Прийма С. М., Орлов А. В., Аніщенко О. В., Кучина К. О. Освітні потреби жителів Запорізької області: стан і потенціал для розвитку регіону, що навчається.

// Наука і освіта.  2017.  №2. 95-111.

Сергій Миколайович Прийма,
доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки і педагогічної майстерності,
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького,
вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Україна,
Андрій Володимирович Орлов,
кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології,
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького,
вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Україна,
Олена Валеріївна Аніщенко,
доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки,
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України,
вул. М. Берлинського, 9, м. Київ,
Катерина Олегівна Кучина,
кандидат педагогічних наук, викладач кафедри початкової освіти,
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького,
вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Україна 


ОСВІТНІ ПОТРЕБИ ЖИТЕЛІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ:
СТАН І ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ, ЩО НАВЧАЄТЬСЯ


АНОТАЦІЯ:

Конкурентоспроможність будь-якої держави, регіону чи міста в умовах глобалізації визначається їх здатністю до навчання. Теоретичне обґрунтування, розробка та експериментальна перевірка концептуальних засад регіональної освітньої політики потребує ретельного аналізу як освітнього потенціалу регіону, так і дослідження освітніх потреб жителів області. З метою виявлення освітніх потреб жителів Запорізького регіону та рівня їх задоволеності було проведено опитування 400 респондентів, яке проводилось у формі стандартизованого інтерв’ю за методом «face to face» за місцем проживання респондентів, із використанням спеціально розробленого інструментарію (анкета), яка включала в себе 20 основних запитань. Аналіз результатів опитування дозволив установити фактори, що впливають на розвиток освіти в регіоні, а саме: доступність і взаємозв’язок різних рівнів і форм освіти; необхідність кооперації та співпраці між усіма учасниками процесу регіонального розвитку, спільне використання ресурсів; потреба в постійному діалозі та використанні механізмів зворотного зв’язку при розробці і реалізації регіональних програм і стратегій розвитку; необхідність стимулювання розвитку соціального партнерства за допомогою встановлення постійних зв’язків між різними установами та організаціями формальної та неформальної освіти; потреба розширення волонтерського руху в області неформальної освіти; необхідність створення експериментальних пілотних проектів як перспективних ресурсних центрів з проблем управління освітнім регіональним розвитком.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

освіта упродовж життя, освіта дорослих, місто і регіон, що навчається, освітні потреби, ринок освітніх послуг.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Лазоренко О. О. Аналітичний звіт дослідження у сфері неформальної освіти дорослих у пілотних областях в Україні: Полтавська та Львівська область / О. О. Лазоренко, Р. А. Колишко – К.: ТОВ «ЦТІ «Е та E», 2010. – 84 с.
2. Лук’янова Л. Модель розвитку регіонів, що навчаються та траєкторії її реалізації / Лариса Лук’янова // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.]. – К.; Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – Вип. 10. – С. 10-15.
3. Найман Е. А. Становление концепции «обучающегося региона» в западной науке / Е. А. Найман // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. – 2013. – № 1(9). – С. 81- 91.
4. Обучающийся регион: образование для всех поколений / материалы заключительного Форума проекта «Обучающийся Регион: неформальное обра- зование для всех поколений» – Режим доступа: http://dvv-international.by/wpcontent/uploads/2010/02/Learning-region.pdf
5. Овсиенко Л. В. Непрерывное образование и модель «обучающегося региона» / Л. В. Овсиенко // Высшее образование в России. – 2009. – № 2. – С. 96- 99.
6. Сафонов В. В. Інституційні чинники регуля- торної політики держави на ринку праці / В. В. Сафонов // Вісник Сумського національного аграрного університету: Серія «Економіка і менеджмент». – 2014. – №8 (61). – С.38-42.
7. Шерайзина Р. М., Александрова М. В. Обучающийся регион как фактор развития карьеры человека / Р. М. Шерайзина, М. В. Александров // Человек и образование. – 2006. – №8, 9. – С.70-72.
8. Longworth N. Learning Cities, Learning Regions, Learning Communities: Lifelong Learning and Local Government / N. Longworth. – N.Y.: Routledge, 2006. – 230 p.
9. Morgan K. The learning region: institutions, innovation and regional renewal / K. Morgan // Regional Studies. – 31. – 1997. – P. 491-503.
10. The Learning Region: Foundations, State of the Art, Future / Edited by Roel Rutten, Frans Boekema - Edward Elgar Pub: Cheltenham, UK. Northampton, MA, USA, 2007. – 301 p.
11. Yarnit M. Whatever became of lerning city? / Martin Yarnit // Journal of Adult and Continuing Education – Vol. 21. – N 2. – 2015. – р. 24-34.

         

       
   
   
         

 

©2023 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.