Формування уявлень про моральні якості та норми у дітей старшого дошкільного віку засобами мультиплікаційних фільмів

// Наука і освіта.  2017.  №10. 170-175.


DOI:

Валентина Миколаївна Кушнір,
доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
вул. Садова, 28, м. Умань, Україна,
Руслан Васильович Сопівник,
доцент, доктор педагогічних наук, кафедра педагогіки,
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Україна,
Іренеуш Пижик,
доктор філософії, надзвичайний професор,
Куявська Вища Школа у Влоцлавку,
Польща Площа Свободи 1, м. Влоцлавек, Польща


ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ ТА НОРМИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ


АНОТАЦІЯ:

Стаття присвячена формуванню уявлень про моральні якості («добро» – «зло», «щедрість» – «скупість», «справедливість» – «несправедливість», «чесність», «порядність» – «підлість») у дітей старшого дошкільно- го віку засобами мультиплікаційних фільмів. Розв’язується актуальна проблема можливостей використання мультиплікаційних фільмів під час морального виховання старших дошкільників, формування їх моральної сві- домості, розвитку морально-емоційної сфери та засвоєння норм моральної поведінки як в умовах дошкільних закладів освіти, так і сім’ї. Визначаються основні критерії підбору мультфільмів у якості засобу морального виховання: якість відеозображення (яскравість картинок, гармонія кольору та ін.), якість звукозапису (лекси- ка, що відповідає нормам літературної мови, емоційне забарвлення мови героїв та ін.), простота і доступ- ність сюжету; виразність персонажів; наявність моральної проблематики фільму. Метою дослідження є розробка й перевірка експериментальної методики педагогічного супроводу перегляду мультфільмів з метою формування уявлень про моральні якості та норми у старших дошкільників. Методика включає в себе реаліза- цію таких етапів: підготовчий (організація розвивального середовища, підбір мультиплікаційних фільмів для перегляду); когнітивний (структурована робота з мультфільмом); рефлексивний (робота над морально- почуттєвою сферою дитини, створення умов до рефлексії).


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

уявлення про моральні якості, діти старшого дошкільного віку, мультиплікаційний фільм.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Квашук О. В. Психологічні чинники впливу телебачення на становлення моральної свідомості молодших школярів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Оксана Володимирівна Квашук; При- карпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника. – Івано- Франківськ, 2008. – 20 с.
2. Куниченко, О. В. Особенности воспитания нравственного поведения старших дошкольников средствами мультипликационных фильмов : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ольга Владимировна Ку- ниченко. – Волгоград, 2015. – 223 с.
3. Кушнір В.М., Поліщук О.В. Особливості пси- холого-педагогічного супроводу батьків при підго- товці дитини до школи / В.М. Кушнір, О.В. Поліщук // Zarządzanie wielokulturowym potencjałem społecznym. – Poznań Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016. – С. 149-156.
4. Невмержицька О. В. Розважальні програми Центральних каналів телебачення України як чинник морального виховання підлітків : автореф.дис ... канд.пед.наук: 13.00.07 / Олена Василівна Невмер- жицька. – Херсон: 2006. – 20 с. Педагогіка – Education Science and Education, 2017, Issue 10 175
5. Семчук С. І. Морально-духовне становлення особистості в контексті впливу комп’ютерних техно- логій / С. І. Семчук // Науковий вісник мелітопольсь- кого державного педагогічного університету. – №1. – 2014. – С. 221-225.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.