Бондаренко К. К., Маджаров А. П., Бондаренко А. Е. Оптимизация тренировочных средств гандболистов на основе функционального состояния скелетных мышц.

// Наука і освіта.  2016.  №8. – 5-11.

Костянтин Костянтинович Бондаренко,
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання і спорту,
Олександр Петрович Маджаров,
старший викладач кафедри спортивних дисциплін,
Алла Євгенівна Бондаренко,
кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана факультету фізичної культури,
Гомельський Державний університет імені Ф. Скорини,
вул. Советська, 104, м. Гомель, Білорусь


ОПТИМІЗАЦІЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ГАНДБОЛІСТІВ НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті викладено основні особливості планування річного циклу висококваліфікованих гандболісток в умовах напруженої тренувальної та змагальної діяльності. Окреслено основні аспекти організації та планування структури тренувальних навантажень в річному циклі підготовки на підставі параметрів термінової та довготривалої адаптації скелетних м’язів до виконання вправ спеціальної спрямованості. Наведено поведінкові реакції м’язових груп, що визначають ефективність змагальної вправи під час її виконання з максимальним навантаженням. Виявлено гетеро-хронність адекватності сприйняття фізичного навантаження скелетними м’язами, на основі якої запропоновано схе- му розподілу тренувальних засобів у мікроциклах. Наведено режими виконання спеціальних вправ для гандболістів, а також часові параметри відновлення нормального тонусу скелетних м’язів, їхньої еластичності та силових показ- ників. На основі загальноприйнятої періодизації запропонована структура річного циклу підготовки гандболісток, заснована не тільки на процентному співвідношенні тренувальних засобів у мікро- і мезоциклах, але і на характерис- тиках якісно-кількісних показників, на основі сприйняття напруженої фізичної діяльності скелетними м’язами. На- ведено параметри взаємозв’язку показників механічного тонування скелетних м’язів, які визначаються у стані відсу- тності вольової напруги (стан м’язового спокою) і параметрами фізичної продуктивності (швидкість переміщень, ефективність взаємодії з партнерами). Виявлено залежність ефективності м’язової роботи, що впливає на «можли- вість акумулювання енергії пружних деформацій при механізмі рекуперації механічної енергії під час руху» з вико- нанням технічних дій гандболісток (точність передач і результативних кидків у ворота). Проведено поділ річного циклу підготовки гандболісток на періоди в залежності від поставлених етапних завдань, рівня фізичної підготовле- ності і часових складових сприйняття фізичного навантаження функціональними системами організму. Запропоно- вано процентне співвідношення виконання тренувальних засобів загальнофізичної підготовки та спеціальних вправ у залежності від слідів впливів і гетерохронності сприйняття. Проведені дослідження й отримані результати дозволили підтвердити гіпотезу роботи і встановити, що отримані дані про пружно-в’язки властивості скелетної мускулатури можуть використовуватися в якості критеріїв ефективності управління педагогічним процесом підготовки спортсме- нів. Виявлені закономірності сприйняття скелетними м’язами тренувальних і змагальних навантажень дозволили підвищити рівень фізичних і функціональних можливостей організму спортсменок. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

скелетні м’язи, м’язовий тонус, еластичність, твердість, функціональний стан, етапи підготовки.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Высочин Ю. В. Физиологические основы специальной подготовки футболистов (монография) / Ю. В. Высочин, Ю. П. Денисенко // Успехи современ- ного естествознания. – 2010. – № 9. – С. 39-40.
2. Тюленьков С. Ю. Теоретико-методические аспекты управления подготовкой высококвалифици- рованных футболистов : автореф. дис. на соискание степени док. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теория и ме- тодика физического воспитания, спортивной трени- ровки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» / С. Ю. Тюленьков. – М., 1996. – 54 с.
3. Шамардин А. И. Оптимизация функциональ- ной подготовленности футболистов / А. И. Шамар- дин. – Волгоград, 2000. – 276 с. 4. Бондаренко К. К. Эффективность управляю- щих систем организма хоккеистов при адаптации к мышечной деятельности / К. К. Бондаренко, А. С. Малиновский // Известия Гомельского государ- ственного университета имени Франциска Скорины. – 2005. – №4 – С. 102-107.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.