Ababilova N. M. Future Translators’ Training for Professional Career in the Multicultural Society.

// Наука і освіта.  2017.  №2. – 32-37.

Наталія Миколаївна Абабілова,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри перекладознавства,
Миколаївського національного університету імені В. О. Схомлинського,
вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, Україна

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СУСПІЛЬСТВА


АНОТАЦІЯ:

Сучасне українське суспільство наразі переживає період складних соціально-культурних перетворень, які торкаються всіх аспектів життя. Кардинальні зміни в соціальному, політичному та економічному житті впливають на розвиток системи освіти. Специфіка перекладацької діяльності полягає в тому, щоб забезпечити взаємодію між представниками різних культур. Мета статті – проаналізувати якості, необхідні для успішного виконання перекладачами їхніх професійних обов’язків у полікультурному суспільстві і запропонувати шляхи, які сприяють поліпшенню підготовки перекладачів в умовах такої спільноти. На сучасному етапі розвитку суспільства до фахівців з перекладу висуваються такі вимоги: можливість адаптуватися до мінливих ситуацій,бачити труднощі, які виникають у реальному світі, та знаходити шляхи їх подолання; толерантність, уникнення та запобігання конфліктних ситуацій; розвиток культурного рівня; встановлення культурних зав’язків. Автор наголошує, що однією з важливих якостей є здатність до здійснення міжкультурної комунікації: як вербальної, так й невербальної. В роботі здатність до здійснення невербальної комунікації розуміється як спроможність інтерпретувати, а не використовувати міміку, жести власне перекладачем. Для успішного виконання професійних завдань у полікультурному суспільстві перекладачеві необхідно бути толерантним, оскільки такий фахівець має можливість контролювати свої почуття і емоції, що дозволяє оцінити ситуацію, свої дії та вчинки; вміння досягти взаємної поваги, розуміння і примирення різних інтересів і точок зору без тиску, а значить він може уникнути міжкультурних та міжетнічних сутичок. Розглянуто умови підготовки перекладачів до успішного функціонування у полікультурному суспільстві на основі використання методу кейсів, проектів, рольових ігор в процесі викладання таких дисциплін, як «Практичний курс англійської мови», «Країнознавство» та розробленого автором спеціального курсу «Конкурентоздатність майбутніх перекладачів», який включено до навчального плану підготовки майбутніх перекладачів в Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського. Наведено приклади проектів, кейсів та ігор, що були апробовані на практиці. Встановлено, що ці методи дозволили сформувати зазначені якості, розширити світогляд студентів, ознайомити їх з можливими труднощами під час виконання професійних обов’язків та шляхами їх подолання.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

підготовка перекладачів, професійна діяльність, мультикультурна комунікація, толерантність.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Алексеева И. С. Профессиональный тренинг переводчика: Учебное пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей / И. С. Алексеева. – СПб. : Издательство «Союз», 2004. – 288 с.

2. Грушевицкая Г. И. Основы межкультурной коммуникации : [учебник для студ. высш. учеб. заве- дений] / Г. И. Грушевицкая, В. Д. Попков. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2003. – 325 с.

3. Зиновьев Д. В. Социокультурная толерантность – ее сущностные характеристики / Д. В. Зиновьев // Парадигма. – 1998. – № 1. – С. 50-61.

4. Крупнов В. Н. Перевод как профессиональная деятельность и его взаимодействие с видами речевой деятельности / В. Н. Крупнов // Теоретические и экс- периментальные исследования в области обучения речи и чтению : сб. научн. тр. МГПИИЯ им. М. Тореза. – М., 1082. – Вып. 200. – С. 222-234.

5. Мацумото Д. Психология и культура / Дэвид Мацумото. – СПб. : пройм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 416 с.

6. Мирам Г. Э. Профессия: переводчик / Г. Э. Мирам. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2004. – 3-е изд. – 160 с.

7. Пиз А. Язык жестов / [А. Пиз пер. с англ.]. – Воронеж : Эксмо, 2010. – 464 с.

8. Фролов А. Г. Адаптация преподавателя к профессионально-педагогической деятельности в высшей школе / А. Г. Фролов, С. А. Хомочкина, Г. У. Матушанский // Educational Technology & Society 9(2) 2006. – С. 265-276.

9. Халеева И. И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи (подготовка переводчиков) / И. И.Халеева. – М. : Высшая школа, 1989. – 238 с.

10. Швейцер А. Д. Теория перевода : Статус, проблемы, аспекты. – М. : Наука, 1988. – 214 с.

11. Byram M., Morgan C. Teaching and learning language and culture. – Clevedon, Philadelphia, Adelaide. Multicultural Matters Ltd., 1994. – 219 p.

12. Schutz A. Assertive, offensive, protective, and defensive styles of self-presentation: a taxonomy // The Journal of psychology, 132 (6), 1998.  

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.