Konoshenko N. A., Konoshenko S. V. Using Interactive Technologies in Social Care Teachers Training in Terms of Preventive Work With Minor Children

// Наука і освіта.  2017.  №12. 171-175.


DOI:

Наталія Анатоліївна Коношенко,
кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри
соціальної педагогіки та соціальної роботи,
Сергій Володимирович Коношенко,
доктор педагогічних наук, декан педагогічного факультету,
професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи,
Донбаський державний педагогічний університет,
пров. Учительський 1, м. Слов’янськ, Україна


ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ
СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ З НЕПОВНОЛІТНІМИ


АНОТАЦІЯ:

Метою статті є обґрунтування доцільності використання інтерактивних технологій навчання у процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактичної роботи з неповнолітніми. Забезпечення найбільшого педагогічного ефекту у процесі формування готовності до профілактичної діяльності майбутніх соціальних педагогів передбачалося завдяки впровадженню інтерактивних технологій, що характеризуються організацією процесу навчання, в якому учню неможливо не приймати участь – в колективному, взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх його учасників процесі навчального пізнання. Найбільш ефективними у формуванні готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактичної діяльності визначено такі три технології інтерактивного навчання: ігрова технологія, технологія проблемного навчання, тренінгова технологія. Саме ці технології були впроваджені у навчальний процес з експериментальною групою студентів під час викладання їм курсу «Основи профілактичної роботи» та проходження ними соціально-профілактичної практики. Обґрунтовано, що ефективною технологією профілактичного навчання майбутніх соціальних педагогів є гра, яка виконує такі функції: розважальну (зняття психологічної й фізичної напруги); комунікативну (набуття навичок взаємодії з іншими); діагностичну (виявлення відхилень від норми поведінки, самопізнання в процесі гри); корекції під час гри (внесення позитивних змін у поведінку); соціалізації (включення до системи громадського становлення). Упровадження технології проблемного навчання засвідчує, що відбувається орієнтація студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» на розвиток розумових здібностей, прогнозування результатів своєї діяльності, на самостійність не тільки пізнання, але й на розвиток особистості студента, його індивідуальності й неповторності, що відповідає напрямам профілактичної діяльності. Застосування інтерактивних технологій у формуванні готовності до профілактичної діяльності майбутніх соціальних педагогів сприяє більш ґрунтовному засвоєнню студентами знань з основ профілактичної роботи; усвідомленню ними необхідності превентивної діяльності з неповнолітніми; проявам толерантного ставлення до інших; формуванню навичок логічно застосовувати превентивний підхід і методи критичного аналізу в соціально-педагогічній роботі; оволодінню вміннями моделювання професійно-практичної діяльності згідно з метою й завданнями превентивної освіти з різними групами неповнолітніх. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

навчання, формування, готовність, профілактика, соціальний педагог, інтерактивна технологія, гра, тренінг.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Антони М.А. Интерактивные методы обучения как потенциал личностного развития студентов / М.А. Антони // Психология обучения. – 2010. – № 12. – С. 53-63.
2. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери. – 2-ге видання / За заг. ред. проф. І.Д. Звєрєвої. – К. : Універсам, 2013. – 536 с.
3. Коношенко С.В. Розробка діагностичного інструментарію для визначення рівня готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактичної роботи з підлітками / С.В. Коношенко // Соціально-правові та організаційно-управлінські аспекти роботи працівників соціальної й освітньої сфер з різними суб’єктами сучасного соціуму : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 груд. 2016 р.) – Х. : ФОП Петров В.В., 2016. – 235 с. – С. 42 – 46.
4. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково-методичний посібник / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко; За заг. ред. О.І. Пометун. – К.: А.С.К., 2002. – 204с.
5. Gramzow R. Patterns of Self-regulation and Big Five / R. Gramzow, C. Sedikides, A. Panter, J. Harris // European Journal of Personality. – 2004. – № 18. – P. 367-385.
6. Marshall K. Resilience Research for Prevention Programs / K. Marshall. – Minneapolis : University of Minnesota, 2012. – 146 р. – Р. 5-15.
7. Roblyer M. Integrating educational technology into teaching / М. Roblyer. – San Diego, CA : Resiliency in Action, inc, 2009. – 164 р. – P. 20-74.

         

       
   
   
         

 

©2023 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.