Черняк С. Г. Зарубіжні та вітчизняні концепції виховання особистості: теоретичний аналіз.

// Наука і освіта.  2017.  №2. – 25-32.

Сергій Геннадійович Черняк,
кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник
відділу інновацій та стратегій розвитку освіти,
Інститут педагогіки НАПН України,
вул. Січових Стрільців, 52-Д, м. Київ, Україна

ЗАРУБІЖНІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ КОНЦЕПЦІЇ
ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ


АНОТАЦІЯ:

У статті здійснено теоретичний аналіз провідних зарубіжних і вітчизняних концепцій виховання особистості. Автор розкриває сутність і специфіку зарубіжних концепцій виховання (марксистська, технократична, авторитарного раціоналізму, психоаналітична, прагматична, неогуманістична, концепція неотомізму) і вітчизняних (системна концепція, концепція демократизації, системно-рольова концепція, концепція національного виховання, культурологічна концепція, концепція громадянського виховання, самовиховання, особистісно орієнтованого виховання).


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

педагогічні концепції, виховання особистості, концепції виховання, самовиховання, науковий аналіз.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Адорно Т. Проблемы философии морали: [Лекции] / Т. Адорно. – М.: Республика, 2000. – 239 с.

2. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання: [Наук. метод. посіб.] / І. Д. Бех. – К.: ІЗМН, 1998. – 203 с.

3. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

4. Джоунс Д. Инновационная психотерапия / Д. Джоунс. – С.Пб.: Питер, М. и др., 2001. – 372 с.

5. Добсон Дж. Родителям и молодожѐнам: доктор Добсон отвечает на вопросы / Дж. Добсон. – М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1991. – 576 с.

6. Ігнатенко П. Р. Виховання громадянина: Пси- холого-педагогічний і народознавчий аспекти: [Навч.- метод. посіб.] / П. Р. Ігнатенко, Л. В. Поплужний, Н. І. Косарєва, Л. В. Крицька. – К.: ІЗМН, 1997. – 252 с.

7. Історія педагогіки / За ред. М. В. Левківського, О. А. Дубасенюк. – Житомир: ЖДПУ, 1999. – 336 с.

8. Каннингем Дж. С надеждой на собор: Рус. религиозное пробуждение начала века / Дж. Каннингем. – Lnd.: Overseas publ. interchange, 1990. – 354 с.

9. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Шлях освіти. – 2000. – № 3. – С. 7-13.

10. Концепція національного виховання. – К.: ІСДО, 1994. – 25 с.

11. Левківський М. В. Історія педагогіки: [Навч. посіб.] / М. В. Левківський. – Житомир: ЖДПУ, 2002. – 292 с.

12. Левківський М. В. Історія педагогіки / М. В. Левківський. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 359 с.

13. Левченко Т. І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах: [Монографія] / Т. І. Левченко. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 512 с.

14. Маритен Ж. Знание и мудрость: Знание и мудрость. Религия и культура. О христианской философии. Фома Аквинский, апостол современности. – М.: Научный мир, 1999. – 244 с.

15. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – СПб.: Евразия, 1999. – 478 с.

16. Пирс Ч. Избранные философские произведения / Ч. Пирс. – М.: Логос, 2000. – 412 с.

17. Роджерс К. Клиентоцентрированная терапия / К. Роджерс. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 1997. – 320 с.

18. Сартр Ж.П. Буття і ніщо: Нарис феноменологічної онтології / Ж.-П. Сартр. – К.: Основи, 2001. – 855 с.

19. Сазоненко Г. С. Педагогіка успіху (досвід становлення акмеологічної системи ліцею) / Г. С. Сазоненко. – К.: Гнозис, 2004. – 684 с.

20. Сбруєва А. А. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: [Навч. посіб.] / А. А. Сбруєва, М. Ю. Рисіна. – Суми: СумДПУ, 2000. – 208 с.

21. Фрейд З. Введение в психоанализ: [Лекции] / З. Фрейд. – М.: Наука, 1991. – 455 с. 22. Ясперс К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – М.: Республика, 1994. – 527 с. 

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.