Halitsan O. A., Foksha O. M., Baliuk A. S. Experimental Programme of Future Teachers’ Pedagogical Facilitation in Terms of Higher Education.

// Наука і освіта.  2017.  №12. 196-201.


DOI:

Ольга Анатоліївна Галіцан,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки,
Олена Михайлівна Фокша,
здобувач кафедри педагогіки,
Анна Сергіївна Балюк,
аспірант кафедри педагогіки, завідувач інформаційно-видавничим центром,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська 26, м. Одеса, Україна


ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ФАСИЛІТАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ


АНОТАЦІЯ:

У дослідженні висвітлено функціональний зміст феномена «педагогічна фасилітація» та схарактеризовано своєрідність використання сучасним учителем потенціалу педагогічної фасилітації у межах професійно-педагогічної діяльності в школі. Спираючись на результати аналізу наукового фонду з проблеми, дослідницьку увагу зосереджено на показниках сформованості педагогічної фасилітації у студентів-майбутніх учителів, провідними з-поміж яких обрано: емпатійність, фасилятивність, емоційний інтелект, мотивацію на професійно-педагогічну діяльність, педагогічне мислення; обізнаність зі специфікою педагогічного спілкування, потребу у спілкуванні, здатність до самоуправління у спілкуванні, перцептивно-інтерактивну компетентність, невербальну компетентність, позицію у спілкуванні; рефлексивні педагогічні вміння, самооцінку, професійну самосвідомість. Ураховуючи змістове наповнення феномена педагогічної фасилітації та показники її сформованості, було розроблено та реалізовано на практиці експериментальну програму формування педагогічної фасилітації у студентів-майбутніх учителів. Програма передбачала збагачення матеріалу нормативних дисциплін («Педагогіка», «Психологія», «Методика виховної роботи») інформацією про феноменологічні ознаки фасилітації у роботі вчителя, озброєння студентів знаннями щодо сучасних рольових позицій педагога – фасилітатора, едвайзера, тьютора. Практичний бік роботи зі студентами передбачав відпрацювання ними механізмів педагогічної фасилітації – педагогічної підтримки особистісного зростання учнів та педагогічного супроводу їх навчальних досягнень. Ефективність реалізації експериментальної програми перевірено шляхом аналізу динаміки прояву кожного показника до та після проведення роботи зі студентами.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

фасилітація, педагогічна фасилітація, вчитель-фасилітатор, формування, майбутні вчителі, педагогічний університет.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Авдєєва І. М. Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора академгрупи: навчальний посібник / І. М. Авдєєва, І. М. Мельникова // К. Професіонал. – 320 с.
2. Альманах психологических тестов. – М. : КСП,1995. – 400 с.
3. Анастази А. Психологическое тестирование : Мастера психологии / Анна Анастази, Сьюзан Урби- на. – 7-е междунар. изд. – СПб. : «ПИТЕР», 2002. – 688 с.
4. Балл Г. О. Психологічні аспекти гуманізації освіти : кн. для вчителя / Георгій Олексійович Балл. – К. – Рівне, 1996. – 128 с.
5. Носова Н.В. Фасилітативна діяльність педагогів як складова гуманізації навчально-виховного процесу / Н.В. Носова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: Вип.10. Ч.1. – Ялта: РВВ РВНЗ КГУ, 2006. – С. 285-293.
6. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / [В. Д. Балин, В. К. Гайда, В. К. Гербачевский и др.]; под общ. ред. А.А.Крылова, С. А.Маничева. – [2-е изд., доп. и перераб.]. – СПб. : Питер, 2003. – 560 с.
7. Психологические тесты: в 2 т. / [под ред. А. А. Карелина]. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Т. 1. – 312 с.
8. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие / Д. Я. Райгородский. – Самара: Излательский дом «БАХРАХ», 1998 – 672с.
9. Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г.М.Мануйлов. – М. : Изд-во Института Психотерапии, 2002. – 490 с.
10. Allport G. W. The general and the unique in psychological science / G. W. Allport // Journal of Personality. – Vol. 30. – 1962. – С. 405-422.
11. Halitsan O. Innovative pedagogical technologies in a modern high school: facilitation and vitagene pedagogical technologies of teaching and upbringing students / O. Halitsan // Modern tendecies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : the way to integration. – Ariel, 2017. – № 8. – P. 130–136.
12. Halitsan O. Role positions of a modern teacher of high school: tutor, mentor, facilitator, edvisor / O. Halitsan // 8th International Conference Modern Tendencies in the pedagogical science of Ukraine and Israel: the way to integration (September, 11–14, 2017) – Р. 8–9
13. Rogers C.R. The interpersonal relationship in the facilitation of learning / C.R. Rogers // Educational Forum. – Vol.XI – №4, 1976. – Р.136-154

         

       
   
   
         

 

©2023 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.