А. П. Чичук, Т. П. Кучай. Аналіз підготовки майбутніх учителів до екологічної освіти у Великій Британії та Україні.

// Наука і освіта.  2017.  №2. 126-133.

Антоніна Петрівна Чичук,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти,
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,
бульвар Шевченка, 81, м. Черкаси, Україна,
Тетяна Петрівна Кучай,
доктор педагогічних наук, професор кафедри авіаційної англійської мови,
Національний авіаційний університет,
проспект космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна   


АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ ТА УКРАЇНІ


АНОТАЦІЯ:

Здійснено порівняльний аналіз навчальних планів університетів Великої Британії (Лідський університет, Роемптонський університет та університет Глазго) та України (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького та Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини), виділено особливості підготовки майбутніх учителів до екологічної освіти у двох країнах. Виокремлено прогресивні ідеї британського досвіду, які доцільно впроваджувати в Україні в процесі проведення освітянських реформ.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

підготовка учителів, екологічна освіта, Велика Британія, Україна.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Авшенюк Н. М. Стандартизація професійної підготовки вчителів у Англії й Уельсі (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : дис. … канд. пед. наук. : 13.00.04. / Авшенюк Наталія Миколаївна. Київ, 2005. 235 с.
2. Бамбуркин А.П. Тенденции развития сис- темы образования и обучения / А.П. Бамбуркин // Освіта регіону. – 2006. – №1(2). – С.17-19.
3. Діордієва Г. Умови підвищення екологічної компетентності студентів - майбутніх вчителів // Підго- товка майбутнього вчителя природничих дисциплін в умовах моделювання освітнього середовища, ХІ Ка- ришинські читання : зб. наук. праць. – Полтава. – 2004. – С.387 389.
4. Никитюк С.Тенденції розвитку заочної осві- ти вчителів іноземних мов у Великобританії / С.Никитюк // Рідна школа. – 2006. – №5. – С. 79 80.
5. Радомський В. А. Необхідність удосконален- ня системи екологічної освіти фахівців / В. А. Радом- ський, П. Ю. Ліпський // Концептуальні засади моде- рнізації системи освіти в Україні: програма та матеріали всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 1 лют. 2002 P. / м-во освіти і науки України, нар. укр. акад. та ін.- X., 2002. – XVIII. С. 38 41.
6. Старовойт С. М. Де Монтфорт університет – центр новітніх технологій з професійної підготовки екологів у Великій Британії / С. М. Старовойт // Педа- гогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Редкол… Т.І. Су- щенко (відп. ред.) та ін. – К., Запоріжжя. – 2004. – Вип. 33. – С. 234–239.
7. Швед М. Екологічна едукація за кордоном і в Україні / М. Швед. – Львів : Вид. «світ», 1997. – 106с.
8. Biological Sciences Undergraduate School. Leeds University : http://webprod1.leeds.ac.uk/catalogue/dynprogrammes.as p?Y=200809&P=BS-BLGY%2FORD
9. Biological Sciences. Roehampton University : http://studentzone.roehampton.ac.uk/programmedetails/ug /biologicalsciences/index.asp
10. In-service training and educational development: an international survey / D. Hopkins (Ed.). London: Croom Helm, 1986. 334 p.
11. Primary Education with Teaching Qualification. Faculty of Education. University of Glasgow : http://www.gla.ac.uk/faculties/education/teachinginschool s/primary/educationwithprimaryteachingqualificationdum friescampus/
12. Primary education. Roehampton University : http://studentzone.roehampton.ac.uk/programmedetails/ug /newprimaryeducation/index.asp
13. Undergraduate Courses Running 2009. School of Education. University of Leeds : http://www.education.leeds.ac.uk/current_students/underg raduate.php
14. University of Glasgow. Biology. Undergraduate study. – University of Glasgow: CCB, 2008. – 20p.
15. University of Glasgow. Initial teacher education. Undergraduate study.– University of Glasgow: CCB, 2008. – 8 p.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.