Viktoriia Nesterenko, Ruslan Bedran. Educating Preschool Children’s Health Culture in Different Age Groups

// Наука і освіта.  2017.  №12. 158-164.


DOI:

Вікторія Володимирівна Нестеренко,
доктор педагогічних наук, професор,
Руслан Вікторович Бедрань,
кандидат педагогічних наук,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна


ЗМІСТ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В РІЗНОВІКОВИХ ГРУПАХ


АНОТАЦІЯ:

У статті подано зміст виховання культури здоров’я дітей дошкільного віку в різновікових групах. Актуа- льність дослідження підтверджено наявною низкою суперечностей між: об’єктивною потребою суспільства у вихованні здорової особистості, з одного боку, і різким погіршенням стану здоров’я дітей – з іншого; необхідністю виховання культури здоров’я дітей дошкільного віку в різновікових групах і відсутністю науково-обґрунтованих педагогічних умов організації цього процесу та методики її виховання. Метою статті було розглянути зміст вихо- вання культури здоров’я дітей дошкільного віку в різновікових групах. Розкрито сутність феномена «культура здоров’я дітей дошкільного віку» за змістовним аспектом чинних програм навчання і виховання дітей дошкіль- ного віку щодо їхньої культури здоров’я. На жаль, сьогодні відсутні тематичні (парціальні) програми з вихо- вання культури здоров’я дітей для різновікових груп. Оскільки в дослідженні задіяно дітей п’ятого і шостого років життя, було розглянуто зміст роботи з виховання культури здоров’я у дітей цього віку за такими чинними програмами, як-от: «Українське дошкілля», «Світ дитинства», «Дитина», «Я у світі», Базового компонента до- шкільної освіти. Аналіз програм засвідчив, що вони пов’язують вимоги щодо охорони життя і зміцнення здо- ров’я дітей переважно з процесом фізкультурно-оздоровчої роботи. Визначено феномен «культура здоров’я дітей дошкільного віку» як сукупність набутих дитиною валеологічних знань, умінь і навичок щодо влас- ного здоров’я та здоров’я інших; усвідомлення цінності і необхідності їх дотримання в пр оцесі здо- ров’язбережувальної життєдіяльності, що віддзеркалюється в гармонійному розвитку дитини. Подано зміст авторської програми «Виховуємо культуру здоров’я дітей дошкільного віку в різновікових групах (для дітей п’ятого та шостого років життя)». Наголошено, що запропонована програма є орієнтиром, зміст і структура якої мо- жуть бути далі розвинуті вихователем. Але скорочення цієї програми недоцільно, оскільки вона відтворює основні вимоги Базового компоненту дошкільної освіти.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

виховання, здоров’я дітей дошкільного віку, різновікові групи, програми.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Андрющенко Т. К. Теоретико-методичні за- сади формування здоров’язбережувальної компетент- ності в дітей дошкільного віку : дис. … доктора пед. наук : 13.00.08 / Андрющенко Тетяна Костянтинівна. – Умань, 2015. – 504 с.
2. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / наук. кер. А. М. Богуш; авт. кол. : А. М. Богуш, Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч та ін. // Спецвип. журн. «Вихователь-методист дошкільного закладу». – К., 2012. – 30 с. Педагогіка – Education Science and Education, 2017, Issue 12 164
3. Бедрань Р. В. Педагогічні умови виховання культури здоров’я дітей дошкільного віку в різновіко- вих групах : дис… канд. пед. наук : 13.00.08 / Бедрань Руслан Вікторович / ДЗ «ПНПУ імені К. Д. Ушинсь- кого». – Одеса, 2017. – 277 с.
4. Лохвицька Л. В. Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» / Л. В. Лохвицька. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 120 с.
5. Меличева М. В. Формирование культуры здоровья дошкольников в процессе сотрудничества педагогов и родителей : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Меличева Марина Владимировна. – СПб., 2006. – 265 с. 

         

       
   
   
         

 

©2023 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.