Діагностика професійної підготовленості студентів до педагогічної діяльності

// Наука і освіта.  2017.  №12. 59-65.


DOI:

Ірина Віталіївна Сопівник,
доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті,
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Україна,
Тетяна Миколаївна Дука,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
вул. Садова, 2, м. Умань, Україна
Ірина Юріївна Підлипняк,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
вул. Садова, 2, м. Умань, Україна


ДІАГНОСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


АНОТАЦІЯ:

Статтю присвячено одній з вагомих проблем удосконалення якості освіти в умовах закладів вищої освіти України – питанню продуктивного наукового діагностико-прогностичного моніторингу професійної діяльнос- ті учасників сучасного освітнього процесу. Мета статті полягає в розкритті результатів апробації діагнос- тичної методики визначення сформованості професійної підготовленості майбутніх фахівців педагогічних спеціальностей. Виокремлено критерії професійної підготовленості до педагогічної діяльності: когнітивний, мотиваційний, операційний. Кожен з них включає групу якісних показників, які розкривають зміст і дають характеристику досягнень студентів у передбаченому виді діяльності. На основі цього розроблено методич- ний інструментарій, за яким проведено діагностику професійної підготовленості студентів до педагогічної діяльності. Це уможливило їх чітку кількісну диференціацію за високим, середнім і низьким рівнями готов- ності із конкретними характеристиками якісних вимірів, що відкриває перспективи для розроблення відповідних ефективних заходів щодо підвищення якості професійної підготовки майбутнього педагога до педагогічної діяльності


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

діагностика, підготовленість студентів, майбутній педагог, освітній процес, заклад ви- щої освіти, становлення майбутніх педагогічних фахівців.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Богуш А. М. Сучасний підхід до модернізації навчально-виховного процесу вищої школи / А. М. Богуш // Наука і освіта. – 2017. – № 5. – 14-18.
2. Бєлєнька Г. В. Формування професійної ком- петентності сучасного вихователя дошкільного нав- чального закладу : моногр. / Г. В. Бєлєнька. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 320 с.
3. Гагаріна Н. П. Підготовка майбутніх вихова- телів дошкільних навчальних закладів (діагностичний аспект): навчально-методичний посібник / Н. П. Гагаріна. – Кіровоград: КЗ «КОІППО освіти імені Василя Сухомлинського», 2014. – 68 с.
4. Демченко І. І. Готовність учителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти : струк- тура та діагностика : навч.-метод. посібн. / І. І. Демченко. [Електронний ресурс] – Умань : Вида- вець «Сочінський М. М.», 2014. – 160 с. Режим досту- пу: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream.
5. Іщенко Л. В. Діагностика підготовленості майбутніх вихователів до формування творчої індиві- дуальності старших дошкільників / Л. В. Іщенко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.] – Умань: Педагогіка – Education Science and Education, 2017, Issue 12 64 ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 10, ч. 2. – С. 130– 137.
6. Нестеренко В. В. Теоритико-методологічні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в системі заочного навчання: монографія / В. В. Нестеренко. – Одеса : Лерадрук, 2012. – 399 с.
7. Шапран Ю. Діагностика професійної компе- тентності студентів педагогічного університету мето- дом аналізу поведінкових індикаторів / Ю. Шапран // Вісник Черкаського ун-ту. Сер. : Педагогічні науки. – Черкаси, 2015. – С.141–148.
8. Bezpalko O. Criteria and Indicators of University Education Quality: The Results of Expert Interview / O. Bezpalko, N. Klishevych, T. Liakh, R. Pavliuk // New Educational Review. – 2016. – Vol.46. – pp.61-71. DOI: 10.15804/tner.2016.46.4.05
9. Burkovičová R. Motivation to Become a Preschool Teacher / R. Burkovičová // New Educational Review. – 2016, Vol. 43. No. 1 – p. 181–191. DOI:
10.15804/tner.2016.43.1.15 10. Gavora P. Self-efficacy of Students in a Preschool Education Programme: The Construction of a Research Instrument / P. Gavora, A. Wiegerová // New Educational Review. 2017, Vol. 47, No. 1 – p. 125-138. DOI: 10.15804/tner.2017.47.1.10
11. Sikura A. Y. Ways of selecting talented masterdegree students for research work / A. Y. Sikura, V. I. Plisko, A. S. Baliuk // Science and Education. – 2017, No. 8 – р. 127-133. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-8-19
12. Shvets T. A. The theoretical ground of the pedagogical conditions for the professional training of future preschool teachers / T. A. Shvets // Eastern European Scientific Journal (Gesellschaftswissenschaften): Düsseldorf (Germany): Auris Verlag, 2016, № 1 - 134. - 137 pp. – Режим доступу: http://www.aurisverlag.de/mediapool/99/99 0918/data/DOI_10.12851_EESJ201602_1_.pdf.

         

       
   
   
         

 

©2023 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.