Падалка О. І. Зміст фахової підготовки майбутнього вихователя: аксіологічний підхід.

// Наука і освіта.  2017.  №12. 202-207.


DOI:

Ольга Іванівна Падалка,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології
(дошкільної та корекційної) імені проф. Т. І. Поніманської,
Рівненський державний гуманітарний університет,
вул. С. Бандери, 12, м. Рівне, Україна


ЗМІСТ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО
ВИХОВАТЕЛЯ: АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД


АНОТАЦІЯ:

Для вищої школи залишається актуальною проблема як професійного, так і особистісного розвитку студентів. Значущість цілісного вивчення професійно-особистісного розвитку очевидна: без особистості не може бути професіонала, а без професійного самоствердження – самовдосконаленої особистості. Аспект особистісного розвитку, його змістовий компонент за останні роки неодноразово набував дискусійного характеру. Проте, зрозуміло, що без аксіологічного підходу не обійтися у вирішенні проблеми професійно-особистісного розвитку студентів. У контексті нашого дослідження особливий інтерес становить педагогічна аксіологія, до провідних понять якої належать: освітні, педагогічні та виховні цінності. У статті розглянуто пріоритетні педагогічні цінності як один із основних компонентів професійної культури майбутнього вихователя, що є важливою особистісною характеристикою майбутнього вихователя та умовою його плідної майбутньої діяльності у галузі «Дошкільна освіта», а також показником його професійної майстерності. За результатами експериментального дослідження доведено, що реалізація педагогічних умов забезпечила позитивну динаміку сформованості пріоритетних педагогічних цінностей у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

цінності, педагогічні цінності, майбутній вихователь, професійна діяльність, професійно-педагогічна підготовка.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика / С. У. Гончаренко, Н. Г. Ничкало, В. Л. Петренко. – Хмельницький: ТУП, 2002. – 334 с.
2. Дроботенко Ю. Б. Аспектный анализ понятия профессиональной подготовки в педагогическом вузе [электронный ресурс] / Ю.Б. Дроботенко // Современные исследования социальных проблем. – 2015. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/aspektnyy-analizponyatiya-professionalnoy-podgotovki-vpedagogicheskom-vuze, doi: 10.12731/2218-7405-2015- 12-6
3. Концепція національного виховання : схвалена Всеукр. пед. радою працівників освіти, 30 черв. 1994 р. // Рідна школа – 1995. – № 6. – С. 18 – 25.
4. Концепція підготовки фахівця у галузі дошкільної освіти. – Рівне, 2000. – 25 с.
5. Rokeach M. The Nature of Human Values / M. Rokeach.  New York: Free Press, 1973. – 438 p.
6. Perry R. B. General Theory of Value / R. B. Perry. – New York, 1986. – 232 p.

         

       
   
   
         

 

©2023 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.