Tetiana Koknova, Implementation of play-based learning activity as a tool to develop students’ professional communicative competence within university course “English for Specific Purposes”

// Наука і освіта.  2017.  №2. 133-138.

Тетяна Анатоліївна Кокнова,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романо-германської філології,
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»,
1, площа Гоголя, Старобільськ, Україна  


ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В РАМКАХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»


АНОТАЦІЯ:

Прагнення країн до міжнародного співтовариства підвищує попит у високоякісних спеціалістах, які культурно і політично компетентні у багатьох галузях суспільного життя. Саме тому це дослідження присвячено інноваційному підходові до процесу формування професійної комунікативної компетентності засобами навчально-ігрової діяльності в рамках університетського курсу «Англійська мова за професійним спрямуванням». Метою статті є підтвердження ефективності імплементації навчально-ігрової діяльності в процесі формування професійної комунікативної компетентності. Для досягнення мети застосовувались такі методи дослідження: теоретичні (аналіз, порівняння, узагальнення, систематизація теоретичних положень для визначення змісту та стану розробленості досліджуваної проблеми використання навчально-ігрової діяльності як засобу формування професійної комунікативної компетентності), емпіричні (діагностичні: анкетування, бесіди; педагогічний експеримент). У дослідженні навчально-ігрова діяльність розуміється як поєднання трьох компонентів: ігрового (стимулює емоційне піднесення учасників, сприяє творчому самовираженню); освітнього (орієнтує студентів на збагачення знань, умінь, навичок і досвіду) та професійного (моделює різні професійні ситуації). Навчально-ігрова діяльність підкріплювалась професійними макро та мікро контекстами, що дало змогу поєднати теоретичні знання та їх практичне використання в умовному професійному середовищі. Було дидактично доведено ефективність використання навчально-ігрової діяльності як засобу формування професійної комунікативної компетентності студентів різних спеціальностей. Діагностика рівня сформованості професійної комунікативної компетентності до та після експериментального навчання вказує на позитивну динаміку, що підтверджує ефективність використання навчально-ігрової діяльності як засобу, який сприяє формуванню професійної комунікативної компетентності.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

навчально-ігрова діяльність, педагогічний метод, розвиток професійної комунікативної компетенції, «Англійська мова за професійним спрямуванням», студенти вищих навчальних закладів різних спеціальностей.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Beckham J. M., Watkins M. Bringing life to learning: Immersive experiential learning simulations for online and blended courses / J. M. Beckham, M. Watkins // The Journal of Asynchronous Learning Networks. – 2012. – №16 (5). – P. 61-70.
2. Ernst J. V. Impact of Experiential Learning on Cognitive Outcome in Technology and Engineering Teacher Preparation / J. V. Ernst // The Journal of Technology Education. – 2013. – №24 (2). – P. 31-40.
3. Zafirov C. New challenges for the project based learning in the digital age / C. Zafirov // Trakia Journal of Sciences. – 2013. – 11(3). – P. 298-302.
4. Herreid F. H. Case Studies and the Flipped Classroom / F. H. Herreid, N. A. Schiller // The Journal of College Science Teaching. – 2013. – 42. – P. 62-66.
5. Dyer R. Games in higher education. New pedagogical approaches in game enhanced learning: Curriculum integration / R. Dyer. ‒ France: Grenoble Ecole de Management, 2013. ‒ 266 p.
6. Павленко О. О. Формування комунікативної компетентності фахівців митної служби в системі неперервної професійної освіти : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / О. О. Павленко. ‒ К., 2005 . ‒ 447.
7. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / А. А. Вербиц- кий. ‒ Москва: Высшая школа, 1991. ‒ 207 с

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.