Todorova V. H. Peculiarities of Objective Evaluation of Choreographic Preparedness at Different Stages of Long-Term Athletic Performance (Through the Example of Aerobic Gymnastics).

// Наука і освіта.  2017.  №2. – 63-68.

Валентина Георгіївна Тодорова,
докторант, Львівський державний університет фізичної культури,
вул. Костюшка, 11, м. Львів, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ БАГАТОРІЧНОЇ
СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ (НА ПРИКЛАДІ АЕРОБНОЇ ГІМНАСТИКИ)


АНОТАЦІЯ:

Актуальність дослідження обумовлена відсутністю кількісних показників хореографічної підготовленості в аеробній гімнастиці. У зв’язку з цим виникає проблема як в об’єктивності суддівства, так і в тренувальному процесі. Наше дослідження допоможе подолати протиріччя, які виникають між необхідністю об’єктивізації процесу хореографічної підготовки в складнокоординаційних видах спорту і недостатністю детально розробленої методики об’єктивної оцінки хореографічної підготовленості на різних етапах багаторічної підготовки. Метою статті була оцінка хореографічної підготовленості спортсменів, що спеціалізуються в аеробній гімнастиці. Методи дослідження: для визначення теоретичних позицій дослідження були застосовані методи порівняння, систематизації наукових джерел із досліджуваної проблеми. Для визначення рівня розвитку основних компонентів хореографічної підготовленості (технічного та естетичного) було проведено тестування хореографічної підготовленості гімнасток. Для встановлення адекватності методики об’єктивної оцінки хореографічної підготовленості гімнасток був застосований метод конкордації; для інтерпретації фактичної інформації використовувалися програми Ехсеl for Windows і «Statistica 6.0». Запропоновано шкалу оцінки хореографічної підготовленості гімнасток за критеріями: постава, виворотність і натягнутість ніг, стійкість, точність рухів руками і ногами, закінченість, легкість і злитість рухів, музикальність, танцювальність, ілюстративна й емоційна виразність. Апробація запропонованої методики оцінки здійснювалася групою з п’яти фахівців зі спорту (хореографів і тренерів з аеробної гімнастики). Узгодженість результатів оцінювання підтвердилася коефіцієнтом конкордації (>0,7). Визначено рівні хореографічної підготовленості на різних етапах багаторічної спортивної підготовки шляхом розрахунку індексу сформованості окремих критеріїв. Виявлено, що груповий індекс сформованості (І гр ) хореографічної підготовленості на етапі початкової підготовки відповідає низькому рівню (І пп =1,2); на етапах попередньої та спеціалізованої базової підготовки хореографічна підготовленість відповідає достатньому рівню (І пп =1,5; І сп =1,6). На всіх етапах був відсутній оптимальний рівень хореографічної підготовленості. Це дає підстави для подальшого аналізу окремих показників, що лімітують рівень хореографічної підготовленості. Об’єктивна оцінка хореографічної підготовленості гімнасток дозволяє більш якісно оцінити хореографічні елементи й уникнути суб’єктивності при визначенні рівня хореографічної підготовленості.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

хореографічна підготовка, оцінка, критерії, рівні хореографічної підготовленості, спортсмени, хореографія програми.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Аэробная гимнастика : Проект правил соревнований 2013-2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.fig-aerobic.com./2013-2016- AEROBIC-GYMNASTICS-COPE-OF-POINTSRussian– a977.html.

2. Ваганова А. Я. Основы классического танца : учебник для вузов / А. Я. Ваганова. – СПб. : Лань, 2000. – 192 с.

3. Гавердовский Ю. К. Совершенствование техники движения и специальной технической подготовки как основа высших достижений в современной спортивной гимнастике / Ю. К. Гавердовский // Международная научно-практическая конференция «Современная система спортивной подготовки гимнастов». – К. : Наука в Олимпийском спорте, 2012. – №1. – С. 7-27.

4. Кабаева А. М. Эстетический компонент соревновательных программ гимнастов / А. М. Кабаева, М. Э. Плеханова // Ученые записки. – 2009. – №4(50). – С. 54-57.

5. Кизім П. М. Удосконалення змагальної програми жіночої пари з акробатики засобами хореографії на етапі спеціалізованої базової підготовки / П. М. Кизім, Л. С. Луценко, Н. П. Батєєва // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків : ХДАФК, 2016. – № 2(52). – С.55-60. – doi:10. 15391/snsv.2016-2009.

6. Лисицкая Т. С. Хореография в гимнастике / Т. С. Лисицкая. – М. : Физкультура и спорт, 1985. – 176 с.

7. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

8. Сосина В. Ю. Хореография в гимнастике : учеб. пособие для студентов вузов / В. Ю. Сосина. – К. : Олимпийская литература, 2009. – 135 с.

9. Тодорова В. Г. Аналіз програмно-нормативного забезпечення з хореографічної підготовки у складнокоординаційних видах спорту / В. Г. Тодорова // Фізична активність, здоров’я і спорт : науковий журнал. – Львів : Львівський державний університет фізичної культури, 2016. – №1 – С. 23-32.

10. Тодорова В. Г. Сучасний стан і перспективи хореографічної підготовки в складнокоординаційних видах спорту / В. Г. Тодорова // Наука і освіта : науково-практичний журнал. – 2015. – №5. – С. 119-124.

11. Фігурне катання на ковзанах. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності / І. М. Медведєва; за ред. Моргушенко О. П. – Київ : Держ- комспорту України з фізичної культури і спорту, 1999. – 105 с.

12. Шипилина И. Хореография в спорте : учебник для студентов / И. Шипилина. – Ростов на Дону : Феникс, 2004. – 224 с.

13. Bradshaw E. Reliability and variability of dayto-day vault training measures in artistic gymnastics / E. Bradshaw, P. Hume, M. Carlton, B. Aisbett // Sports biomechanics. – 2010. – 9(2). – P. 79-97. – doi: 1080/14763141.2010.488298.

14. Gautier G. Influence of experience on postural control: Effect of expertise in gymnastics / G. Gautier, R. Thouvarecq, J. Larue // Journal of Motor Behavior. – 2008. – 40(5). – P. 400-408. – doi:10.3200/ JMBR.40.5.400-408.

         

       
   
   
         

 

©2023 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.