Kuzmin V. V., Kuzmina M. O., Ivanchenko A. V. Psychosocial Life Trajectories of Orphaned Individuals (Resurvey).

// Наука і освіта.  2017.  №10. 95-100.


DOI:

Віктор Володимирович Кузьмін,
кандидат соціологічних наук, доцент, вчений секретар,
Марія Олегівна Кузьміна,
аспірантка кафедри соціальної роботи,
Андрій Володимирович Іванченко,
кандидат наук з державного управління,
доцент кафедри управління персоналом і економіки праці,
Запорізький національний технічний університет,
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна


СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТРАЕКТОРІЇ ЖИТТЄВИХ ПРАКТИК ОСІБ ІЗ
СИРІТСЬКИМ ДИТИНСТВОМ ТА ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
(НА МАТЕРІАЛАХ ПОВТОРНОГО ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)


АНОТАЦІЯ:

Статтю присвячено особливостям соціально-психологічних траекторій життєвих практик осіб із сирітським дитинством та позбавлених батьківського піклування, зокрема в матеріалі аналізуються результати кількох експериментів, проведених на базі ВНЗ м. Запоріжжя. Проаналізовано особливості нормативно-правової бази здійснення соціально-психологічного супроводу осіб із сирітським дитинством та позбавлених батьківського піклування. Досліджено підходи вітчизняних та закордонних вчених щодо соціально-психологічного супроводу осіб із сирітським дитинством і позбавлених батьківського піклування. З’ясовано експериментальним шляхом особливості траекторій життєвих практик дітей із сирітським минулим, які закінчили навчання у ВНЗ Запоріжжя. Наведено результати експериментального дослідження соціально-психологічних траекторій в різні періоди часу, здійснено порівняльний аналіз результатів емпіричного дослідження життєвих практик осіб з сирітським минулим, які закінчили навчання у ВНЗ м. Запоріжжя упродовж 2001-2017 років. У цілому можна відмітити, що результати повторного емпіричного дослідження свідчать про загальне підвищення рівня адаптованості та соціалізованості випускників ВНЗ до умов сучасного українського суспільства за багатьма параметрами. З іншого боку, донині існують і певні проблеми адаптації осіб із сирітським дитинством до сучасних суспільних реалій, над якими слід наполегливо працювати міждисциплінарним командам фахівців. У підсумку виділено такі проблеми: освітні, що зумовлені низьким освітнім рівнем ще із часів навчання в загальноосвітніх закладах; житлово-побутові – зумовлені відсутністю власного житла або відсутністю перспектив отримати житло від держави, перебуваючи на спеціальному обліку; сімейно-побутові, що пов’язані із взаєминами з біологічними батьками (яких позбавлено батьківських прав) чи іншими близькими родичами; соціально-психологічні, що ґрунтуються на складності входження в нове соціальне середовище, враховуючи особистісні риси характеру кожного представника соціальної групи сиріт; соціально-економічні, що зумовлені відсутністю в осіб із сирітським минулим умінь самостійно заробляти гроші, навичок витрачати та заощаджувати кошти, практичних навичок складання резюме, готовності до проходження співбесід із роботодавцем; стан здоров’я, адже більшість осіб із сирітським минулим потребує реабілітації в стаціонарних умовах; культурно-дозвіллєві, що спрямовані на організацію власного дозвілля та культурного відпочинку тощо.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

життєва стратегія, соціально-психологічні траєкторії, молодь із сирітським дитинством, молодь позбавлена батьківського піклування, психологічний супровід.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (із змінами внесеними згідно із Законом від 16.04.2009 р. № 1276-VI) [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 6. – Ст. 136-150
2. Кузьмін В.В. Кар’єра та молодь із різних специфічних соціальних спільностей при вступі у доросле життя (на матеріалах емпіричного дослідження проведеного у Запорізькій області) / В.В. Кузьмін // Науково-методичний журнал «Наукові праці. Серія: «Соціологія». Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, Вип. 246. Т.258, 2015. – С. 132- 140.
3. Кузьмін В.В. Соціологічна характеристика студентів-сиріт, як окремої соціальної групи у ВНЗ / В.В. Кузьмін // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / [гол. ред. С.А. Квітка] ; ДНУ ім. Олеся Гончара. – Д. : Грані, 2012. – Вип. 2 (82). – С. 113–118.
4. Постанова КМУ «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» від 5 квітня 1994 р. № 226 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
5. Прихожан А. М. Психология сиротства / А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2005. – 400 с.
6. Смелзер Н. Социология: пер. с англ. / Н. Смелзер. – М. : Феникс, 1994. – 687 с.
7. Шипицына Л. М. Психология детей-сирот: учеб. пособ. / Л. М. Шипицына. – СПб. : СПб. ун-т, 2005. – 628 с.
8. Tap P. Socialisation et construction de l'identité personnelle // P. Tap & H.Malewska-Peyre (Eds. ) La socialisation de l'enfance à l'adolescence. – Paris : PUF, 1991. P. 49-73.
9. Luhmann N. Social System / Niklas Luhmann. – Grundriss einer allg Emeinen theorie Suhrkamp. [Electronic resource]. – Das Forderprogramm des GoetheInstitutm Ubersetrungen deutsche Bucher in eine Fremdsprache – Access mode: http://philosophy.ru/library/luman/luman_soc_sistem.pdf
10. Kohlberg, Lawrence; Power, Clark (1981). "Moral Development, Religious Thinking, and the Question of a Seventh Stage". In Kohlberg, Lawrence. Essays on Moral Development Vol. I: Philosophy of Moral Development. San Francisco, CA: Harper & Row. – 360 р.
11. Newman D. Sociology: Exploring the Architecture of Everyday Life / D. Newman. – N. Y.: Pine Forge Press, 1995. – 248 р.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.