Медвідь Ю. І. Удосконалення процесу підготовки офіцерів запасу в Україні як педагогічна проблема.

// Наука і освіта.  2017.  №2. – 9-15.

Юлія Іванівна Медвідь,
науковий співробітник науково-організаційного відділу,
Національна академія Національної гвардії України,
майдан Захисників України, 3, м. Харків, Україна

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ
ЗАПАСУ В УКРАЇНІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА


АНОТАЦІЯ:

За результатами аналізу наукових праць визначено, що у процесі військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу не враховуються такі чинники, як зміна способу комплектування військових формувань з призовного на контрактний, впровадження стандартів НАТО у військовій сфері, досвід бойових дій на сході України. Виявлено протиріччя, які існують у системі такої підготовки, сформовано об’єкт, предмет, мету та завдання дослідження щодо удосконалення процесу військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

військова освіта, військова підготовка, програма підготовки офіцерів запасу, зміни.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Про затвердження Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу : наказ Міноборони України, МОН України від 14.12.2015 № 719/1289. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ z1678-15/page

2. Баришніков В. В. Деякі погляди на підвищення ефективності і якості навчального процесу на факультеті підготовки офіцерів запасу за контрактом ХУПС імені Івана Кожедуба / В. В. Баришніков, О. К. Неймирок // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2015. – Вип. 3. – С. 149- 151.

3. Баришніков В. В. Шляхи вдосконалення підготовки офіцерів запасу в Україні / В. В. Баришніков, О. К. Неймирок // Системи обробки інформації. – 2015. – Вип. 8. – С. 158-161.

4. Безносюк О. О. Історичні аспекти процесу підготовки офіцерів запасу / О. О. Безносюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – Вип. 39. – С. 274-278.

5. Безносюк О. О. Система модульно-рейтингового контролю успішності студентів (на матеріалах підго- товки офіцерів запасу у вищих навчальних закладах): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / О. О. Безносюк ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. – К., 2001. – 22 с.

6. Волошенко А. В. Застосування активних мето- дів навчання під час проведення групових занять на кафедрах підготовки офіцерів запасу / А. В. Волошенко // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Сер. : Педагогі- чні та історичні науки. – 2014. – Вип. 121. – С. 24-30.

7. Дерев’янчук А. Й. Мотивація і стимулювання студентів кафедр військової підготовки в умовах обмежених часом і озброєнням / А. Й. Дерев’янчук, О. Ф. Супрун // Імідж сучасного педагога. – 2014. – № 7. – С. 24-27.

8. Жолобов О. В. Досвід застосування рейтингової системи оцінювання знань студентів факультету підготовки офіцерів запасу / О. В. Жолобов // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Сер. : Педагогічні та історичні науки. – 2012. – Вип. 107. – С. 54-59.

9. Зорій Я. Б. Військово-патріотична підготовка майбутніх офіцерів запасу в умовах навчального процесу вищого навчального закладу: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Я. Б. Зорій ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2005. – 20 с.

10. Чабаненко, В. П. Формування організаційно- методичної самостійності студентів кафедр військової підготовки в умовах модернізації вищої освіти / В. П. Чабаненко, Я. Б. Зорій // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. – 2011. – Вип. 14. – С. 287-291.

11. Макеєв В. І. Використання елементів дистанційного навчання під час підготовки офіцерів запасу / В. І. Макеєв, В. М. Петренко, А. Ф. Раскошний // Військова освіта. – 2013. – № 1. – С. 131-138.

12. Морозов С. М. Педагогічні засади професійної підготовки офіцерів запасу у вищих навчальних закладах / С. М. Морозов // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні та психологічні науки. – 2013. – № 1. – С. 127-137.

13. Сенюк О. В. Історичні етапи формування та розвитку військової підготовки студентів у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України / О. В. Сенюк // Часопис Національного університету «Острозька академія». Сер. : Право. – 2014. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Choasp_2014_1_16

14. Сенюк О. В. Особливості системи військової підготовки студентів у вищих військових навчальних закладах й військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України: адміністративно-правовий аспект / О. В. Сенюк // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2014. – Вип. 34. – С. 79-90.

15. Сінкевич С. В. Методичні засади індивідуалізації навчання майбутніх офіцерів запасу / С. В. Сінкевич // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні та психологічні науки. – 2013. – № 1. – С. 269-276.

16. Сквoрок І. М. Підготовка офіцерів запасу в зарубіжних країнах / І. М. Сквoрок // Військова освіта. – 2013. – № 1. – С. 207-216.

17. Яворський А. І. Дослідження ефективності авторської програми прикладної фізичної підготовки офіцерів-випускників кафедр підготовки офіцерів запасу / А. І. Яворський // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2016. – № 2. – С. 72-77.

18. Яворський А. Програма прикладної фізичної підготовки офіцерів, мобілізованих із запасу / А. Яворський // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2016. – № 1. – С. 34-39.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.