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 322с.

         

       
   
   
         

 

©2023 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.