Lazarenko N. I., Kolomiets A. M., Klymenko A.O. Symbiosis of Methodological Approaches to the Development of Education in the Information Society.

// Наука і освіта.  2017.  №4. 107-112.

Наталія Іванівна Лазаренко,
кандидат педагогічних наук, доцент,
ректор Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського,
вул. Острозького, 32, м. Вінниця, Україна,
Алла Миколаївна Коломієць,
доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи,
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського,
вул. Острозького, 32, м. Вінниця, Україна,
Анатолій Олегович Клименко,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики англійської мови та методики її викладання,
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,
вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, Україна


СИМБІОЗ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗВИТКУ
ОСВІТИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА


АНОТАЦІЯ:

До актуальних проблем сьогодення, які ще недостатньо розроблені у науковій літературі, належить пошук й наукове обґрунтування інноваційних педагогічних технологій, ефективних моделей, форм, систем організації навчального процесу, методологічної компетентності майбутнього педагога в умовах інформаційного суспільства. Мета статті – дослідити найбільш ефективні підходи, моделі, форми й системи організації професійної педагогічної освіти, формування в майбутнього педагога методологічної компетентності, котра забезпечує його здатність на високому рівні організовувати освітній процес, здійснювати наукові дослідження, опановувати інноваційні технології навчання та інформаційні системи, узагальнювати передовий педагогічний і методичний досвід, критично оцінювати результати своєї роботи, творчо працювати над самовдосконаленням. Доведено, що цілісний підхід як симбіоз й інтеграція різноманітних методологічних підходів (аксіологічного, системного, особистісного, культурологічного, синергетичного, діяльнісного, компетентісного й інших) здатен відображати цілісну природу досліджуваного педагогічного явища чи процесу. Перевага надається компетентнісному підходові, застосування якого покликане сформувати в молодого покоління сукупність компетентностей, необхідних для здійснення життєдіяльності в сучасному інформаційному суспільстві, аналізу й адекватного оцінювання та використання інформації. Педагогічна діяльність в умовах інформаційного суспільства має бути спрямована на виховання інноваційної людини – суб’єкта світової цивілізації, універсальними характеристиками якого є глобальне мислення, планетарна свідомість, полікультурність, гуманістична культура, громадянськість, толерантність, здатність до життєтворчості в глобальному масштабі. З компетентнісним підходом органічно пов’язані й інші методологічні підходи, які також надзвичайно цінні й продуктивні у вирішенні багатьох педагогічних проблем. Серед них найбільш важливим є аксіологічний підхід, в основі якого провідним є принцип гуманізму. Систематизовані аксіологічні знання здатні активізувати всі інші ланки системи цінностей, що дозволить встановити критерії оцінки діяльності установ, старих і нових концепцій освіти, педагогічного досвіду, а також зберегти традиційні гуманістичні цінності вітчизняної педагогічної теорії і практики та ефективно використовувати їх у модернізації української освіти. Методологічні установки синергетики – нової універсальної парадигми, що використовується для вирішення педагогічних проблем, які не піддаються розв’язанню класичними методами, – кардинально змінюють традиційні уявлення про пізнавальний процес, трактуючи його як організм, здатний до самокоригування і пошуку нових альтернативних шляхів розвитку. Синергетичний й системний підходи, які базуються на міждисциплінарності, сприяють формуванню творчого мислення, реінтеграції інформації на новому якісному рівні з розумінням системних зв’язків й ведуть до приросту креативного потенціалу особистості. Вони можуть успішно застосовуватися в моделюванні і прогнозуванні освітнього середовища, адаптації з погляду дидактики їх ідей в змісті освіті, в управлінні навчально-виховним процесом.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

інформаційне суспільство, освіта, інноваційні технології, симбіоз методологій, компетентнісний підхід, аксіологія, синергетика


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Боришевський М. Й. Духовні цінності в становленні особистості й громадянина / М. Й. Боришевський // Педагогіка і психологія. – 1997. – №1. – С. 144-150.
2. Гинецинский В. И. Основы теоретической педагогики. / В. И. Гинецинский. – СПБ: изд. С-Петерб. ун-та. – 1992. – 154 с.
3. Зязюн І. А. Цілісний методологічний підхід у педагогічному науковому дослідженні / Іван Зязюн // Професійнестановлення особистості: проблеми і перспективи: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький: 2011. – С.7-13. 4. Кушнір В. А. Теоретико-методологічні основи системного аналізу педагогічного процесу вищої школи: Автореф. дис. д-ра пед. наук: 13.00.04 / В. А. Кушнір // Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К. – 2003. – 39 с.
5. Робуль О. Синергетикаяк інноваційна методологія педагогічної освіти / О. Робуль // Філософія освіти. – 2006. – № 1(3). – С. 35-42
6. Сластенин В. А. Введение в педагогическую аксиологию. // В. А. Сластенин, Г. И. Чижакова. – М.: Академия. – 2003. – 192 с.
7. Соляник С. Ф. Демасифікація культури на зламі тисячоліть / С. Ф. Соляник // Наукові записки КІТЕП: Щорічник. – К.: Знання України, 2002. – Вип. 2. – С. 64-72.
8. Тюріна Т. Г. Педагогіка духовності: синергетичний підхід / Т. Г. Тюріна // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук. пр. / Гол. ред. Г. П. Шевченко. – Вип. 30. – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-туім. В. Даля, 2009. – С. 144-162.
9. Хакен Г. Синергетика: пер. с англ / Г. Хакен. – Москва, 1980. – 406 с.

         

       
   
   
         

 

©2023 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.