Дегтяренко Т. В., Павлова Н. В. Актуальність міждисциплінарного та нейропсихологічного підходів до діагностики тяжких порушень мовлення у дітей раннього віку

// Наука і освіта.  2016.  №8. – 30-37.

Тетяна Володимирівна Дегтяренко,
доктор медичних наук, професор кафедри біології і основ здоров’я,
Наталія Василівна Павлова,
аспірант кафедри біології і основ здоров’я,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна
 АКТУАЛЬНІСТЬ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ТА НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНОГО ПІДХОДІВ ДО ДІАГНОСТИКИ ТЯЖКИХ ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ

У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 


АНОТАЦІЯ:

Авторами обґрунтовано доцільність впровадження міждисциплінарності та нейропсихологічного підходу до ранньої діагностики тяжких порушень мовлення у дітей. Запропоновано спосіб діагностики порушень мов- леннєвого розвитку у дітей раннього віку на підставі використання результатів поглибленого нейрофізіологі- чного обстеження. Нейропсихологічний підхід реалізовано для диференціальної діагностики тяжких порушень мовлення у дітей молодшого дошкільного віку.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

нейропсихологія, тяжкі порушення мовлення, рання діагностика.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Дегтяренко Т. В. Психофизиология раннего онтогенеза : Учебник для студентов высших учебных заведений / Т. В. Дегтяренко. – К. : УАИП «Рада», 2011. – 325 с. 2. Дегтяренко Т. В. Психофизиологическая пара- дигма в решении актуальных проблем рекреационной психологии «Наука і освіта» / Т. В. Дегтяренко. – № 11. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2011. – С. 42-46.
3. Дегтяренко Т. В. Міждисциплінарний та ней- роонтогенетичний підходи до психолого- педагогічного супроводу дітей з дизонтогенетичним синдромом розвитку / Т. В. Дегтяренко // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конфе- ренції «Інтеграція науки і практики в умовах модерні- зації корекційної освіти України». – Херсон, 11-12 квітня 2014. – С. 57-67.
4. Дегтяренко Т. В. Становлення міжпівкулевої взаємодії в онтогенезі вищих психічних функцій ди- тини та значення її оцінки для діагностики порушень інтелектуального розвитку / Т. В. Дегтяренко // Наука і освіта. – № 6. – 2012. – С. 63-67.
5. Дегтяренко Т. В. Роль епігеномних факторів в патогенезі пренатального ураження спеціалізованих систем мозку / Т. В. Дегтяренко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка «Медобори – 2006». – 2012. – Ч.1. – С. 69-77.
6. Дегтяренко Т. В. Комплексне психофізіологіч- не обстеження дітей з наслідками перинатального ураження мозку / Т. В. Дегтяренко, В. Г. Ковиліна // Наука і освіта. – № 4. – 2013. – С. 112-115.
7. Дегтяренко Т. В. Нейрологопедичний підхід до діагностики тяжких порушень у дітей / Т. В. Дегтяре- нко, Н. В. Павлова // Особлива дитина : навчання і виховання. – № 1. – 2016. – С. 38-46.
8. Ефимов О. И. Нарушение скорости проведения слуховой информации в структурах ствола мозга у детей с расстройствами развития речи и трудностями в обучении / О. И. Ефимов, В. Л. Ефимова, В. П. Рожков // Сенсорные системы : научный журнал ВАК. – М., 2014. – Т. 28, № 3. – С. 36-44.
9. Павлова Н. В. Дифференциальная диагностика тяжелых нарушений речи у детей младшего дошкольно- го возраста : методические рекомендации / Н. В. Павло- ва. – Одесса : Бондаренко М. А., 2016. – 60 с.
10. Павлова Н. В. Нейрологопедический подход к диагностике тяжелых нарушений речи у детей / Н. В. Павлова, Т. В. Дегтяренко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 6 (50). – С. 36-145
.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.