Inshakov A.Ye. Theoretical Bases of Patriotic Education of Preschool Children in Psychological and Pedagogical Literature.

// Наука і освіта.  2017.  №2. – 69-74.

Артур Євгенович Іншаков,
кандидат філологічних наук,
старший викладач кафедри дошкільної освіти,
Криворізький державний педагогічний університет,
просп. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг, Україна 


ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ


АНОТАЦІЯ:

В умовах побудови незалежної української держави серед визначальних чинників формування національної свідомості вимагає уваги патріотичне виховання підростаючого покоління, зокрема дошкільнят. Актуальність дослідження обумовлена виділеними в державних документах завданнями національно-культурного відродження України. Серед них: виховання особистості-патріота, який усвідомлює свою причетність до українського народу, сучасної європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, що свідчить про готовність до життя і праці в світі, що змінюється, збереженні та збагаченні українських культурно-історичних традицій, виховання шанобливого ставлення до національних святинь, української мови; вихованні в людини демократичного світогляду, дотримання громадянських прав і свобод, шанобливого ставлення до традицій, культури, віросповідання, мови спілкування народів світу. Незважаючи на широкий спектр досліджуваних питань, проблема патріотичного виховання дошкільнят залишається відкритою. Мета нашої статті – аналіз теоретичних основ патріотичного виховання дітей дошкільного віку в психолого-педагогічній літературі. Реформування української держави стає визначальним чинником формування національної свідомості за допомогою соціологізації особистості, виявлення її потенційних можливостей в навчально-виховному процесі, а особливо при вихованні і самовихованні. Тому вимагає уваги формування змісту базових елементів патріотичного виховання підростаючого покоління. Необхідність обґрунтування теоретичних основ патріотичного виховання дошкільнят взагалі обумовлена сучасним станом і існуючими проблемами в соціально-економічній, духовній та інших сферах функціонування нашого суспільства, посиленням ролі людського чинника в розвитку нашої держави, необхідністю кардинального підвищення ефективності виховної роботи з дітьми на основі національної ідеї, ідеалів, ціннісних орієнтацій, історичних традицій українського народу. При цьому необхідно визначити сутність і зміст таких педагогічних категорій, як «патріотизм», «виховання», «виховний ідеал», враховувати соціально-психологічні особливості розвитку особистості дітей дошкільного віку. Патріотизм є складною інтегративною складовою особистості українського громадянина, що передбачає любов до України, повагу до вітчизняної історії, національно-історичних традицій, святинь українського народу, місця свого народження та постійного місця проживання; цілеспрямоване оволодіння особистістю патріотичними знаннями як основи її патріотичного виховання.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

виховання, патріотизм, громадянське виховання, особистість, загальнолюдські цінності, духовні цінності, національне виховання.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Анікіна Т. О. Патріотичне виховання майбутніх учителів музики засобами художнього краєзнавства: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Т. О. Анікіна ; АПН України. Інститут педагогіки. – Київ, 1993. – 16 с.

2. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання: науково-метод. посіб. / І. Д. Бех. – Київ : ІЗМН, 1998. – 204 с.

3. Бех І. Д. Психолого-педагогічні умови формування у молоді громадянськості / І. Д. Бех // Громадянське виховання студентської молоді в умовах тра- нсформації суспільства: [зб. наук. ст.] : за матеріалами Всеукр. наук.-практ. семінару / М. П. Лукашевич та ін. (ред.). – Черкаси, 1998. – С. 23-27.

4. Боришевський М. Й. Національна самосвідомість особистості: сутність та шляхи становлення / М. Й. Боришевський // Система виховання національної самосвідомості учнів загальноосвітньої школи. – Київ : Райдуга, 1999. – С. 189-219.

5. Ващенко Г. Г. Виховний ідеал : підручник / Григорій Григорович Ващенко. – Торонто, 1976. – 208 с.

6. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Семен Устимович Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – 376 с.

7. Емузова Н. Г. Современные подходы к проблеме воспитания / Н. Г. Емузова // Актуальные проблемы воспитания личности в современных условиях: [сборник научных докладов и сообщений республиканской научно-практ. конф.]. – Нальчик: Изд-во Кабардино-Балкарского ун-та, 2000. – С. 15-22.

8. Каюков В. І. Патріотичне виховання учнів загальноосвітньої школи на героїчних традиціях українського народу: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / В. І. Каюков. – Івано-Франківськ, 1998. – 17 с.

9. Киричук О. В. Концепція виховання підростаючих поколінь суверенної України / О. В. Киричук // Радянська школа.  1991.  № 5.  С. 33-40.

10. Мішеніна Т. М. Концепція виховного ідеалу в літературному і мистецтвознавчому краєзнавстві Криворіжжя [Електронний ресурс] / Т. М. Мішеніна. – Режим доступу : http://vuzlib.com/content/view/377/.

11. Онищук П. В. Педагогічні засади технології формування патріотичних рис у учнів шкіл, гімназій, ліцеїв: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / П. В. Онищук. – Луцьк, 1996. – 22 с.

12. Підласий І. Реалії сучасного українського виховання / І. Підласий // Рідна школа. – 1999. – № 12. – С. 3-12.

13. Римаренко Ю. І. Національний розвій України: проблеми і перспективи / Ю. І. Римаренко. – Київ : Юрінком, 1998. – 272 с.

14. Розвиток громадянської спрямованості: [монографія] / М. Й. Боришевський, Т. М. Яблонська, В. В. Антоненко та ін. / за заг. ред. М. Й. Боришевського. – Київ, 2007. – 186 с.

15. Ситник П. К. Моральні засади трансформаційних процесів в Україні / П. К. Ситник // Стра- тегія розвитку України : теорія і практика / за ред. О. С. Власюка. – Київ : НІСД, 2002. – С. 134-146.

16. Словник іншомовних слів: 23000 слів та термінологічних сполучень / Уклад. Л. О. Пустовіт та ін. – Київ : Довіра, 2000. – 1018 с.

17. Сухомлинський В. О. Вибрані твори: в 5-ти т. / Василь Олександрович Сухомлинський. – Т. 3 : Серце віддаю дітям. – Київ : Радянська школа, 1977. – 670 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.