Buzduhan O. A. Interaction of Preschool Educational Institution and Family in Moral Education of Senior Preschool Children.

// Наука і освіта.  2017.  №4. 143-147.

Олена Анатоліївна Буздуган,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна


ВЗАЄМОДІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА
СІМ’Ї У МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ


АНОТАЦІЯ:

Статтю присвячено дослідженню особливостей взаємодії дошкільного навчального закладу та сім’ї у моральному вихованні старших дошкільників; визначенню пріоритетних форм і методів навчання та виховання у роботі фахівців дошкільної освіти. В результаті проведеного аналізу було з’ясовано, що моральне виховання є значущим для демократизації українського суспільства. У статті також розкрито сутність взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї, яка полягає в узгодженні їхніх вимог, дій в інтересах дитини, активному залученні батьків до педагогічного процесу. Визначено завдання взаємодії дошкільного навчального закладу та сім’ї, а саме: забезпечення в сім’ї та дошкільному навчальному закладі оптимальних умов для повноцінного фізичного та психічного розвитку дитини, сприяння задоволенню її потреби в емоційно-особистісному спілкуванні, розвиток її творчих інтересів і здібностей; підвищення рівня сформованості педагогічної, моральної культури вихователів і батьків. Завданнями морального виховання визначено процес трансформації суспільно значущих норм, принципів, регулюючих взаємовідносини, загальнолюдських моральних цінностей в індивідуальні якості й формування на цій основі відповідних моральних якостей. Згідно з визначеними завданнями, було розроблено систему заходів щодо їх реалізації, яка передбачала наповнення новим змістом, при потребі переставлення акцентів в уже існуючих формах і методах освітнього процесу, з метою активізації процесів формування моральних цінностей, а згодом і моральної сфери особистості в дошкільному віці. Роботу з формування моральних цінностей дітей старшого дошкільного віку побудовано таким чином: знайомство з правилами поведінки дітей, вихователів і батьків, розробка навчальних і виховних завдань; створення необхідних умов для організації діяльності з літературою та іншою дитячою діяльністю; включення дошкільнят у поетапну діяльність; розробка змісту діяльності, підбір художніх творів для дітей; організація педагогічної та освітньої роботи з батьками. Також визначено єдині підходи в організації морального виховання дітей через залучення останніх до моральних цінностей у різних видах діяльності.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

взаємодія, дошкільний навчальний заклад, сім’я, моральне виховання.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бех И. Д. Психологические основы нравственного развития личности : автореф. дис… д-ра психол. наук : 19.00.07 / И. Д. Бех : Киевский пед. институт им. М. П. Драгоманова. – Киев, 1992. – 43 с.
2. Ващенко Г. Виховний ідеал : підручник для педагогів, виховників, молоді і батьків / Г. Ващенко. – Полтава : Полтав. вісн., 1994. – 190 с.
3. Дитина : Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту О. В. Огнев’юк, К. І. Волинець ; наук. кер. програмою : О. В. Проскура, Л. П. Кочина, В. У. Кузьменко, Н. В. Кудикіна ; авт. кол. : Г. В. Бєлєнька, Е. В. Бєлкіна, О. Л. Богініч, Н. І. Богданець-Білоскаленко, С. А. Васильєва, М. С. Вашуленко [та ін.] / Мін. осв. і наук., мол. та спорту України, Головн. упр. осв. і наук. викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 3-є вид., доопр. та доп. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 492 с.
4. Дуброва В. П. Теоретико-методические основы взаимодействия детского сада с семьей : Учебное пособие / В. П. Дуброва. – Минск : Издательская фирма “Возрождение”, 1997. – С. 128-141.
5. Закон України «Про освіту» : редакція від 19.02.2016 № 1060-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/page3. 6. Крупська Н. К. Педагогічні твори : В 10т. Т.
6. Дошкільне виховання. Питання сімейного виховання і побуту / Н. К. Крупська; за ред. М. К. Гончарова, А. І. Каїрова. – К. : Радянська школа, 1965. – 455 с.
7. Нечаева В. Г. Нравственное воспитание в детском саду : Пособие для воспитателей / В. Г. Нечаева, Т. А. Маркова, Р. И. Жуковская и др.; под ред. В. Г. Нечаевой, Т. А. Марковой. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1984. – 272 с.
8. Песталоцци И. Избранные педагогическиe сочинения : В 2-х томах / И. Песталоцци. – Т.1. – М. : Педагогика,1981. – 336 с.
9. Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка : Навч. посібн. / М. Г. Стельмахович. – К. : ІСДО, 1996. – 288 с.
10. Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии : избр.пед.соч. : [в 2 т.] / К. Д. Ушинский. – М. : Педагогика, 1974. – 776 с.

         

       
   
   
         

 

©2023 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.