Чепіль М. М. Дитина як суб’єкт виховання у педагогічній спадщині Софії Русової.

// Наука і освіта.  2017.  №2. – 20-24.

Марія Миронівна Чепіль,
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти,
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
вул. Франка, 24, м. Дрогобич, Україна

ДИТИНА ЯК СУБ’ЄКТ ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ СОФІЇ РУСОВОЇ


АНОТАЦІЯ:

У статті розкрито погляди С. Русової на виховання дитини, головні фактори її формування та розвиток. Акцентовано увагу на необхідності орієнтації на особистість, на розвиток її здібностей, природних сил і талантів у діяльності освітніх установ. Розкрито мету виховання, зміст освіти та чинники формування особистості, педагогічні засоби й методи, що сприяють найефективнішому розвиткові природних задатків і здібностей індивідума. Особистість виникає у процесі діяльності і розвивається в суспільних умовах життя. Кожна дитина народжується як продукт об’єднаного біологічного і антропологічного процесу.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

дитина, виховання, вихователь, дитячий садок, школа, Софія Русова.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

 1.Русова С. Дошкільне виховання / С. Русова. – Катеринослав : [б. в.], 1918. – 126 с.

2.Русова С. Ідейні підвалини школи / С. Русова // Світло. – 1913. – Кн. 8. – С. 33-38.

3.Русова С. Краєзнавство в народній школі / С. Русова // Шлях виховання й навчання. –1933. – Кн. 1. – С. 25 – 33.

4.Русова С. Наша школа / С. Русова // Світло. – 1914. – Кн. 7 – 8. – С. 3-16.

5.Русова С. Нова школа соціального виховання / С. Русова. – Катеринослав – Лейпціг : [б. в.], 1924. – 151 с.

6.Русова С. Нові методи дошкільного виховання / С. Русова. – Прага : [б. в.], 1927.

7.Русова С. Теорія і практика дошкільного виховання / С. Русова. – Прага : Український громадський видавничий фонд, 1924. – 124 с.

8.Чепіль М. М. С. Русова і проблеми духовного розвитку дитини / М. М. Чепіль // Проблеми шкільної педагогіки і психології навчання і виховання у творчій спадщині С. Русової : матеріали Всеукр. пед. читань, присвяч. 140-річчю з дня народж. С. Ф. Русової / М-во освіти України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гогогя, Чернігів. Обл. ін.-тпідвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти; відп. ред. Є.І. Коваленко. – Чернігів, 1996. – Кн. 3. – С. 35-38.

9.Чепіль М.М. С. Русова про працю як не- від’ємну частину національного виховання / М.М. Чепіль // Ідея національної школи у педагогічній спадщині Софії Русової та Степана Сірополка : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Івано- Франківськ, 1996. – С. 164-165.

10. Чепіль М.М. С. Русова про роль змісту освіти у формуванні національної свідомості / М.М. Чепіль // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Педагогіка. Вип. V. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – С. 150-154. 11. Чепіль М.М. Софія Русова про краєзнавст- во як засіб національного виховання учнів / М.М. Чепіль // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Сер. Педагогічні науки. – Чернігів, 2006. – Вип. 39. – С. 171-173.

         

       
   
   
         

 

©2023 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.