Шуба Л. В., Теоретико-методичні основи вивчення дисципліни «спортивно-педагогічне вдосконалення» на факультеті фізичного виховання.

// Наука і освіта.  2016.  №8. – 182-188.

Людмила Вікторівна Шуба,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри Управління фізичною культурою та спортом,
Запорізький національний технічний університет,
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна


ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ
ДИСЦИПЛІНИ «СПОРТИВНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ»
НА ФАКУЛЬТЕТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ


АНОТАЦІЯ:

Проаналізовано сучасну науково-методичну літературу та новітні шляхи до використання різновидів фітнесу. Теоретично обґрунтовано та розроблено методику використання різновидів фітнесу для дисципліни «Спортивно-педагогічне вдосконалення». Уточнено варіативні частини занять з обраної дисципліни при урахуванні індивідуальних особливостей для розвитку організму дівчат 17-20 років. Висвітлено позитивний вплив розробленої методики, яку рекомендується використовувати для занять не тільки з обраної дисципліни але й з предмету «Фізична культура», яка проводиться для всіх факультетів та спеціальностей. Доведено ефективність розробленої методики шляхом аналізу отриманих даних.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

методика, фітнес, комплекси вправ, спортивно-педагогічне вдосконалення, дівчата.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бойчук Ю. Д. Валеологическое значение физической активности / Ю. Д. Бойчук // Актуальные проблемы физической культуры и спорта: Сб. научн. статей. – Чебоксары: Чувашск. гос. пед. ун-т, 2011. – С. 360-362.
2. Давидов В. Ю. Новые фитнесс–системы (новые направления, методики, оборудование и инвентарь): [учеб. пособие] / В. Ю. Давидов, А. И. Шамардин, Г. О. Краснова. – Федеральное агенство по физ. культуре и спорту, ВГАФК. –2-е изд., перераб. и доп. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005. – 284 с.
3. Джонсон Д. Р. Oxycise. Программа дыхательных упражнений / Д. Р. Джонсон. – М.: Эксмо, 2008. – 150 с.
4. Долженко Л. П. Фізична підготовленість і функціональні особливості студентів із різним рівнем фізичного здоров’я: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту. / Л. П. Долженко. – К., 2007. – 21 с.
5. Івчатова Т. В. Самостійні заняття фізичними вправами : методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів / Т. В. Івчатова, Ю. Л. Соболєв, І. Б. Карпова [та ін.]. – К.: КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2007. – 55 с.
6. Сергієнко Л. П. Комплексне тестування рухових здібностей людини / Л. П. Сергієнко. – Миколаїв: УДМТУ, 2001. – 360 с.
7. Суббота Ю. В. Оздоровчі рухові програми самостійних занять фізичною культурою і спортом: [практичний посібник] / Ю.В. Суббота. – К.: КНЕУ, 2007. – 164 с.
8. Сущенко Л. П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту (теоретико-методологічний аспект) / Л. П. Сущенко. – Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – 442 с.
9. Baker J. S. Strength and body composition: single versus triple set resistance training programs / J. S. Baker, S. M. Cooper // Medicine and Science in Sports and Exercise. – 2004. – N 36, Vol. 5. – P. 14-25.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.