Karabin O. Io., Romanyshyna O. Ya. Future Designers’ Information Competency Formation in The Process of Professional Training.

// Наука і освіта.  2017.  №12. 176-182.


DOI:

Оксана Йосифівна Карабін,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики і методики її викладання,
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8759-948X
Оксана Ярославівна Романишина,
доктор педагогічних наук, доцент кафедри інформатики і методики її викладання,
Тернопільський національний педагогічний університет,
вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, Україна


АНАЛІТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглянуто теоретико-експериментальне дослідження проблеми формування інформаційної компетентності майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки, здійснено аналіз наукової літератури, стандартів галузі знань, розроблено теоретичні концепції експерименту, сформовано його програму, здійснено аналіз навчальних програм, проведено діагностичне обстеження та визначено реальний стан рівнів сформованості інформаційної компетентності майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки. Інформаційна компетентність майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки відіграє важливу роль, оскільки сприяє поліпшенню їх професійної підготовки та позитивно впливає на ефективність освітнього процесу. Вона невід’ємно пов’язана з інформаційною культурою та передбачає наявність у студентів знань, умінь та навичок у галузі інформаційних технологій і здатність ефективного опрацювання великих масивів інформації з використанням сучасних засобів інформаційних технологій. Відтак, для реалізації поставлених завдань, під час емпіричного дослідження було проведено визначення рівнів сформованості (високий, достатній, задовільний, низький) інформаційної компетентності майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки, яке ґрунтувалося на основі виокремлених компонентів формування інформаційної компетентності майбутніх дизайнерів: мотиваційний, когнітивний, інформаційно-інструментальний, операційно-діяльнісний. Визначення рівнів сформованості інформаційної компетентності майбутніх дизайнерів за компонентами проводилося згідно виокремлених практичних етапів: зорієнтована мотивація до оволодіння інформаційної компетентності; перспективне планування формування інформаційної компетентності у процесі навчальної діяльності; формування теоретичної та практичної інформаційної підготовки; оволодіння стратегічними завданнями формування інформаційної компетентності. На основі проведеного педагогічного експерименту визначено статистично значущі позитивні зміни у рівнях сформованості інформаційної компетентності майбутніх дизайнерів в експериментальній групі. Достовірність результатів дослідження підтверджена за допомогою критерію достовірності відмінностей середніх величин t-критерію Стьюдента для незалежних вибірок.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

інформатизації освіти, інформаційні технології, комп’ютеризації навчання, інформаційна компетентність, компоненти, освітні інноваційні технології.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Гендина Н. И. Информационная культура личности: диагностика, технология формирования : учеб.-метод. пособ. Ч. 1 / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, И. Л. Скипор. – Кемерово: КемГАКИ, 1999. – 146 с.
2. Гуревич Р. С. Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід : навчальний посібник / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, Л. С. Шевченко : за ред. Гуревича Р. С. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2012. – 348 с.
3. Кадемія М. Ю. Інформаційно-технологічна компетентність майбутнього вчителя трудового навчання (технологій) / М. Ю. Кадемія // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 2010. – Ч. 2. – С. 246-252.
4. Карабін О. Й. Формування готовності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до роботи в інформаційному середовищі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Карабін Оксана Йосифівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2013. – 274 с.
5. Кізім С. С. Формування інформаційної компе- тентності майбутніх учителів технологій засобами ІКТ / С. С. Кізім // Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 18.03.2013 р. : матеріали. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2013. – С. 51-54.
6. Кравченко Л. Технології саморозвитку і самотворення національного менеджера освіти / Л. Кравченко // Дидаскал, 2006. – № 4. – С. 105-108.
7. Морзе Н. В. Формування інформаційної компетентності вчителя сучасної школи. [Електронний ресурс] / Н. В. Морзе. – Режим доступу : URL : http://www.ua.teach-it.net/materiali_programi/(offset)/10.
8. Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті. — К. : Шкільний світ, 2001. – 24 с.
9. Прусак В. Ф. Організаційно-педагогічні засади підготовки майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Володимир Федорович Прусак ; Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського. – В., 2006. – 23 с.
10. Спірін О. М. Інформаційно-комунікаційні та інформатичні компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізованих компетентностей вчителя інформатики / О. М. Спірін // Інформаційні технології і засоби навчання, 2009. – № 5(13). – Режим доступу до журналу: http://www.ime.edu-ua.net/em.html.
11. Яремака Н. С. Формування інформаційної компетентності майбутніх менеджерів індустрії дозвілля у процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Яремака Наталія Сергіївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – 289 с.
12. Chaudhuri P. Pal, Computer Organization and Design, PHI Learning, PHI Learning Pvt. Ltd., 15.04. 2008 р. – 916 р.
13. Ian H. Witten, Eibe Frank Data Mining Practical machine learning tools and techniques. Morgan Kaufmann Publishers. – San Francisco, 2011. – 664 p.
14. Mehryar Mohri, Afshin Rostamizadeh, Ameet Talwalkar Foundations of Machine Learning, MIT Press, 2012. – 432 p.
15. Webster, Frank, and Robins, Kevin. Information Technology: а Luddite Analysis. Norwood, 1986.

         

       
   
   
         

 

©2023 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.