Korzh O. Yu. Bloom’s Taxonomy and its Role in Academic Writing and Reading Skills Training at English Classes.

// Наука і освіта.  2017.  №2. 111-116.

Олена Юріївна Корж,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування,
Донецький національний університет імені Василя Стуса,
вулиця 600-річчя, 21, м. Вінниця, Україна 


ТАКСОНОМІЯ БЛУМА ТА ЇЇ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ НАВИЧОК
АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА ТА ЧИТАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ


АНОТАЦІЯ:

В сучасних мінливих умовах інформаційного суспільства студенти потребують не стільки готової інформації, скільки методів її отримання, осмислення і застосування. У сфері освіти це веде до зростання інтересу з боку педагогів як до проблеми формування і розвитку у студентів навичок академічного письма/читання на заняттях з англійської мови, так і до проблеми ефективної постановки педагогічних цілей. Актуальність теми полягає в тому, що проблема ефективного педагогічного цілепокладання для розвитку навичок академічного письма/читання на заняттях з англійської мови наразі є однією з головних у сфері вищої освіти. При цьому мета навчання визначає, якими знаннями, уміннями і навичками повинен володіти той, кого навчають, після закінчення навчання, а завдання навчання відповідають на питання, як рухатися до мети. Метою статті є аналіз сутності таксономії Блума, як в аспекті педагогічного цілепокладання, так і в аспекті розвитку навичок академічного письма/читання на заняттях з англійської мови. Також ставиться завдання виявити переваги та недоліки її застосування як в освітньому процесі вищої школи, так і в процесі викладання англійської мови. Протягом багатьох років фахівці в галузі освіти прагнули розробити наочну і доступну теорію, яка, з одного боку, допомогла б педагогам в ефективному і систематичному розвиткові у студентів навичок письма/читання на заняттях з англійської мови, а з іншого, – сприяла б правильній постановці педагогічних цілей у навчанні англійській мові. Найвідомішою моделлю, яка описує як процес набуття знань, так і цілі освіти, є таксономія Блума (Bloom‟s Taxonomy), що включає в себе шість навичок мислення, або педагогічних цілей навчання, представлених від базового до найвищого рівня. В умовах сучасного інформаційного суспільства таксономія Блума викликає новий сплеск дослідницького інтересу, адже її можна розглядати в якості основної концепції в сучасній теорії навчання і, зокрема, в галузі розвитку навичок академічного письма/читання на заняттях з англійської мови. Вона дозволяє одночасно враховувати рівень складності у навчанні англійської мови і дає можливість не тільки переходити від одного рівня складності до іншого, а й стежити за прогресом учнів саме у цій галузі знання за умови наступності в типах і організації завдань. Мета таксономії Блума у викладанні англійської мови – мотивувати педагогів фокусуватися на всіх трьох сферах (когнітивній, афективній і психомоторній), пропонуючи, таким чином, найбільш повну форму навчання.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

освітній процес, процес мислення, педагогічне цілепокладання, таксономія Блума, вища освіта, рівні засвоєння знань, когнітивна область, навчальна діяльність, навички академічного письма/читання, заняття з англійської мови, знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінювання.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Anderson L., Krathwohl D. A taxonomy for learning, teaching, and assessing / L. Anderson, D. Krathwohl. – New York: Longman, 2001.
2. Bloom B. Taxonomy of educational objectives: the classification of educational goals: handbook I, cognitive domain / D. Bloom. – New York: Longman, 1994.
3. Madaus G. F. A Causal Model Analysis of Bloom's Taxonomy / G. F. Madaus, E. N. Woods, R. L. Nuttal // American Educational Research Journal. – 1973. – 10. – С. 253-262.
4. Marzano R. Designing a new taxonomy of educational objectives / R. Marzano. – Thousand Oaks, CA: Corwin Press, 2000.
5. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы / С. И. Архангельский. – М. – 1980. – 368 c.
6. Гиляров М. С. Биологический энциклопедический словарь / М. С. Гиляров, А. А. Бабаев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин. – М.: Сов. Энциклопедия, 1986. – 864 c.
7. Дружилов С. А. Основы психологии профессиональной деятельности инженеров-электриков / С. А. Дружилов . – M. : Издательство «Академия Естествознания», 2010. – 119 c.
8. Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педагогический словарь: для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Г. М. Коджаспирова , А. Ю. Коджаспиров . – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 176 с.
9. Тесленко В. И. Концептуальное осмысление оценки и измерения результатов обучения / В. И. Тесленко // Психология обучения. – 2010. – №10. – С. 124-142.
10. Майоров А. Н. Основы педагогических измерений: учебное пособие / А. Н. Майоров. – М.: Логос, 2010.
11. Мареев В. И. Исследовательская деятельность в педагогическом вузе: Теория и практика / В. И. Мареев. – Ростов-нa-Дону, 1999. – 202 c.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.