Бондаренко К. К., Палашенко М. Ю., Назаренко И. А., Захарченко О. А. Структура тренировочной деятельности пловцов на основе функционального состояния скелетных мышц.

(2016) Наука і освіта, 8, 12-18. Одеса.

Костянтин Костянтинович Бондаренко,
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання і спорту,
Марія Юріївна Палашенко,
магістр, викладач кафедри фізичного виховання і спорту.
Ірина Олександрівна Назаренко,
старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту,
Ольга Олександрівна Захарченко,
викладач кафедри фізичного виховання і спорту,
Гомельський Державний університет імені Франциска Скорини, вул. Радянська,
104, м Гомель, Республіка Білорусь
 


СТРУКТУРА ТРЕНУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЛАВЦІВ НА
ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті викладені результати поведінкових реакцій скелетних м’язів у залежності від характеру наванта- ження діяльності при виконанні повторної роботи і по закінченню часу при відновленні у плавців. Зокрема, за допомогою навантаження «до відмови» основних груп м’язів, відповідальних за виконання біодинаміки гребко- вого руху, визначено критерії раціональної кількості повторень як в одній серії вправ, так і кількість серійної повторності в одному тренувальному занятті. Також виявлено тимчасові періоди, що сприяють відновленню функціонування скелетних м’язів після виконаного фізичного навантаження. За допомогою методу згасаючих коливань (міометрії) виявлено параметри тонусного стану скелетних м’язів як у стані спокою, так і в процесі багаторазового виконання фізичного навантаження. Визначений діапазон еластичності і жорсткості скелетних м’язів у процесі роботи дозволив визначити тимчасові параметри навантаження і відновлення м’язів, що відповідають за ефективність виконання спеціальних фізичних вправ плавців. Крім того, визначено вплив ро- звитку рівня фізичної підготовленості на ефективність виконання специфічних вправ. Наведено показники зміни рівня фізичної та спеціальної підготовленості при застосуванні адекватних функціональному стану ске- летних м’язів в річному циклі підготовки. У процесі проведення констатуючого експерименту виявлено закономірності організації і планування тренувальних засобів як в одиночному занятті, так і в мікро- і мезоциклах. Це дозволило спланувати річний цикл підготовки плавців із урахуванням біомеханічних особливостей функціонування нервово-м’язового апарату. В рамках загальноприйнятої періодизації запропоновано розділяти річний цикл підготовки плавців на етапи, в залежності від поставлених перед спортсменами завдань, рівня фізичної підготовленості і часових складових сприйняття фізичного навантаження функціональними системами організму. Запропоновано відсоткове співвідношення виконання тренувальних засобів на суші і в воді, в залеж- ності від поставлених завдань на кожному етапі підготовки. В процесі проведення педагогічного експерименту виявлено перевагу розробленої на базі біомеханічних показників м’язової працездатності експериментальної програми над програмою, яка застосовується на підставі регламентуючих документів дитячо-юнацьких шкіл та шкіл олімпійської підготовки. Виконане дослідження підтвердило первісну гіпотезу, що застосування структу- ри тренувальних навантажень на основі адекватності сприйняття скелетними м’язами тренувальних дій дозво- ляє поліпшити фізичні кондиції, функціональний стан і працездатність спортсменів і, крім того, досягти більш високих результатів у спортивній діяльності.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

скелетні м’язи, еластичність, силовий потенціал, ефективність роботи.


ПОВНИЙ ТЕКС СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бондаренко К. К. Метод определения in vivo вяз- коупругих характеристик скелетных мышц / К. К. Бонда- ренко, С. В. Шилько, Д. А. Черноус // Российский журнал биомеханики. – 2007. – Том 11, №1(35). – С. 45-54.
2. Бондаренко К. К. Изменение кинематики гребка в плавании под воздействием утомления скелетных мышц / К. К. Бондаренко, Е. П. Лисаевич, С. В. Шилько, А. Е. Бондаренко // Российский журнал биомеханики. – 2009. – Т. 13 №2 (44). – С 24-33.
3. Высочин Ю. В. Физиологические основы специ- альной подготовки футболистов (монография) / Ю. В. Высочин, Ю. П. Денисенко // Успехи современно- го естествознания. – 2010. – № 9. – С. 39-40.
4. Shiko S. V. Generalized model of a skeletal muscle // S. V. Shiko, D. A. Chernous, and K. K. Bondarenko // Mechanics of composite materials, vol. 51, №. 6, January. – 2016. – 789-800.
5. Golas A. Biomechanical analysis of Flat Bench Pressing (Case study) / A. Golas, H. Krol // Selected problem of biomechanics of sport and Rehabilitation. V.II. – Warsaw, 2014. – P. 32-42.
6. Santana J. A kinetic and electromiographic comparison of the standin cable press and bench press / J. Santana, F. Vera-Garsia, S. McGill // Jornal of Strength and Cjnditioning Research. – 2007 – № 4. – P. 1271-1279.
 

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.