Психолого-педагогічна діагностика здатності до професійного самовдосконалення майбутніх учителів

// Наука і освіта.  2017.  №10. 176-182.


DOI:

Валентина Миколаївна Плющ,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри хімії,
Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка,
вул. Шевченка 1а, м. Кропивницький, Україна,
Катерина Іванівна Степанюк,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти ,
Бердянський державний педагогічний університет,
вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, Україна,
Валентина Андріївна Білан,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
вул. Садова, 28-А, м. Умань, Черкаська обл., Україна


ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ЗДАТНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті розв’язується актуальна проблема психолого-педагогічної діагностики професійного самовдос- коналення студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Незважаючи на значну кількість праць і між- дисциплінарну бібліографію проблеми самовдосконалення, було визначено протиріччя між змістом підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності і невикористанням повною мірою можливостей професійного самовдосконалення для становлення конкурентоспроможного вчителя. Мета дослідження полягає у розкрит- ті результатів психолого-педагогічної діагностики здатності майбутніх учителів до професійного самовдос- коналення. Основними критеріями професійного самовдосконалення студентів визначено самоактуалізацію та саморозвиток особистості. На основі цього розроблено методичний інструментарій, за яким проведено пси- холого-педагогічну діагностику сформованості цієї якості у студентів. Це уможливлює їх диференціацію за високим, середнім та низьким рівнями професійного самовдосконалення із відповідними характеристиками якісних вимірів, що відкриває перспективи для розробки відповідних ефективних заходів щодо підвищення яко- сті підготовки студентів до професійного самовдосконалення в теоретичному, практичному та методичному аспектах.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

самовдосконалення, професійне самовдосконалення, майбутні вчителі, психолого- педагогічна діагностика, методичний інструментарій, рівні.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Квас В.М. Проблема формування готовності майбутніх учителів до професійного самовдоскона- лення / В. М. Квас // Наукові записки. – Випуск 141. Частина ІІ. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 120-123
2. Маслоу А.Г. Самоактуализацияс Психология личности: тексты. – М., 1982. – 110 с.
3. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – Кн. 2: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. – 480 с:
4. Тест самоактуализации (CAT) [електронний ресурс]. – Режим доступу: https://hrliga.com/index.php?module=profession&op=vie w&id=1063 5. Селевко Г. К. Руководство по организации воспитания школьников / Г. К. Селевко. – Москва: Народное образование, 2000. – 128 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.