Nestoruk N. A., Chykunov P. O. Optimization of the Technology of Mastering Competence Complex For Professional Activity of Electromechanical Engineers.

// Наука і освіта.  2017.  №10. 133-138.


DOI:

Наталя Анатоліївна Несторук,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри електромеханіки і автоматики,
Індустріальний інститут Донецького національного технічного університету,
пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, Україна,
Павло Олександрович Чикунов,
кандидат технічних наук, доцент кафедри електроніки та
комп’ютерних технологій систем управління,
Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут
Української інженерно-педагогічної академії,
вул. Миру, 5а, м. Бахмут, Україна


ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОПАНУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСТНИМ
КОМПЛЕКСОМ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНЖЕНЕРІВ-ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ


АНОТАЦІЯ:

У роботі встановлено, що майбутні фахівці погано знають як обладнання, так і види, технологію організації й проведення досліджень, віддають перевагу репродуктивним видам діяльності, воліючи дотримуватись вказівок викладача та методичних рекомендацій, не розуміючи призначення певних дій теорії на практиці наукових досліджень. На основі студіювання практики підготовки майбутніх інженерів електромеханічного профілю з’ясовано, що опанування студентами експериментальними дослідженнями потребує розробки компетентнісно-зорієнтованої технології навчання та врахування комплексу педагогічних умов її ефективного застосування. Спроектована компетентністно зорієнтована технологія опанування майбутніх інженерів електромеханічного профілю експериментальних досліджень передбачає створення єдиного експериментального середовища в межах комплексу технічних дисциплін шляхом уніфікації методологічного інструментарію (цільових орієнтирів, принципів і підходів), компонентних характеристик процесу навчання (суб’єктно-діяльнісних, функціонально-змістових, організаційно-діяльнісних), а також технологічних складників (методів, засобів, умов та ін.). Обґрунтовано, що основою змісту в компетентнісно зорієнтованих програмах підготовки майбутніх фахівців електромеханічного профілю доцільно позиціонувати експериментальні дослідження як універсальний, міжпредметний вид практико зорієнтованої діяльності, що дозволяє прилучати майбутніх фахівців до інженерного експериментування з метою формування нових знань і практичних умінь як необхідних результатів засвоєння технічних дисциплін. Зміст технічних дисциплін, що передбачають проведення експериментальних досліджень, орієнтується в руслі розробленої технології на формування в майбутніх інженерів електромеханічного профілю фахово значущих умінь, які лежать в основі дослідницької компетентності. У результаті її застосування відбулося суттєве зростання якісних характеристик рівня підготовки до проведення експериментальних досліджень, що характеризувалося зменшенням у вибірці кількості осіб з неприпустимим рівнем і зменшенням осіб з критичним рівнем підготовленості при одночасному значному зростанні числа студентів із допустимим і оптимальним рівнями підготовки до проведення експериментальних досліджень, що говорить про її дієвість.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

експериментальні дослідження, компетентністно зорієнтована, технології навчання, технічні дисципліни, інженери-електромеханіки.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Science Teachers' Learning: Enhancing Opportunities, Creating Supportive Contexts / Suzanne Wilson, Heidi Schweingruber, and Natalie Nielsen, Editors // National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. – Washington, DC : The National Academies Press. – 2015. – 256 pp.
2. Крокошенко О. Я. Складові професійно-педагогічної діяльності інженера-педагога у сучасній системі професійної освіти / О.Я. Крокошенко // Вісник Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогічні науки. – 2010. – № 10 (197). – С. 8-15.
3. П’ятницька-Познякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі : навч. посіб. / І.С. П’ятницька-Познякова. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 116 с.
4. Петрук В.А. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей у процесі вивчення фундаментальних дисциплін : монографія / В.А. Петрук. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 292 с.
5. Эрганова Н.Е. Методика профессионального обучения : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.Е. Эрганова. – М. : Академия, 2007. – 160 с.
6. Лодатко Є. О. Кластеризація соціокультурного простору і когнітивні метафори в педагогічному моделюванні / Є.О. Лодатко // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – №6 (259). – С. 53-58.
7. Taylor T. Preparation for teaching gifted students : An investigation into university courses in Australia / Taylor T. & Milton M. – Australian Journal of Gifted Education, 2006. – P. 15-22.
8. Несторук Н.А. Концептуальні аспекти інженерного експериментування гірничих інженерів-електромеханіків / Н.А. Несторук // Проблеми гірничої технології : Збірник наукових праць. – Покровськ : КІІ ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. – С. 36-42.
9. Dignen B. Facilitation : Bringing out the best / B. Dignen. – Business Spotlight. – 2008. – № 1. – P. 50- 56.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.