Хома О. М. Розвиток лексичної компетенції молодших школярів на уроках української мови.

// Наука і освіта.  2017.  №2. – 41-46.

Ольга Михайлівна Хома,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри теорії та методики початкової освіти,
Мукачівський державний університет,
вул. Ужгородська, 26, Мукачево, Україна

РОЗВИТОК ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


АНОТАЦІЯ:

У статті розкривається проблема розвитку лексичної компетенції на уроках української мови, що є скла- довою мовної. Зосереджено увагу на нових вимогах до навчання рідної мови в сучасних умовах реформування освіти. З’ясовано зміст вивчення лексичних понять, указано програмові вимоги до них. Сформульовано напря- ми, етапи, систему їх вивчення на уроках. Розвиток лексичної компетенції визначено як поетапне засвоєння лексичних понять у мовній системі, сформованість мовленнєвих лексичних умінь і навичок, здатність застосу- вати їх у процесі спілкування. Виокремлено найбільш ефективні методи і прийоми засвоєння основ лексикології


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

мовна компетенція, лексична компетенція, словниковий склад мови, методи навчання ос- нов лексикології, вправи.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Вашуленко М. С. Компетентнісний підхід до перевірки мовних і мовленнєвих знань молодших школярів / М. С. Вашуленко // Початкова школа. – №1. – 2009. – С.16-17.
2. Вашуленко М. С. Методика навчання української мови в початковій школі: навчально- методичний посібник для студентів вищих навчаль- них закладів / За наук. ред. М. С. Вашуленка – К.: Літера ЛТД, 2010. – 364 с.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і головн. ред. В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.
4. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова освіта. – №18, травень, 2011. – С.8-30.
5. Сіранчук Н. Формування лексичної компетентності молодшого школяра засобом слово- творчих вправ / Н. Сіранчук // Початкова школа –№2. – 2016. – С. 4-8.
6.Cухомлинський В. О. Серце віддаю дітям / В. О. Сухомлинський: Вибрані твори в 5-ти томах. – Т. 3. – К.: «Радянська школа», 1977. – 670 с.
7. Хорошковська О. Н. Методика навчання української мови у початкових класах шкіл з російською мовою викладання / О. Н. Хорошковська. – К.: Промінь, 2006. – 256 с.
8. Хома О. М. Дидактична гра як один із засобів пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови в початковій школі / О. М. Хома. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.111-121.
9. Чепелюк Н. І. Збагачення словникового запасу учнів початкових класів дієслівними формами: авто- реф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. пед. наук: 13.00.02 теорія і методика (укр.мова) / Н. І Чепелюк. – Одеса: Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинсь- кого, 2001. – 21с. 

         

       
   
   
         

 

©2023 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.