Рацул О. А., Завітренко Д. Г., Кучай О. В. Особливості вербальних уявлень про навколишній світ у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку.

// Наука і освіта.  2017.  №10. 154-161.


DOI:

Олександр Анатолійович Рацул,
доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи,
соціальної педагогіки та психології,
Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка
вул. Осьмьоркіна, 9, м. Кропивницький, Україна
Долорес Георгіївна Завітренко,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри
методик дошкільної та початкової освіти,
Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка
вул. Зінченка, 9, м. Кропивницький, Україна
Кучай Олександр Володимирович,
доктор педагогічних наук,
доцент кафедри педагогіки,
Національний університет біоресурсів
і природокористування України
вул. Героїв оборони, 15, м. Київ, Україна


ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО НАВКОЛИШНІЙ СВІТ
У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ


АНОТАЦІЯ:

У статті представлено результати вивчення здатності дошкільників із затримкою психічного розвитку до знаково-символічного опосередкування навколишньої дійсності. В експерименті взяли участь 60 дошкільнят із затримкою психологічного розвитку і 60 дітей з нормальним психофізичним розвитком віком від 5 до 7 років. На першому етапі дослідження дитині послідовно пред’являлися 15 багатозначних слів трьох граматичних категорій, а на другому – 5 графічних зображень предметів. У відповідь на слово-подразник (або картинний матеріал) випробуваному пропонувалося назвати будь-які інші слова. У результаті експерименту виявлено специфіку виробленого асоціювання, яка свідчить про дефіцитарність мовного розвитку цієї категорії дітей дошкільного віку та про вузькість, неточність, фрагментарність уявлень, які обумовлюють характеристики, що складають в їх свідомості картину світу.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

вербальні асоціації, вербальна система, знаково-символічне опосередкування, відображення навколишнього світу, діти із затримкою психічного розвитку.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Архипова Е. Ф. Стертая дизартрия у детей / Е. Ф. Архипова. – М.: АСТ: Астрель, 2012. – 331 с.
2. Горєлов І. Н. Основи психолінгвістики / І. Н. Горєлов, К. Ф. Сєдов: навч. допомога. - Видання третє, перероблене і доповнене. – М.: Лабіринт, 2010. – 304 с.
3. Лалаева Р. И. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников (формирование лексики и грамматического строя) / Р. И. Лалаева, Н. В Серебрякова. – СПб.: СОЮЗ, 1999. – 160 с.
4. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М.: Академия, 2015. – 352 с.
5. Лопатина Л. В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников (коррекция стертой дизартрии): учебное пособие. / Л. В. Лопатина, Н. В. Серебрякова. – Спб.: Изд-во «СОЮЗ», 2000. – 192 с. – № 6. – С. 19-25.
6. Лурія А. Р. Мова і свідомість / А. Р. Лурія. – Ростов на Дону: Фенікс, 1998. – 416 с.
7. Мартиненко І. В. Формування мотиваційно-вольової готовності дітей шестирічного віку із загальним недорозвиненням мовлення до шкільного навчання: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / І. В. Мартиненко. – Ін-т спец. педагогіки АПН України. – К., 2007. – 22 с.
8. Овчинникова І. Г. Асоціативний механізм в речемислітельной діяльності: дис. ... д-ра філ. наук: 10.02.19 / І. Г. Овчинникова. – СПб., 2002. – 382 с.
9. Слепович Е. С. Використання асоціативного експерименту при вивченні мовленнєвої діяльності першокласників, які відстають у розвитку / Є. С. Сле- пович, С. І. Конишко // Дефектологія. – 1993. – С. 19- 25.
10. Трофименко Л. І. Асоціативний експеримент як один із методів дослідження словника дошкільників / Л. І.Трофименко // Дефектологія. – 2001. – №4. – С. 16-19.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.