Nekit K. G. Modern Challenges of Reforming Legal Education in Ukraine.

// Наука і освіта.  2017.  №2. – 79-83.

Катерина Георгіївна Некіт,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права,
Національний університет «Одеська юридична академія»,
вул. Фонтанська дорога, 25, Одеса, Україна 


СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ


АНОТАЦІЯ:

У статті було проведено аналіз сучасного етапу реформування юридичної освіти, у результаті якого зроблено висновок про невідповідність задач, які вирішуються в ході реформ, поставленим в рамках Болонського процесу цілям. Зокрема, наголошується на нерозумінні сутності концепції студентоцентризму, наслідком чого є її неправильна реалізація. Зазначається, що студентоцентризм припускає активну участь студента в освітньому процесі, зокрема, у визначенні навчального контенту і процедури оцінювання. Проте, такий підхід орієнтований на свідомого студента з високою особистою мотивацією, яка викликана бажанням отримати якісну освіту, що, на жаль, сьогодні є характерним далеко не для кожного студента. Звернуто увагу на недоліки існуючої системи оцінювання результатів навчальних досягнень студентів. В Україні паралельно з кредитно-трансферною системою продовжує існувати національна система оцінювання, що створює проблеми при спробах їх порівняння. Особливу увагу в статті приділено аналізу проекту Концепції вдосконалення правової (юридичної) освіти для спеціалізованої підготовки правознавця відповідно до європейських стандартів вищої освіти і правової професії. Виявлено переваги й недоліки запропонованої Концепції. Зокрема, відмічено, що її плюсом є введення єдиного кваліфікаційного іспиту для доступу до професії «Право». Позитивним слід вважати запропоноване Концепцією підвищення ролі письмових робіт при оцінюванні знань студентів юридичних спеціальностей. Недоліками є, зокрема, штучне обмеження числа студентів юридичних спеціальностей, введення наскрізної магістратури, що суперечить принципам Болонської конвенції. За результатами проведеного аналізу висунуто пропозиції щодо вдосконалення реформ, що проводяться у сфері юридичної освіти, зокрема, наголошено на необхідності підвищення особистої відповідальності студентів, розробки чітких навчально-методичних комплексів, належного планування самостійної роботи студентів, розробки адекватних методів контролю, підвищення ролі есе для формування професійних компетентностей студентів юридичних спеціальностей. Написання есе дозволяє студенту навчитися структуровано й послідовно формулювати і висловлювати власні думки, виявляти причинно-наслідкові зв’язки, творчо, але обґрунтовано підходити до вирішення проблем тощо. Вказані навички необхідні в рамках формування таких компетентностей юриста, як здібність до абстрактного, логічного, критичного та творчого мислення, генерації нових ідей тощо.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

юридична освіта, реформування, Концепція вдосконалення правової освіти, студентоцентризм, оцінювання.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Зубченко Я. Болонська система по-українські: лінь та маніпуляція [Електронний ресурс] / Я. Зубченко. – 2016. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/52421.

2. Носко И. В. Студентоцентрированное образование как основополагающий принцип болонских реформ в высшей школе / И. В. Носко // Вектор науки ТГУ. – 2011. – № 1(4). – С. 136-138.

3. Некіт К. Г. Проблеми та перспективи методів контролю навчальних досягнень студентів юридичних спеціальностей / К. Г. Некіт // Innovative educational technologies: European Union experience and its implementation to the training of lawyers: The abstracts of scientifically-methodological works by the results of international scientifically-educational internship (Bratislava, Slovak Republic, August, 10-13, 2016). – Bratislava, Slovak Republic: Pan-European university, 2016. – С. 163-166.

4. Конопатська Л. В. Роль системи зворотнього зв’язку (feedback) у покращенні освітнього процесу / Л. В. Конопатська // Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному універси- теті : зб. матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції за міжнародною участю, (Київ, 2–3 берез. 2016 р.). – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 96-97.

5. Токар В. В. Студентоцентризм у системі внутрішнього забезпечення якості освіти: імплементація в Україні досвіду університетів США / В. В. Токар // Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. за міжнар. участю, (Київ, 2–3 берез. 2016 р.). – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 43-45.

6. Bologna with students’ eyes. Structural reforms [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу: http://bwse2015.esu-online.org/Structrual+Reforms.

7. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://me.gov.ua/Documents/List?lang=ukUA&tag=UpravlinniaDerzhavnimSektoromEkonomikiIs &showArchive=true&showAllArchive=True.

8. Проект Концепції розвитку вищої юридичної освіти в Україні. – Юридичний журнал. - № 11. – 2009. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3358.

9. Болонська система [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ksm.khnu.km.ua/bolonska-sistema.

10. Підодвірна Ю. Болонська система або Болоньєзе по-українські [Електронний ресурс] / Юлія Підодвірна. – 2014. – Режим доступу: http://studway.com.ua/bologna/.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.