Пічкур М. О., Демченко І. І., Сулим В. Т. Фахово-ідентифікаційний вимір стану готовності майбутніх педагогів до роботи в умовах інклюзивної освіти.

// Наука і освіта.  2017.  №10. 90-94.


DOI:

Микола Олександрович Пічкур,
кандидат педагогічних наук, професор кафедри образотворчого мистецтва,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
вул. Садова, 28-А, м. Умань, Україна,
Ірина Іванівна Демченко,
доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної освіти,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
вул. Садова, 28-А, м. Умань, Україна,
Володимир Трохимович Сулим,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, м. Львів, Україна


ФАХОВО-ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ ВИМІР СТАНУ ГОТОВНОСТІ
МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ


АНОТАЦІЯ:

Авторами аргументовано необхідність проведення емпіричного дослідження фахово-ідентифікаційного виміру стану готовності майбутніх педагогів до роботи в умовах інклюзивної освіти. Визначено показники доцільності вибору інклюзивно-педагогічного фаху, адекватності ототожнення зі взірцем фахівця з інклюзії, самовідданості служінню ідеалам інклюзивної освіти, що стосуються фахово-ідентифікаційного виміру готовності майбутніх педагогів до роботи в умовах інклюзивної освіти. На цій основі розроблено методичний інструментарій (тести, анкети), за яким проведено психолого-педагогічну діагностику. Це уможливило диференціацію стану (ідеального, задовільного, незадовільного) готовності до роботи в умовах інклюзивної освіти студентів-випускників педагогічних спеціальностей освітнього ступеня «бакалавр», що відкриває перспективу для вдосконалення змісту форм і методів професійної підготовки майбутніх фахівців педагогічних спеціальностей закладів вищої освіти з урахуванням реалій упровадження інклюзії в систему освіти України.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

фахова ідентифікація, стан готовності, майбутній педагог, інклюзивна освіта, психолого-педагогічна діагностика.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Бойчук Ю. Д. Інклюзивна компетентність майбутнього вчителя основ здоров’я : моногр. / Ю. Д. Бойчук, О. С. Бородіна, О. М. Микитюк. – Х. : Іванченко, 2015. – 140 с.
2.Бутенко В. Г. Формування естетичного ставлення до корекційно-педагогічної праці : моногр. / В. Г. Бутенко, В. А. Білан. – Херсон : Грінь Д. С., 2014. – 271 c.
3.Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер ; пер. с нем. – М. : Прогресс, 1990. – 804 с.
4.Демченко І. І. Готовність учителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти : структура та діагностика : навч.-метод. посібн. / Ірина Іванівна Демченко [Електронний ресурс]. – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2014. – 160 с. – Режим доступу : http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream.
5.Демченко І. І. Підготовка вчителя до роботи в інклюзивній початковій школі : моногр. / Ірина Іванівна Демченко. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 501 с.
6.Камінський А. Г. Філософія і естетика : наукові та публіцистичні статті. Педагогічний портрет. Поезія / А. Г. Камінський. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 126 с.
7.Goode W. J. Community Within a Community : The Professions / W. J. Goode // American Sociological Review. – 1957. – № 22. – Р. 198-123.
8.Parsons T. The Social System / T. Parsons. – New York : The Free Press, 1951. – 489 р. 
9.Schamir B. Meaning, self and motivation in organization / B. Schamir // Organization Studies. – 1991. – Vol. 12. – № 3. – P. 405-424.
10. Tawney R. H. The Acquisitive Society / R. H. Tawney. – New York : Harvest Books, 1946. – 96 р.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.