Yevhen Borinshtein, Zoia Atamaniuk, Nataliia Ortynska. Education: Dialogical Search and Socio-Cultural Adaptation

// Наука і освіта.  2017.  №12. 140-145.


DOI:

Євген Руславович Борінштейн,
доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії,
соціології та менеджменту соціоку- льтурної діяльності,
Зоя Миколаївна Атаманюк,
кандидат філософських наук, доцент, докторант кафедри філософії,
соціології та менеджменту соціо- культурної діяльності,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна,
Наталія Володимирівна Ортинська,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та інформаційного права,
Навчально-науковий інститут Національного університету «Львівська політехніка»,
вул. Князя Романа 1-3, м. Львів, Україна


ОСВІТА: ДІАЛОГІЧНИЙ ПОШУК ТА СОЦІОКУЛЬТУРНА АДАПТАЦІЯ


АНОТАЦІЯ:

У статті проаналізована освіта як діалогічний пошуку істини та спосіб соціальної адаптації. Для розкриття проблеми було розглянуто освіту як специфічний комунікативний акт; проаналізовано сутність і роль діалогу як форми пошуку істини в освітньому акті та показали освіту як форму соціокультурної адаптації. Було прове- дено опитування, в якому взяли участь 93 експерти. Здобуття освіти є способом соціальної адаптації людини в суспільстві, необхідною умовою життєвого успіху. Суттєву роль освіта відіграє у процесі модернізації суспіль- ства, сприяє взаєморозумінню та міжкультурному діалогу, є центром підготовки нової генерації фахівців та лідерів. Виявлено, що освіта – це та специфічна форма діалогу, в якій системи суб'єктно-об'єктних і суб'єктно- суб'єктних відносини носять творчий конструктивний характер і де гегемонія тільки шкодить процесам розу- міння і з'ясування істини. За результатами опитування доведено, що умовах сучасної України відбувається со- ціокультурна адаптація громадян до двох суперечливих за своєю природою процесів модернізаційного (захід- ного зразка) і традиціоналістського національно-відновлювального характеру. Діалог в освітньому просторі інформаційної цивілізації виглядає як інтелектуальна комунікація. Вона обумовлює освітній і культурний рівні сучасного суб'єкта, його професійну компетентність і відповідальність. Відповідність між рівнем соціальних потреб і рівнем їхнього задоволення і визначає рівень соціальної адаптації. Саме готовність людини та суспіль- ства до діалогічного пошуку, їх ціннісна спрямованість на діалогічний пошук визначають успішність соціоку- льтурної адаптації.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

освіта, наука, соціальна адаптація, трансформація цінностей, соціокультурна адаптація, ді- алогічний пошук істини.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Борінштейн Є. Р. Особливості соціокультурної адаптації сучасного українського суспільства / Є. Р. Борінштейн. – Одеса: Астропринт, 2006. – 400 с.
2. Грицанов А. А. Новейший философский сло- варь: Серия: Мир энциклопедий / А.А.ГРицанов. – М.: Книжный Дом, 2003. - 1280 с.
3. Зотова О.И. Некоторые аспекты социально- психологической адаптации личности / О. И. Зотова, И. К. Кряжева.- М., 1995. – 243с.
4. Кон И. С. Социология личности / И. С. Кон.- М.,1973.- 352с. Педагогіка – Education Science and Education, 2017, Issue 12 145
5. Кудрявцев В. Н. Социальные отклонения: Вве- дение в общую теорию/ В. Н. Кудрявцев, Ю. В. Куд- рявцев, В. С. Нерсесянц. - М.: Юридическая литера- тура, 1984. - 320 с.
6. Милославова И. А. Адаптация как социально- психологическое явление / И.А.Милославова // Соци- альная психология и философия: Сб. науч. трудов/ Под ред. Б.Д.Парыгина. Л.: 1973. - Вып.2. - С. 111- 118.
7. Парыгин Б.Д. Основы социально- психологической теории / Б.Д.Парыгин. - М.: Мысль, 1971.-348 с.
8. Парыгин Б. Д. Основы социально- психологи- ческой теории [Текст] / Б. Д. Парыгин. – М., 1980.- 541с.
9. Померанц Г. С. Диалог и молчание / Г.С.Померанц // Человек. - 1996. - № 3. - С. 60-63.
10. Рижак Л. Система освіти в Україні та її перспективи: філософський аналіз / Рижак Л. //Вісник Львівського університету. Серія: філософ.науки.- 2004. – Вип.6 – 284с.
11. Собчик Л.Н. Психология индивидуальности. Теория и практика психодиагностики / Л.Н.Собчик. - СПб.: Речь, 2005. — 624 с.
12. Сорокин П. Социальная и культурная мобильность / П.Сорокин // Человек. Цивилизация. Общество. –М.: Политиздат, 1992. -542с.
13. Elias L. John John L. Elias. Philosophy of education: classical and contemporary / John L. Elias. – Fordham University New York, 1995. – 276 p.
14. Scheffler Israel. In Praise of Cognitive Emotions. / Israel Scheffler. – New York: Routledge, 1991. – 174 p.
15. Lawrence Т. Nichols. Science, politics and moral activism: Sorokin’s integralism reconsidered. / Т. Nichols Lawrence // Return of Pitirim Sorokin. International Kondratieff foundation. — M., 2001. — P. 217-237.

         

       
   
   
         

 

©2023 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.