Маркова О.В., Горпініч Т.І., Височан Л.М. Розвиток творчих здібностей студентів у процесі навчальної діяльності

// Наука і освіта.  2017.  №12. 78-84.


DOI:

Олена Віталіївна Маркова,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання,
Центральноукраїнський педагогічний університет імені Володимира Винниченка,
вул. Шевченка 1, м. Кропивницький, Україна
Тетяна Ігорівна Горпініч,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов,
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»,
майдан Волi, 1, м. Тернопiль, Україна
Леся Михайлівна Височан,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти,
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
вул. Шевченка,57, м. Івано Франківськ, Україна


РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


АНОТАЦІЯ:

Метою статті є перевірка ефективності впроваджених педагогічних умов в навчальний процес та діаг- ностування рівня розвитку творчих здібностей студентів. В експерименті взяли участь 55 студентів педаго- гічних спеціальностей. В основу визначення рівнів творчих здібностей майбутніх учителів було покладено мо- дифіковану методику, запропоновану Н. Куприяничевою та Е. Куприяничевою. Крім того, для визначення са- мооцінки розвитку творчих здібностей респондентів було застосовано тест А. Шарова «Оцінка рівня творчо- го потенціалу особистості». В якості показників, що визначають рівень розвитку творчих здібностей, було обрано: варіативність, неординарність, оптимізація, здатність здійснювати ініційоване перенесення знань, умінь, способів діяльності в нову ситуацію. Педагогічні умови, які було впроваджено у процес навчальної діяль- ності (використання міждисциплінарних зв’язків у формуванні творчого мислення студентів та залучення майбутніх учителів до проектної діяльності) позитивно вплинули на розвиток творчих здібностей студентів. За результатами порівняння початкового та прикінцевого етапів експерименту було встановлено, що у сту- дентів педагогічних спеціальностей експериментальної групи відбулися позитивні зрушення, особливо у здат- ності здійснювати ініційоване перенесення знань, умінь, способів діяльності в нову ситуацію. Також збільши- лася кількість студентів у групі з високим і середнім рівнем розвитку за рахунок зменшення респондентів із низьким рівнем. Позитивна динаміка намітилася також й у самооцінці творчих здібностей.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

творчі здібності, першокурсники, педагогічні умови, студенти педагогічних спеціально- стей, самооцінка. 


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Горпініч Т. І. Розвиток творчих здібностей студентів медичного профілю в університетах Вели- кої Британії та США / Т. І. Горпініч // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного універ- ситету імені Володимира Гнатюка . Серія: Педагогіка. – 2015. – № 3. – С. 132-138.
2. Гущина С. В. Обеспечение процесса развития творческой личности студента – важнейшее условие обучения в вузе / С. В. Гущина // Теория и практика физической культуры. – 2010. – № 1. – С. 16-20.
3. Кондрацька Г. Д. Експериментальне дослі- дження системи формування професійно-мовленнєвої культури студентів факультетів фізичного виховання / Г. Д. Кондрацька, Н. Б. Кізло // Наука і освіта. – 2017. – № 8. – С. 133-140.
4. Куприянычева Н.И. Мониторинг и оценка творческих способностей студентов в Национальном исследовательском университете / Н. И. Куприянычева, Э. Б. Куприянычева // Вестник Казанского технологического университета . – 2013. – № 12. – С. 384.
5. Кыверялг А. А. Методы исследования в профессиональной педагогике / А. А. Кыверялг. – Таллин: Валгус, 1980. – 334 с.
6. Маркова О. В. Виховання здорового способу життя учнів старшого підліткового віку з ослабленим здоров’ям: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / О. В. Маркова. – Кіровоград, 2011. – 292 с.
7. Повзун В. Д. Возможности образовательной среды университета в развитии творческого потенциала студентов спортивного факультета / В. Д. Повзун, А. А. Повзун, В. В. Апокин // Теория и практика физической культуры. – 2013. – № 1. – С. 94–95.
8. Радул В. В. Розвиток ідеї В.Сухомлинського щодо формування творчої особистості в умовах ви- щого навчального закладу / В. В. Радул // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки. – Кірово- град, 2013. – Вип. 123., Т. І. – С. 84–89.
9. Шаров А. С. Система ценностных ориента- ций как психологический механизм регуляции жиз- недеятельности человека: дисс. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / А. С. Шаров. – Новосибирск, 2000. – 383 с.
10. Guilford J.P. Creativity: Yesterday, today, and tomorrow / J P. Guilford // Journal of Creative Behavior. – 1967. – № 1. – Р. 3–14.
11. Craft A. The limits to creativity in education: dilemmas for the educator / A. Craft // British journal of education studies. – 2003. – Vol. 52. – Issue 2. – P. 113– 127.

         

       
   
   
         

 

©2023 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.