Chekan O. I., Barna Kh. V., Ivanova V. V. Formation of Future Nursery Teachers’ Professional Competence by Means of Information and Communications Technologies.

// Наука і освіта.  2017.  №4. 57-62.

Оксана Іванівна Чекан,
кандидат педагогічних наук, старший викладач,
Христина Василівна Барна,
кандидат педагогічних наук, старший викладач,
Вікторія Вікторівна Іванова,
кандидат психологічних наук, старший викладач,
кафедра теорії і методики дошкільної освіти,
Мукачівський державний університет,
вул. Ужгородська, 26, м. Мукачево, Україна


ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
ВИХОВАТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


АНОТАЦІЯ:

Ми живемо у вік інформації, коли відбувається комп’ютерна революція. Ми є свідками того, що комп’ютери вже зайняли міцні позиції в багатьох галузях сучасного життя. Вони швидко проникають і у дошкільні навчальні заклади. Проблема формування професійної компетентності майбутніх вихователів засобами інформаційно-комунікаційних технологій стала особливо актуальною в наші дні. Сучасний рівень розвитку суспільства вимагає освічених фахівців, людей творчих, здатних до вільного мислення. Метою статті є аналіз етапів формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку засобами інформаційно-комунікаційних технологій. У статті також проаналізовано психолого-педагогічну літературу щодо сутності поняття «інформаційно-комунікаційні технології». Уточнено основні етапи формування професійної компетентності вихователя. Розкрито компоненти (адаптивно-мотиваційний; планово-змістовний; організацій-нокоординаційний; контролювально-оцінний) щодо формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку. Визначено компоненти з використанням методик мікровикладання для формування асоціативних зв’язків у майбутніх фахівців дошкільної освіти. Конкретизовано елементи готовності відповідно до визначених нами її компонентів. Виявлено ряд причин методичного, психологічного та технологічного характеру, що заважають ефективному впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес дитячого закладу. Проаналізовано подані нами етапи формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Розглянуто один із етапів щодо формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку засобами інформаційно-комунікаційних технологій – креативно-інформаційний. Обґрунтовано завдання цього етапу (аналіз педагогічної практики, проектування програм та ігор для дітей, робота з батьками, управлінська та пропагандистська роботи). Виведено критерії (когнітивно-інформаційний, діяльнісно-інформаційний та інформаційно-управлінський) й показники (обізнаність студентів із будовою, роботою і функціями комп’ютера; використання студентами КТ у самостійній навчальній діяльності; наявність презентаційних матеріалів для роботи з дітьми (портфоліо); вміння моделювати (проектувати) навчальні ситуації засобами КТ; вміння моделювати (програмувати) і застосовувати комп’ютерні розвивальні ігри для дітей дошкільного віку; вміння залучати батьків для спільної роботи з ДНЗ у використанні КТ для дітей дошкільного віку; вміння використовувати КТ в управлінській діяльності майбутніх фахівців дошкільної освіти; вміння використовувати PR (технології) у процесі пропаганди іміджу ДНЗ) формуванні професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку засобами інформаційно-комунікаційних технологій.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

інформаційно-комунікаційні технології, професійна компетентність, комп’ютерно-орієнтовані технології.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Апатова Н. В. Інституційний чинник економічного зростання / Н. В. Апатова // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. – 2010. – Т. 23 (62). №1. – С. 22-29.
2. Бєлєнька Г. В. Формування професійної компетентності сучасного вихователя дошкільного навчального закладу [Текст] : монографія / Г. В. Бєлєнька. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 320 с.
3. Глушков В. М. Кибернетика, вычислительная техника, информатика : избранные труды в 3-х т. / В. М. Глушков. К. – : Наук. думка, 1990. – 482 с.
4. Ляшенко С. Інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій у освітній процес / С. Ляшенко, З. Зінченко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2013. – №7. – С. 16-30.
5. Мардарова І. К. Підготовка майбутніх вихователів до використання комп’ютерних технологій в організації пізнавальної діяльності старших дошкільників: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Ірина Костянтинівна Мардарова. – Одеса, 2012. – 239 с.
6. Новий тлумачний словник української мови. – У 4-х т. – т.2. – К.: «Аконт», 1999. – 901 с.
7. Панченко Алла. Модернізація освітнього процесу у ДНЗ в умовах інформатизації освіти / Алла Панченко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2012 – № 1. – С. 7-11.
8. Педагогика: Большая современная энциклопедия / Укл. Є. С. Рапацевич. – Мн: «Современное слово», 2005. – 720 с.
9. Смирнова-Трибульская Е. Л. Основы формирования информатических компетентностей учителей в области дистанционного обучения: монография / Е. Л. Смирнова-Трибульская. – Херсон : Айлант, 2007. – 704 с.
10. Тлумачний словник української мови: понад 12 500 статей (близько 40 000 слів) / за ред. В. С. Калашника. – 2-ге вид., випр. і доп. – Х. : Прапор, 2005. – 992 с.
11. Чекан О. І. Застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності вихователя дошкільного навчального закладу: навчальний посібник / О. І. Чекан. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2015. – 184 с.

         

       
   
   
         

 

©2023 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.