Renata Brzezińska, Liudmyla Ishchenko, Iryna Kalynovska. Future Teachers’ Axiological Sphere Development for Children’s Creativity Formation

// Наука і освіта.  2017.  №12. 99-104.


DOI:

Рената Бжезиньска,
доктор наук, директор інституту педагогіки, Куявська вища школа у Влоцлавку, Площа
Свободи, 1, м. Влоцлавек, Польща
Людмила Валентинівна Іщенко,
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
вул. Садова, 2, м. Умань, Україна,
Ірина Сергіївна Калиновська,
викладач кафедри спеціальної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
вул. Садова, 2, м. Умань, Україна


АКТУАЛІЗАЦІЯ АКСІОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ДІТЕЙ


АНОТАЦІЯ:

Стаття присвячена підготовці майбутніх педагогів до формування творчої особистості дитини дошкільного віку. Розв’язується актуальна проблема розвитку аксіологічної сфери майбутнього вихователя у підготовці до формування творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного віку. Визначено необхідність забезпечення позитивної моти- вації у підготовці майбутнього вихователя до формування творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного віку. Метою дослідження є розробка й перевірка експериментальної методики підготовки майбутнього вихователя до формування творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного віку, спрямованої на актуалізацію їхньої аксіо- логічної сфери у вищому закладі освіти. Процес формування ціннісно-мотиваційної сфери до передбаченого виду діяльності включав такі напрями дослідження, як розробка методичних способів впливу, комплексу методів і прийо- мів, навчально-професійних завдань, спрямованих на розвиток позитивної мотивації студентів. Формування у студе- нтів позитивної мотивації до професійних дій із розвитку творчої індивідуальності старших дошкільників реалізова- но у змісті дисциплін, які ввійшли до міжпредметної системи, у процесі моделювання проблемних експериментальних ситуацій міжпредметного змісту на практичних заняттях, максимально наближених до реальної взаємодії з діть- ми. Організовано подальший диференційований розвиток аксіологічної сфери майбутнього вихователя (формування цінностей у сфері професійної взаємодії, творчої співпраці, ціннісного ставлення до дитини як до суб’єкта професій- ної творчої взаємодії). Обрано безпосередній (формування мотивації через здобуття досвіду творчої співпраці, залу- чення студентів до спільного процесу творчої діяльності з дітьми в дошкільних навчальних закладах) та опосередкований (викладач у навчальних умовах створює спеціальне оточення, уводить майбутнього вихователя до змодельо- ваних подій і під їхнім впливом породжує необхідну професійну мотивацію) шляхи формування позитивної професійної мотивації. За результатами проведеного педагогічного експерименту було підтверджено ефективність запро- понованої техніки підготовки студентів до формування творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного віку.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

розвиток аксіологічної сфери, мотивація до професійної діяльності, міжпредметна система, активні методи навчання. 


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Духовні виміри професійно-мовленнєвого спілкування вихователя з дітьми / І. О. Луценко // Вісник Інституту розвитку дитини. Серія “Філософія, педагогіка, психологія” : (зб. наукових праць) / Педагогіка – Education Science and Education, 2017, Issue 12 104 Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 15. – С. 97–103.
2. Іщенко Л. В. Діагностика підготовленості майбутніх вихователів до формування творчої індивідуальності старших дошкільників / Л. В. Іщенко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.] – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 10, ч. 2. – С. 130– 137.
3. Лосєва Н. М. Педагогічна кар’єра в контексті самореалізації викладача / Н. М. Лосєва // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. праць. – К. : Запоріжжя. – 2004. – Вип. 30. – С. 21–26.
4. Маслоу А. Г. Мотивация и личность / А. Маслоу. – СПб. : Евразия, 1999. – 205 с.
5. Панько Е. А. Психология деятельности воспитателя детского сада / Е. А. Панько. – Минск : Вышэйшая школа, 1996. – 157 с.
6. Пріма Р. М. Формування творчого потенціалу майбутнього фахівця дошкільної освіти засобами проектно-технологічної діяльності / Р. М. Пріма, М. І. Замелюк // Педагогічний часопис Волині: зб. Наукових праць. – Вип. 1. – Луцьк, 2015. – С. 41-46.
7. Хомич Л. О. Система психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів : дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Хомич Лідія Олексіївна; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 1998. – 408 с.

         

       
   
   
         

 

©2023 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.