Kolomoiets T. H. Socialization Model of Preschoolers with Special Needs in the System of Special Education

// Наука і освіта.  2017.  №2. – 46-53.

Таміла Григорівна Коломоєць,
кандидат соціологічних наук, старший викладач,
Криворізький державний педагогічний університет,
пр. Гагаріна, 54, м. Кривий ріг, Україна

МОДЕЛЬ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В СИСТЕМІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ


АНОТАЦІЯ:

Сучасні соціальні відносини у нашій країні далекі від гармонійних і вимагають істотних змін. Особлива увага необхідна неповносправним дітям, які потребують від освітніх закладів якісної освіти і допомоги. Тому проблема соціалізації дітей з особливими потребами ще з дошкільного віку виходить на новий рівень актуальності. Аналіз існуючих наукових праць показав, що невирішеними залишаються питання формування механізму взаємодії вихова- телів спеціальних закладів освіти і їх вихованців у напрямку підвищення ефективності соціалізації останніх. Метою дослідження є формування моделі взаємодії вихователів спеціальних закладів освіти з їх вихованцями у напрямку підвищення ефективності соціалізації дітей з особливими потребами. Результати дослідження полягають в наступ- ному: доведена актуальність соціалізації дітей з особливими потребами ще у дошкільному віці; здійснено критичний аналіз наукових праць з питань соціалізації; вказано на відсутність єдиної думки у тлумаченні цього поняття; узагальнено основні наукові погляди з цього питання; сформовано основні задачі спеціальних закладів освіти, які до- зволять поліпшити процес соціалізації дітей з особливими потребами; доведено суб’єктно-суб’єктний характер взаємин працівника спеціального закладу освіти з його вихованцями; побудовано модель такої взаємодії. Можна вважати, що подальший освітній процес неповносправних дітей проходить в менш вразливому вигляді, якщо їхня соціалі- зація та соціальна адаптація в середовище здорових дітей відбуваються ще під час дошкільного віку. За таких умов їхнє майбутнє життя та подальша професійна діяльність також будуть носити більш соціально адаптований характер. Побудована модель дозволяє реалізувати такі напрями соціалізації дітей з особливими потребами: набуття дитиною якостей для життя і діяльності в суспільстві; формування самокерованої соціальної поведінки дитини, соціального «Я»; оволодіння елементами людської культури, соціальними нормами та законами; отримання результатів соціалі- зації в певних навчально-виховних умовах, які виключають небажані результати (асоціальна поведінка, відчуження особистості від соціуму).


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

корекційна освіта, інклюзивна освіта, соціалізація, діти з особливими потребами, психосоціальні порушення, соціальна адаптація, дошкільна освіта.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Авраменко О. О. Соціалізація особистості як соціально-педагогічна проблема / О. О. Авраменко // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки. Елект- ронне наукове фахове видання. – 2013.– Вип. 5. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgiin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK& P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20& S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21 P03=FILA=&2_S21STR=Vnadps_2013_5_3
2.Парыгин Б. Д. Основы социально-психологической теории / Б. Д. Парыгин. – М. : Мысль, 1971. – 351 с.
3.Кон И. С. Ребенок и общество : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И. С. Кон. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 336 с.
4.Левада Ю. А. Собрание сочинений / Ю. А. Ле- вада. – Москва : Наука, 1970. – 344 с.
5.Мудрик А. В. Социализация человека как про- блема / Анатолий Мудрик // Социальная педагогика. – 2005. – № 4. – С. 47-57. Педагогіка – Education Science and Education, 2017, Issue 2 52
6.Андреева Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева. – Москва. : Аспект-Пресс, 1996. – 376 с.
7.Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы в психологии / Б. Ф. Ломов. – Москва : Наука, 1984. – 446 с.
8.Лукашевич М. П. Соціальна робота (теорія і практика) : навч. посіб. / М. П. Лукашевич, Т. В. Се- мигіна. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2007. – 341 с. 9.Соціальна педагогіка : підручник / за ред. А. Капської. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 256 с.
10. Савченко С. В. Науково-теоретичні засади соціалізації студентської молоді в позанавчальній діяльності в умовах регіонального простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / С. В. Савченко. – Луганськ, Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. 2004. – 61 с.
11. Андриенко Е.В. Социальная психология. – М.: Академия, 2002. – 264 с.
12. Москаленко В.В. Социализация личности. – Киев : Вища школа, 1986. – 200 с.
13. Литвиненко С. Я. Дитина і середовище: про- блеми взаємодії / С. Я. Литвиненко, В. М. Ямницький // Оновлення змісту та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. – Рівне : РДГУ, 2002. – Вип. 22. – С. 216-219.
14. Мухина В. С. Возрастная психология : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / В. С. Мухина. – Москва : Академия, 1997. – 432 с.
15. Кравченко Т. В. Теоретико-методичні засади соціалізації дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Т. В. Кравченко. – Київ : Iнститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, 2010. – 40 с.
16. Рогальська І. П. Теоретико-методичні засади соціалізації особистості у дошкільному дитинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / І. П. Рогаль- ська. – Луганськ, 2009. – 43 с.
17. Коломоєць Т. Г. Нормативне забезпечення майбутньої соціалізації та соціальної адаптації вихованців корекційних закладів освіти / Т. Г. Коломоєць // Суспільні науки, історія, сучасність і майбутнє : матер. Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 вересня 2014 р. – Київ. : Київська наукова суспі- льнознавча організація, 2014. – С. 48-51.
18. Українське студентство у пошуках ідентичності : монографія / [за ред. В. Л. Арбєніної, Л. Г. Сокурянської]. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 520 с.
19. Хижняк Л. М. Державна освітня політика в умовах глобалізації: пошуки оптимальної моделі / Л. М Хижняк // Державне будівництво. – 2007. – № 1. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-1- 2/index.html
20. Коломоєць Т. Г. Формування системи спеціа- льної освіти для дітей з особливими потребами: соці- ологічний аспект / Т. Г. Коломоєць // Нова парадигма. – 2014. – № 123. – С. 195-205.
21. Абульханова К. А. Предисловие / К. А. Абульханова, А. Н. Славская // Бытие и созна- ние. Человек и мир / С. Л. Рубинштейн. – Москва : Мысль, 2003. – С. 6-33.
22. Идея системности в современной психологии / [под ред. В. А. Барабанщикова]. – Москва : Ин-т психологи РАН, 2005. – 496 с.
23. Сокурянська Л. Г. Ціннісна детермінація становлення соціальної суб’єктності студентства в умовах соціокультурної трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : спец. 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» / Люд- мила Георгіївна Сокурянська ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2007. – 36 с. 

         

       
   
   
         

 

©2023 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.