Скиба О. О., Роль спрямованості навчального процесу дитячо-юнацьких спортивних шкіл на адаптаційні можливості юних спортсменів.

// Наука і освіта.  2016.  №8. – 163-169.

Ольга Олександрівна Скиба,
кандидат біологічних наук,
старший викладач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури,
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка,
вул. Роменська, 87, м. Суми, Україна


РОЛЬ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ
СПОРТИВНИХ ШКІЛ НА АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ


АНОТАЦІЯ:

Статтю присвячено визначенню фізіолого-гігієнічних аспектів преморбідних станів у юних спортсменів при різній спрямованості навчально-тренувального процесу. Досліджено рівень фізичного стану дітей 5-10 років у групі початкової підготовки дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Оцінено адаптаційний потенціал юних спортсменів, а також визначено вікові гендерні особливості функціональних можливостей дітей, що займаються спортом.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

донозологічна діагностика, преморбідний стан, адаптаційні можливості, фізична працездатність, рання спортивна спеціалізація, профілактика, спортсмени. 


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Лесовой В. Н. Медицина пограничных состояний : теория и практика донозологической диагностики / В. Н. Лесовой // Науковий журнал МОЗ України. – 2013. – № 2 (3). – С. 49-60.
2. Пирогова В. І. Репродуктивне здоров’я підлітків : соціально-медичні аспекти / В. І. Пирогова, О. Р. Цьолко // Здоров’я України. – 2014. – № 22 (347). – С. 38-39.
3. Стратегія розвитку профілактики в охороні здоров’я в Україні / А. М. Сердюк, Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна [та ін.] // Журнал НАМН України. – 2012. – т. 18, № 3. – С. 358-371.
4. Подригало Л. В. Використання гігієнічних методик для виявлення й прогнозування донозологічних станів у школярів / Л. В. Подригало, С. А. Пашкевич, К. М. Сокол // Наука і освіта. – 2012. – № 4. – С. 142-145.
5. Баевский Р. М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии / Р. М. Баевский. – М. : Медицина, 1979. – 282 с.
6. Ефимова Н. В. Гигиена детей и подростков : подходы к профилактике донозологических состояний / Н. В. Ефимова, М. Ф. Савченков, Г. Отгон // Сибирский медицинский журнал. – 2009. – № 4. – С. 107-110.
7. Купчинов Р. И. Современные взляды на спортивную деятельность / Р. И. Купчинов // Университетский спорт в современном образовательном социуме : Материалы Международной научно-практической конференции, Минск, 23-24 апреля 2015 г. – Минск: БГУФК, 2015, Ч. 1. – С. 31-33.
8. Люгайло С. К вопросу о профессиональном здоровье спортсменов : аспекты спортивной специализации / С. Люгайло // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2014. – № 3. – С. 167-172.
9. Ажиппо А. Ю. Использование методов донозологической диагностики для оценки здоровья детей, подростков и молодежи / А. Ю. Ажиппо, Л. В. Подригало // Фізична культура, спорт та здоров’я : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, 10- 11 грудня 2015 р. – Харків : ХДАФК, 2015. – С. 190-192.
10. Даниленко Г. М. Дослідження ступеня напруги регуляторних механізмів у донозологічній діагностиці здоров’я дітей, підлітків і молоді / Г. М. Даниленко, Л. В. Подригало // Довкілля і здоров’я. – 2012. – № 1 (60). – С. 53-56.
11. Оцінка адаптаційних і функціонально-резервних можливостей організму дітей шкільного віку / Л. В. Квашніна, Н. С. Полька, І. О. Калиниченко [та ін.] – К. : Вид-во Науковий світ, 2010. – 17 с.
12. Вейн А. М. Вегетативные расстройства : клиника, диагностика, лечение / А. М. Вейн. – М. : Медицинское информационное агентство, 2003. – 752 с.
13. Галеев А. Р. Вариабельность сердечного ритма у здоровых детей в возрасте 6-16 лет / А. Р. Галеев, Л. Н. Игишева, Э. М. Казин // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія “Медицина”. – 2002. – № 3 (545). – С. 35- 40.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.