Dehtiarenko T. V., Kodzhebash V. F. Influence of sexual genomic imprinting on child ontogenesis.

// Наука і освіта.  2016.  №8. – 24-28.

Тетяна Володимирівна Дегтяренко,
доктор медичних наук, професор кафедри біології і основ здоров’я,
Владислав Федорович Коджебаш,
кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри біології і основ здоров’я,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна
 ВПЛИВ ГЕНОМНОГО СТАТЕВОГО ІМПРИНТИНГУ НА ОНТОГЕНЕЗ ДИТИНИ 


АНОТАЦІЯ:

Автори представили в адаптованому вигляді для студентів та фахівців психолого-педагогічного профілю основ- ні положення феноменології статевого імпринтингу. Геномний статевий імпринтинг – досить поширене явище і воно має провідне значення в онтогенезі людини. Феноменологія його полягає в тому, що хромосоми статевих клітин індивіда набувають «відбиток» його статі і внаслідок цього нащадки отримують один набір хромосом з батьківським маркуванням деяких генів, а інший набір – з материнським. Надалі при утворенні в новому організмі статевих клітин отриманий «відбиток» стирається, ці гени маркуватимуться згідно зі статтю особи. Проаналізовано роль батьківсь- ких і материнських генів в онтогенезі й їхній вплив на ініціацію відхилень у психофізичному розвиткові дитини. Слід звернути увагу на те, що в критичні періоди онтогенезу емоційні реакції за рахунок епігеномних механізмів спадковості мають яскравий і бурхливий характер індивідуальних проявів, тому в ці вікові періоди наслідки статево- го імпринтингу можуть бути різними – від позитивних до катастрофічних. Відомо, що у ґенезі метастатичної онко- патології у дітей суттєву роль відіграє геномний імпринтинг, зокрема при таких видах злоякісних новоутворень: ембріональна рабдоміосаркома (рак м’язів), пухлина Вільмса (рак нирок) і остеосаркома (рак кісток). Геномному імпринтингу також відводиться провідна роль у розвитку таких видів патології, як хвороба Гентінгтона, синдроми Прадера-Віллі та Енгельмана, транзиторний неонатальний цукровий діабет, синдром Шерешевського-Тернера, гіпо- тонія, ожиріння, розумова відсталість, акромікрія, гіпогонадизм, атаксія, гіперкінези, пароксизмальний сміх, порушення мовного розвитку, обесивно-конвульсивний синдром та інші нейрогенні захворювання та психопатологічні розлади. Геномний статевий імпринтинг впливає на детермінацію різних ознак у людини, зокрема психофізіологіч- них характеристик індивіда. Якби для більшості психологічних ознак існувала чітка залежність їхнього прояву від статі батька, від якого успадковано відповідний ген, психогенетики, безсумнівно, помітили б це. Але механізми гене- тичної детермінації психологічних ознак людини вивчені недостатньо; ще належить з’ясувати вплив геномного ста- тевого імпринтингу на експресію генів, які відповідають за певні психофізіологічні характеристики індивіда. Для одних ознак ступінь експресії генів може бути і неважливим, але для інших він виявляється вирішальним для мож- ливої ініціації відхилень від нормативних траєкторій індивідуального розвитку.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

геномний статевий імпринтинг, онтогенез, відхилення.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Асанов А. Ю. Основы генетики и наследствен- ные нарушения развития у детей / А. Ю. Асанов, Н. С. Демикова, С. А. Морозов – М.: Академия, 2003. – 242 с.
2. Дегтяренко Т. В. Психофизиология раннего онтогенеза: Учебник / Т.В. Дегтяренко – К., УАИП «Рада», 2011. – 352 с.
3. Дегтяренко Т. В. Роль епігеномних факторів в патогенезі пренатального ураження спеціалізованих систем мозку / Т. В. Дегтяренко // Медобори – 2006: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського ун-ту ім. Івана Огієнка. – 2012. – ч. 1. – С. 69-77.
4. Дегтяренко Т. В. Теоретико-методологічні за- сади рекреаційної психології в концепті міждисциплі
нарного та нейрогенетичного підходів / Т. В. Дегтяре- нко // Наука і освіта. – 2012. – №10. – С. 66-71.
5. Запорожан В. Н. Врожденные пороки развития: практическое руководство / В. Н. Запорожан, И. Л. Бабий, С. Р. Галич, Е. Л. Холодкова и др. – Одесса: ОНМУ, 2012. – 320 с.
6. Сапиенца К. Геномный импринтинг / К. Са- пиенца // Scientific American. Издание на русском языке – 1990, № 12, стр. 14-20.
7. Тоцький В.М. Генетика: Підручник для сту- дентів біологічних спеціальностей університетів (в 2 т.) / В. М. Тоцький. – Т. 2. – Одеса: Астропринт, 1998. – С. 48-82. 8. Фогель Ф. Генетика человека (в 3-х томах) / Ф. Фогель, А. Мотульски; пер. с англ. – Том 3. – М.: Мир, 1990. – 366 с.
9. Фросин В.Н. Введение в биологию человека. 2. Генетика. Индиви-дуальное развитие/В. Н. Фросин – Казань: Диалог Компьютерс, 2005. – 287 с
.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.