Pavliuk O. S., Chopyk T. V., Antoniuk O. V., Pavliuk Ye. O., Soltyk O. O., Biliński J. Pedagogical Technology of Physical Education Teachers’ Professional Self-Improvement.

// Наука і освіта.  2017.  №4. 101-106.

Оксана Сергіївна Павлюк,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання,
Тетяна Вікторівна Чопик,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання,
Олександр Васильович Антонюк,
кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри фізичного виховання
Євген Олександрович Павлюк,
кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри здоров’я людини,
Олександр Олександрович Солтик,
кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання,
Хмельницький національний університет,
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, Україна,
Яцек Білинський,
доктор філософії, викладач кафедри туризму і рекреації, медичний факультет,
Університет інформатики і управління,
вул. Сухарського, 2, м. Жешув, Польща


ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


АНОТАЦІЯ:

Статтю присвячено теоретико-експериментальному дослідженню проблеми самовдосконалення викладачів фізичного виховання у процесі професійної діяльності. Мета полягає у визначенні, теоретичному обґрунтуванні й експериментальній перевірці педагогічних умов ефективної реалізації педагогічної технології самовдосконалення викладачів у процесі професійної діяльності. Використано комплекс методів: аналіз, порівняння, систематизація, метод експертних оцінок, спостереження, бесіди, інтерв’ювання викладачів, анкетування і тестування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Було визначено головні складники самовдосконалення викладачів фізичного виховання: теоретико-методична обізнаність, педагогічне спілкування, фізичне самовдосконалення та комп’ютерна грамотність. Теоретико-методична обізнаність складається з основ здорового способу життя, форм проведення занять, засобів фізичного виховання, методів контролю (самоконтролю), знання термінології, інноваційних підходів. Самовдосконалення педагогічного спілкування містить невербальний (жестикуляція, міміка, пантоміміка) та вербальні компоненти (словниковий запас, виразність мови, діалог, монолог, полілог). Фізичне самовдосконалення включає фізичні якості (силу, координацію, швидкість, гнучкість та витривалість), фізіологічні показники (серцево-судинна та дихальна системи), морфологічні показники (жировий та м’язові компоненти), рухові вміння (об’єм рухів та техніка рухів). Самовдосконалення комп’ютерної грамотності охоплює вміння працювати з інформацією (Інтернет, використання електронних ресурсів), навички роботи з комп’ютером (робота з офісними програмами, з операційною системою), вміння використовувати комп’ютерні технології (модульне динамічне об’єктно-орієнтоване середовище для навчання; електронний документообіг). З метою визначення фізичного стану викладачів підібрано тести для перевірки фізичної підготовленості; фізіологічні показники були визначені за допомогою функціональних проб; для характеристики м’язового компонента викладачів фізичного виховання був застосований індекс розвитку мускулатури. Для якісної оцінки показників фізичної підготовленості, фізіологічних та морфологічних показників розроблено оцінні таблиці за дев’ятибальною системою. Діагностика рівня теоретико-методичної обізнаності, педагогічного спілкування та комп’ютерної грамотності викладачів фізичного виховання здійснювалася за допомогою розроблених нами анкет. Визначення мотивації до самовдосконалення викладачів фізичного виховання у процесі професійної діяльності проводилося на підставі «Опитувальника для визначення джерел мотивації» (Дж. Барбуто, Р. Сколл). Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено такі педагогічні умови самовдосконалення викладачів фізичного виховання в процесі професійної діяльності: урахування індивідуальних та вікових особливостей викладачів, забезпечення вибору власної траєкторії самовдосконалення з урахуванням орієнтиру професійного самовдосконалення, посилення мотивації викладачів фізичного виховання до самовдосконалення у процесі професійної підготовки. Розроблено та науково обґрунтовано модель педагогічної технології самовдосконалення викладачів фізичного виховання у процесі професійної діяльності. Отримані результати експериментальної роботи свідчать про те, що впроваджені педагогічні умови сприяють успішному самовдосконаленню викладачів фізичного виховання у процесі професійної діяльності. На основі проведеного педагогічного експерименту відбулися статистично значущі зміни у рівнях самовдосконалення, що засвідчили позитивну динаміку самовдосконалення викладачів фізичного виховання у процесі професійної діяльності в експериментальній групі та підтвердили ефективність розробленої технології.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

самовдосконалення у процесі професійної діяльності, викладачі фізичного виховання, орієнтир професійної досконалості, педагогічна технологія, педагогічні умови.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бабанский Ю. К. Избранные педагогические труды / [сост. М. Ю. Бабанский]. – М. : Педагогика, 1989. – 560 с.
2. Вайніленко Т. В. Сутність та зміст професійно-педагогічного самовдосконалення / Т. В. Вайніленко // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія : Педагогіка і психологія : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2005. – Вип. 278. – С. 13-20.
3. Колодезников К. С. Организационно-педагогические условия самосовершенствования будущего специалиста физической культуры и спорта в вузе : автореф. дис. на соискание научн. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / К. С. Колодезников. – Якутск, 2010. – 22 с.
4. Ксьонзенко М. А. Мотивація самовдосконалення вчителя як ключовий психологічний чинник його професійного зростання / М. А. Ксьонзенко // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – Донецьк, 2012. – № 2. – С. 90-93.
5. Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології : навч. посібн. / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, О. Т. Шпак. – К.: Видавничий центр «Просвіта», 2000. – 368 с.
6. Павлюк О. С. Аналіз підходів визначення професійного самовдосконалення у педагогічній сфері / О. С. Павлюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наукових праць. – Вінниця, 2012. – Вип. 30. – С.56-61.
7. Павлюк О. С. Структурна характеристика моделі професійної досконалості викладача фізичного виховання / О. С. Павлюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2013. – Випуск 5(30)13. – С. 180-185.
8. Павлюк О. С. Ефективність педагогічної технології професійного самовдосконалення викладача фізичного виховання у процесі професійної діяльності: результати формувального етапу експерименту / О. С. Павлюк // Педагогіка та психологія.– Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2014. – Вип. 687. – С. 109-116.
9. Сисоєва С. О. Педагогічні технології : структурно-функціональний аналіз / С. О. Сисоєва // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – До. – Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2002. – С. 86-91.
10. Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе дидактического и методического усовершенствования УВП / Г. К. Селевко – М. : НИИ «Школьные технологии», 2005. – 288 с.
11. Barbuto J. A self-concept-based model of work motivation : a class exersice / J. Barbuto // Proceedings of the Eastern Academy of Management Annual Meeting. – Washington, DC. – 1996.
12. Guerrero S. M. Teacher knowledge and a new domain of expertise: pedagogical technology knowledge / S. M. Guerrero // Journal of Educational Computing Research. – 2005. – Т. 33. – №. 3. – С. 249-267.
13. Curtner-Smith M. D. The occupational socialization of a first-year physical education teacher with a Teaching Orientation / M. D. Curtner-Smith // Sport, Education and Society. – 2001. – №6(1). – P. 81-105.
14. Pavliuk O. S. Defining the actual indexes of self-improvement of the physical-training teacher in the process of the occupational activity / O. S. Pavliuk // Scientific theory journal «Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta», No. 1 (107) – 2014. – P. 133-139.
15. Pavliuk Ye. O. Classification of the future coaches-instructors professional training at the higher education establishments / Ye. O. Pavliuk // Středoevropský věstník pro vědu a výzkum. – 2015. – NR 6 (19). – P. 57-60.
16. Pavliuk Ye. O. Defining quality of the future coaches-instructors’ professional competence in the process of training / Ye. O. Pavliuk // European Applied Sciences. – 2015. – NR 6. – P. 28-29.
17. Passmore J. The Perfectibility of Man / John Artur Passmore. – 3 rd ed. – Indianapolis, Ind. : Liberty Fund, 2000. – 530 p.
18. Steven C. Wright Professional socialization issues pertaining to physical education majors / C. Steven // Journal of Physical Education and Sport ® (JPES). – 2016. – 16(1). – P. 57-59. 

         

       
   
   
         

 

©2023 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.