Литньова Т. В. Еволюція цілей іншомовної освіти у вітчизняній загальноосвітній школі в радянський і пострадянський періоди.

// Наука і освіта.  2017.  №10. 66-73.


DOI:

Тамара Вікторівна Литньова,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
іноземних мов і новітніх технологій навчання,
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
вул. В. Бердичівська, 40, м. Житомир, Україна


ЕВОЛЮЦІЯ ЦІЛЕЙ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ В РАДЯНСЬКИЙ І ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОДИ


АНОТАЦІЯ:

У статті акцентується проблема урахування набутого досвіду формулювання цільового компонента змісту шкільної іншомовної освіти в сучасних умовах трансформації освітніх цілей. Мета статті полягає у розкритті змісту і з’ясуванні основних тенденцій еволюції цілей іншомовної освіти у вітчизняній загальноосвітній школі в радянський і пострадянський час. Використано хронологічний, порівняльно-зіставний, історико-системний методи дослідження, а також методи історичної ретроспекції та порівняльно-історичного аналізу. Здійснено відбір, класифікацію і систематизацію історико-педагогічної та методичної літератури. Запропоновано авторську періодизацію етапів розвитку цілей навчання іноземної мови у контексті формування змісту вітчизняної шкільної іншомовної освіти у радянський і пострадянський час. Проаналізовано зміни у визначенні цілей іншомовної освіти, викликані посиленням з початку ХХІ століття соціальної функції іноземної мови й використання її як засобу міжкультурного спілкування. Розкрито проблему співвідношення традиційних цілей навчання іноземних мов і поширених у сучасній іншомовній освіті комунікативних компетенцій, які складають міжкультурну іншомовну компетентність учня. Виявлено можливості кореляції інноваційного змісту іншомовної освіти з традиційно визнаними у вітчизняній дидактиці цілями навчання іноземних мов. Науково обґрунтовано доцільність виділення практичної, виховної, освітньої і розвивальної цілей навчання іноземних мов у межах актуалізованої нині компетентнісної освітньої парадигми. Продемонстровано динаміку вдосконалення цілей іншомовної освіти у радянський і пострадянський час. Висловлено думку, що, незважаючи на трансформаційні процеси, що спостерігаються в змісті іншомовної освіти, цільовий компонент залишається постійним її системоутворювальним чинником.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

цілі навчання іноземних мов, практична ціль, виховна ціль, освітня ціль, розвивальна ціль, зміст іншомовної освіти, компетентнісний підхід.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Александер В. М. Методика преподавания немецкого языка / В. М. Александер. – М.-Л.: Учпедгиз, 1934. – 194 с.
2. Бим И. Л. К проблеме планируемого результата обучения иностранным языкам в средней общеобразовательной школе / И. Л. Бим // Иностранные языки в школе. – 1984. – № 6. – С. 17-24.
3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2004. – № 1-2. – С. 5-60.
4. Миролюбов А.А. История отечественной методики обучения иностранным языкам / Александр Александрович Миролюбов. – М. : СТУПЕНИ, ИН-ФРА-М, 2002. – 448 с.
5. Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 5-9 класи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.
6. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Англійська мова. 2-12 класи / за ред. проф. П. Беха. – К. : Шкільний світ, 2001. – 44 с.
7. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Іноземні мови. 2-12 класи. – К. : Перун, 2005. – 207 с.
8. Программы средней общеобразовательной школы с преподаванием ряда предметов на иностранном языке. – К. : Радянська школа, 1983. – 64 с.
9. Программы средней школы на 1954/55 учебный год. Иностранные языки. – М. : Учпедгиз, 1954. – 47 с.
10. Щерба Л.В. Общеобразовательное значение иностранных языков и место их в системе школьных предметов / Лев Владимирович Щерба // Советская педагогика. – 1942. – № 5-6. – С. 30-40.
11. Щерба Л.В. Преподавание иностранных языков в средней школе: общие вопросы методики / Лев Владимирович Щерба. – М.-Л. : Изд-во АПН РСФСР, 1947. – 96 с.
12. Brumfit C. J. The Communicative Approach to Language Teaching / C. J. Brumfit, K. Johnson. Oxford: OUP, 1979. – 166 p.
13. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. – Cambridge : Council of Europe, 2001. – 260 p.
14. Hymes D. On communicative competence / D. Hymes // In J. B. Pride and J. Holmes (eds.). Sociolinguistics. – Harmondsworth: Penguin, 1972. – Pp. 269- 293.
15. Widdowson H. G. The teaching of English as communication / H. G. Widdowson // English Language Teaching. – 1972. – № 27 (1). – p. 15-18.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.