Future Specialists’ Creative Capacity as a Personal and Professional Quality

// Наука і освіта.  2017.  №10. 182-187.


DOI:

Тетяна Борисівна Стратан-Артишкова,
доктор педагогічних наук, професор кафедри музично-теоретичних та інструментальних дисциплін,
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,
вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, Україна,
Надія Орестівна Федчишин,
доктор педагогічних наук, завідувач кафедри іноземних мов,
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського,
майдан Волi, 1, м. Тернопiль, Україна,
Валентина Анатоліївна Гончарук,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
вул. Садова 2, м. Умань, Україна


ФОРМУВАННЯ АВТОРСЬКОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЯК ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОЇ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ


АНОТАЦІЯ:

Стаття присвячена формуванню авторської спроможності як професійно-особистісної якості, що забезпе- чує здатність майбутнього вчителя бути автором власного життя і професійної діяльності. Розв’язується актуа- льна проблема впровадження у зміст професійної підготовки майбутнього вчителя творчо-проектувальної дія- льності, яка характеризується здатністю майбутніх фахівців до інноваційного пошуку, передбачає досягнення майбутніми фахівцями інтегральної вершини – сформованості авторської спроможності як професійно значу- щої особистісної якості. Визначаються основні критерії сформованості авторської спроможності майбутнього вчителя: ціннісно-мотиваційний (сформованість системи цінностей особистості, усвідомлення значення своєї професії в розвитку духовно-творчої особистості); когнітивно-компетентнісний (ступінь сформованості фахо- вих компетентностей, поліхудожньої обізнаності, здатності до цілісного аналізу і синтезу); творчо-діяльнісний (здатність до самовираження в різних видах творчо-проектувальної діяльності); творчо-презентативний (здат- ність оприлюднювати, презентувати, виявляти організаторські здібності, залучати інших до спільної творчос- ті), рефлексивно-аналітичний (здатність здійснювати оцінку та самооцінку, аналіз та самоаналіз). Метою дослі- дження є розробка й перевірка методичної системи формування авторської спроможності майбутнього вчителя, що передбачає реалізацію технології творчо-проектувальної діяльності й спрямовується на формування автор- ської спроможності майбутнього фахівця. Авторська методична система впроваджується згідно з визначеними етапами: ціннісно-актуалізувального, трансформувально-діяльнісного, результативно-продуктивного, відповід- но до яких здійснюється формування компонентів і показників авторської спроможності майбутнього вчителя. У результаті експериментальної перевірки ефективності запропонованої технології було отримано позитивні результати, що свідчить про те, що її можна використовувати у педагогічних вищих навчальних закладах для розвитку авторської спроможності майбутніх учителів.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

авторська спроможність, професійна підготовка, творчо-проектувальна діяльність, майбу- тній вчитель.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бех І. Д. Виховання особистості : У 2 кн. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – Кн.
2. – 342 с. 2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : Навчальний посібник / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с. (Альма-матер)
3. Косило Н. В., Нич О. Б., Балаєва К. С. Го- товність вихователів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності // Наука і освіта. – 2017. - № 6. – С 84-94. Педагогіка – Education Science and Education, 2017, Issue 10 187
4. Масол Л. М. Загальна мистецька освіта : теорія і практика / Л. М. Масол. – К. : Промінь, 2006. – 432 с.
5. Орлов В. Ф. Професійне становлення май- бутніх вчителів мистецьких дисциплін : теорія і тех- нологія : [монографія] / В. Ф. Орлов ; за заг. ред. І. А. Зязюна. – К. : Наукова думка, 2003. – 262 с.
6. Рудницька О. П. Педагогіка загальна та мис- тецька : навч. посіб. / Оксана Рудницька. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – 358 с.
7. Стратан-Артишкова Т. Б. Творчо-виконавська підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва : теорія і практика [монографія] / Т. Б. Стратан- Артишкова. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винничен- ка, 2014. – 440 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.