Svitlana V. G. Specifics of Future Teachers’ Work on Re-educating Difficult Pupils of Secondary Schools.

// Наука і освіта.  2017.  №2. – 74-78.

Світлана Владиславівна Грищенко,
доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи,
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка,
вул. Гетьмана Полуботка, 53, м. Чернігів, Україна   


СПЕЦИФІКА РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕВИХОВАННЯ
ВАЖКОВИХОВУВАНИХ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


АНОТАЦІЯ:

В ХХІ столітті, в умовах економічної нестабільності, школярі часто сприймають і засвоюють негативні тенденції поведінки. Важковиховуваність, педагогічна занедбаність дітей стала звичним явищем. Тому корекція цих явищ є першочерговим завданням учителів шкіл. Метою статті є розкриття практичних аспектів освітньої роботи майбутніх учителів з важковиховуваними дітьми. Завдання дослідження: дослідити специфіку освітньої роботи з важковиховуваними учнями; проаналізувати методичні рекомендації щодо діяльності вчителів в процесі перевиховання важковиховуваних учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Було використано такі методи дослідження: системний аналіз педагогічної наукової літератури з проблем важковиховуваності, логічний метод, теоретичне моделювання; емпіричні: діагностувальні (опитування, анкетування), спостереження за освітнім процесом; праксиметрії: вивчення навчальних планів, нормативів, державних стандартів, програм; педагогічний експеримент (констатувальний та формувальний етапи); методи математичної статистики. Нами було проведено анкетування студентів магістратури трьох вищих навчальних закладів у 2015-2016 навчальних роках із метою виявлення методів, прийомів, складових процесу перевиховання важковиховуваних учнів загальноосвітніх навчальних закладів. У дослідженні взяли участь 124 студента. За результатами початкового зрізу показників було здійснено кількісний та якісний аналіз сформованості рівнів підготовленості майбутніх учителів до роботи з перевиховання важковиховуваних учнів, який засвідчив, що респонденти експериментальної та контрольної груп перебували на відносно однакових рівнях підготовленості. Аналіз результатів формувального експерименту, узагальнення досвіду вчителів і студентів магістратури, які працювали в експериментальних групах, вивчення динаміки якісних і кількісних змін у рівнях сформованості готовності до роботи з перевиховання важковиховуваних учнів також підтверджують робочу гіпотезу дослідження про важливість і доцільність використання методики та методичних рекомендацій щодо роботи вчителів і студентів магістратури в роботі шкіл.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

важковиховуваність, важковиховувані учні, перевиховання, вчителі, специфіка роботи.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Адаптація дитини до школи / [упорядн. : С. Максименко, К. Максименко, О. Главник]. – К., 2003. – 144 с.

2.Адаптація : 5-ті класи / [під ред. Л. В. Підлип- на]. – Івано-Франківськ, 2005. – 321 с.

3. Оржеховська В. М. Психолого-педагогічні ос- нови діагностики правопорушень та прийомів вихов- ної корекції / В. М. Оржеховська. – К., 1994. – 156 с.

4. Стурова М. П. Девиантное поведение несове- ршеннолетних как педагогическая проблема / М. П. Стурова // Педагогика. – 1999. – № 7. – С. 38-41.

5. Технології соціально-педагогічної роботи / [за ред. А. Й. Капської]. – К. : УДЦССМ, 2000. – 305 с.

6. Шестопалова О. Адиктивна поведінка підлітка : сутність та можливості психокорекції / О. Шестопа- лова // Рідна школа. – 2000. – № 9. – С. 27-30.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.