Formation of Moral Behavior in Children by Means of Original Didactic Fairy Tale

// Наука і освіта.  2017.  №12. 36-41.


DOI:

Джозеф Златко,
доктор наук, професор, Європейський інститут післядипломної освіти, м. Подгайськ, Словаччина,
Валентина Миколаївна Кушнір
доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
вул. Садова, 2, м. Умань, Україна,
Олександр Анатолійович Рацул,
доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології,
Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, Україна


ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ВЧИНКІВ І ДІЙ У ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ АВТОРСЬКОЇ ДИДАКТИЧНОЇ КАЗКИ


АНОТАЦІЯ:

Стаття присвячена формуванню моральної поведінки дітей засобами авторської дидактичної казки. Розв’язується актуальна проблема можливостей використання авторської дидактичної казки у моральному ви- хованні дітей в умовах дошкільних закладів освіти та сім’ї. Визначаються основні вимоги до змісту авторської дидактичної казки, що дозволяють їй виступати в якості засобу морального виховання: доступність та легкість для сприйняття; тотожність сюжетної лінії особистому досвіду і життю дошкільника; наявність моральних за- думів та ідей; наявність емоційно-почуттєвої складової казки. Метою статті є презентація й перевірка експери- ментальної методики формування моральних дій та вчинків у дітей 5-6 років засобами авторської дидактичної казки. Методика включає в себе реалізацію таких етапів: пізнавально-мотиваційний (формування уявлень про норми і правила моральної поведінки, розуміння мотивів поведінки героїв); почуттєво-оціночний (виховання моральних переживань і почуттів, формування умінь емпатії та рефлексії); діяльнісних (формування внутріш- ньої потреби у моральних вчинках та діях, уміння зіставляти поведінку героїв із власною). На діагностувально- му етапі було задіяно 25 дітей 5-6 років закладу дошкільної освіти ясла-садок комбінованого типу №12 міста Умань, Черкаської області, яких було поділено на експериментальну та контрольну групи. На відміну від рес- пондентів контрольної групи, діти з експериментальної були задіяні у роботі із використанням авторської дида- ктичної казки. Для оцінювання стану сформованості у дітей 5-6 років моральних дій та вчинків визначено пове- дінковий критерій із показниками (рівень сформованості уявлень про норми і правила моральної поведінки, розуміння мотивів поведінки героїв; ступінь сформованості умінь співпереживати та розуміти емоційний стан героїв; самостійності при зіставленні поведінки героїв із загальнолюдськими нормами та правилами; рівень готовності до активних моральних дій, вчинків та проявів). Результати експериментально-дослідної роботи виявили динаміку формування моральних дій та вчинків у дітей 5-6 років засобами авторської дидактичної казки у експериментальній групі, що дозволяє стверджувати про ефективність запропонованої методики.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

моральні вчинки та дії, авторська дидактична казка, діти 5-6 років, дошкільники, моральна поведінка.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Заболоцька С. І. Психологічні умови розвитку моральних форм поведінки у навчально-ігровій діяль- ності дошкільників [Текст] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Заболоцька Світлана Ігорівна - дис.. канд. психол.: 19.00.07 / – Дрогобич, 2013. – 258 с.
2. Іщенко Л. В., Орос І. І., Ляховець О. О. Психо- лого-педагогічна діагностика готовності майбутнього вихователя до формування творчої особистості до- шкільника // Наука і освіта. – 2017. – №10. – 82-89.
3. Кизилова В. В. Українська література для дітей та юнацтва: новітній дискурс: навч.-мотод. посібник для студ. вищих навч. закл. / В. В. Кизилова. – Старо- більськ: Вид-во ДЗ «Луганський національний універ- ситет ім. Т. Шевченка», 2015. – 236 с.
4. Короткова Л. Д. Духовно-нравственное воспи- тание детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами авторской сказки /Монография - М.: ЦТЛ, - 2006 - 167 с.
5. Кушнір В.М. , Сопівник Р. В. , Пижик І. Фор- мування уявлень про моральні якості та норми у дітей старшого дошкільного віку засобами мультиплікацій- них фільмів // Наука і освіта. – 2017. – №10. – 170-175.

         

       
   
   
         

 

©2023 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.