Жерновникова О. А., Штефан Л. А., Фазан В. В. Формування готовності майбутніх учителів математики до навчального проектування.

// Наука і освіта.  2017.  №10. 74-81.


DOI:

Оксана Анатоліївна Жерновникова,
доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри математики,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
Людмила Андріївна Штефан,
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
Василь Васильович Фазан,
доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки,
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка,
вул. Остроградського, 2. м. Полтава, Україна


ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
МАТЕМАТИКИ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглянуто підходи сучасних науковців до визначення суті процесу підготовки та готовності майбутніх учителів математики до навчального проектування. Згідно з дослідницьким задумом, формування готовності майбутніх учителів математики до навчального проектування сприятиме правильному проектуванню навчально-виховного процесу відповідно до Концепції нової української школи. Мета статті полягає в характеристиці сутності підготовки й готовності майбутніх учителів математики до навчального проектування, визначенні стану готовності до цього виду діяльності. Методи дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, порівняння, класифікація науково-методичної літератури з метою визначення ключових понять дослідження; емпіричні – фрагменти педагогічного експерименту; анкетування студентів, майбутніх учителів математики. Проаналізовано наукові позиції щодо визначення компонентів формування готовності майбутніх учителів математики: мотиваційний (наявність у майбутніх учителів мотивації до навчального проектування), когнітивний (наявність знань, необхідних для ефективного навчального проектування та набуття комплексу проектувальних умінь і навичок, що забезпечують оптимізацію навчального процесу сучасної загальноосвітньої школи) та діяльнісно-рефлексійний (оволодіння вміннями організовувати навчальний процес, спрямований на здійснення контролю й оцінки рівня сформованості готовності майбутніх учителів математики до навчального проектування, відповідної корекції цього процесу). На початковому етапі педагогічного експерименту було проведено анкетування та бесіди зі студентами, результати яких зафіксували низький рівень за всіма показниками. Після цього кожну групу було розподілено на експериментальну та контрольну підгрупи. В експериментальній було реалізовано методику формування готовності майбутніх учителів математики до навчального проектування, а в контрольній – проведено заняття за традиційною системою. Результати педагогічного експерименту засвідчують, що в цілому у всіх групах покращилися показники, що сприяли формуванню готовності майбутніх учителів математики до навчального проектування, але найвищі були зафіксовані в експериментальній групі.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

майбутній учитель, математика, ВНЗ, підготовка, готовність, навчальне проектування.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Гончаренко Т. Л. Стан готовності вчителів до проектування навчального процесу з фізики / Т. Л. Гончаренко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Ялта, 2011. – Вип. 34. – Ч. 1. – С. 154-163.
2. Жерновникова О. А. Специфіка дидактичної підготовки студентів-математиків педагогічних ВНЗ до роботи у коледжах та професійних / О. А. Жерновникова // Педагогіка та психологія. – Х., 2014. – Вип. – 45. С. 97–105.
3. Barrick M. R. Yes, personality matters: moving on to more important matters. Hum / M. R. Barrick, M. K. Mount. – Perform, 2005. – №18. – P. 359-372. https://doi.org/10.1207/s15327043hup1804_3.
4. Chamorro-Premuzic T. Personality and approaches to learning predict preference for different teaching methods / T. Chamorro-Premuzic, A. Furnahm, L. Martin. Learn. Individ. – Differ, 2007. – №17. – 241-250. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2006.12.001.
5. Cheng E.W. A review of transfer of training studies in the past decade / E.W. Cheng. – Pers. – Rev, 2001. – №30. – https://doi.org/102– 118.10.1108/00483480110380163.
6. Major D. A. Linking proactive personality and the big five to motivation to learn and development activity / D. A. Major, J. E. Turner, T. D. Fletcher. – J. Appl. Psychol, 2006. – №91. – https://doi.org/927- 935.10.1037/0021-9010. 91.4.927.
7. Mikulecky L. Job literacy: the relationship between school preparation and workplace actuality / L. Mikulecky. – Reading Research Quarterly,1982. – №17 (3). – P. 400-419. – https://doi.org/10.2307/747527.
8. Ordanovskaya A. Design technologies in training future teachers of physics for work at profile school / А. Ordanovskaya // Modern European Researches Journal . – Austria, 2015. – Issue 7. P. 81-85. ISSN 2311−8806.
9. Vaskivska H. Didactic aspects of upper secondary and university education fundamentalization / H. Vaskivska // Science and Education. – Odessa, 2017. – Issue 5. P. 47–51.
10. Zhernovnykova O. A. Training future teachers of mathematics: a historical perspective / O. A. Zhernovnykova // International Letters of Social and Humanistic Sciences : scientific journal. – Bach, 2016. – Vol. 66. – P. 140-145. Режим доступу: https://www.scipress.com/ILSHS.66.140.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.