Кучеренко І. А. Вивчення української мови в аспекті особистісно зорієнтованої технології навчання.

// Наука і освіта.  2017.  №2. – 53-57.

Ірина Анатоліївна Кучеренко,
доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри практичного мовознавства,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
вул. Садова, 2, м. Умань, Україна

ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В АСПЕКТІ
ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ


АНОТАЦІЯ:

Сучасна мовна освіта в Україні, спрямована на формування мовної особистості, передбачає пошук продуктивних освітніх технологій, розроблення ефективних шляхів організації навчального процесу. Особистісно зорієнтована технологія навчання української мови є однією з перспективних технологій, що забезпечує оптимальні й ефективні умови для гармонійного розвитку комунікативної компетентності кожного учня. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні особливостей особистісно зорієнтованого навчання української мови, характеристиці шляхів упровадження особистісно зорієнтованої технології навчання, розробленні технологічної моделі особистісно зорієнтованого уроку української мови. У результаті проведення наукової розвідки було уточнено концепцію й особливості особистісно зорієнтованої технології навчання української мови, визначено шляхи імплементації означеної технології у практику мовного навчання. Представлено розроблену технологічну модель особистісно зорієнтованого уроку української мови, що включає основні структурні етапи заняття (мотивація, цілевизначення, реалізація, рефлексія, контроль, корекція навчання), проаналізовано їх процесуальні та змістові особливості. Визначено головні аспекти структури особистісно зорієнтованих ситуацій, основні їх характеристики та види. Доведено, що розроблена особистісно зорієнтована технологія уроку української мови сприятиме розвитку мовної особистості кожного учня, виробленню власної комунікативної компетентності як здатності індивіда успішно розв’язувати практичні проблеми, ефективно діяти у різних життєвих ситуаціях спілкування.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

особистісно зорієнтоване навчання, особистісно зорієнтована технологія, технологічна модель особистісно зорієнтованого уроку української мови, мотивація, цілевизначення, реалізація, рефлексія, контроль; корекція навчання особистісно зорієнтовані ситуації.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Варзацька Л. Формування оргдіяльнісних умінь на уроках української мови в старшій школі на академічному рівні: метод. посіб. / Л. О. Варзацька. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 144 с.

2. Зимняя И. Педагогическая психология : учеб. / И. А. Зимняя. – М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2010. – 448 с.

3. Кучеренко І. Теоретичні і методичні засади сучасного уроку української мови в основній школі : монографія / І.А. Кучеренко. – Умань : Видавець ФОП Жовтий О.О., 2014. – 410 с.

4. Пєхота О. Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя : монографія / О. М. Пєхота, А. М. Старєва. – Миколаїв: ІЛІОН, 2005.– 272 с.

5. Подмазін С. Особистісно орієнтована освіта (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. … докт. філософ. наук за спеціальністю 09.00.03. / С. Подмазін. – Дніпропетровськ. – 2006. – 44 с.

6. Савченко О. Дидактика початкової школи : підручник / О.Я. Савченко. – К. : Генеза, 1999. – 368 с. 7. Сериков В. Образованность и личность. Теория и практика проектирования образовательных систем / В. В. Сериков. – М., 1999. – 272 с.

         

       
   
   
         

 

©2023 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.