Самокиш I.I., Босенко A.I., Дишель Г. О. Оптимізація навчального процесу з фізичного виховання у вищих закладах освіти на основі моніторингу функціональних можливостей студентів

// Наука і освіта.  2016.  №8. – 151-157.

Іван Іванович Самокиш,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання,
Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова,
вул. Ковальська, 1, м. Одеса, Україна,
Анатолій Іванович Босенко,
кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри біології і основ здоров’я,
Галина Олександрівна Дишель,
старший викладач кафедри біології і основ здоров’я,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна


ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ НА ОСНОВІ
МОНІТОРИНГУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СТУДЕНТІВ


АНОТАЦІЯ:

У роботі наведено результати математичного аналізу серцевого ритму студентів 17-19 років при функціональному тестуванні за методикою Д. М. Давиденка зі співавторами (1984). Установлено гендерні зміни показників варіаційної пульсометрії до велоергометричного навантаження під час тестування та після нього у ранній період відновлення. На основі отриманих даних доведено безпечність застосування фізичного навантаження для моніторингу функціональних можливостей студентської молоді.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

фізичне виховання, навчальний процес, функціональне тестування, функціональні можливості, моніторинг.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Баевский Р. М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии / Р. М. Баевский. – М. : Медицина. – 1979. – 295 с.
2. Баевский Р. М. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний / Р. М. Баевский, А. П. Берсенева. – М. : Медицина. – 1997. – 265 с.
3. Баевский P. M. Анализ вариабельности сердечного ритма в космической медицине / P. M. Баевский // Физиология человека. – 2002. – T.2, № 2. – С. 70-74.
4. Босенко А. И. Выявление функциональных возможностей сердечно-сосудистой и центральной нервной систем у подростков при напряженной мышечной деятельности : автореф. дис. на соисканиенауч. степени канд. биол. наук / А. И. Босенко. – Тарту, 1986. – 25 с.
5. Босенко А. І. Порівняльна характеристика ЗФС мозку підлітків 14-15 років при роботі до відмови та роботі з реверсом / А. І. Босенко // Адаптаційні можливості дітей та молоді. – Одеса, 1998. – С. 25-27.
6. Босенко А. І. Оцінювання навчальних досягнень з фізичного виховання у вищих навчальних закладах за допомогою показників велоергометричного тестування / А. І. Босенко, І. І. Самокиш // Науково-практичний журнал ПНЦ НАПН України «Наука і освіта». – Одеса : ПНПУ, 2014. – Вип. № 4. – С. 27- 32.
7. Босенко А. І. Вікові особливості функціональних можливостей студенток вищих навчальних закладів / А. І. Босенко, І. І. Самокиш, С. В. Страшко, Н. А. Орлик // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів : ЧНПУ, 2013. – Випуск 107, том ІІ. – С. 132- 135.
8. Давиденко Д. Н. Методика оценки функциональных резервов организма при использовании нагрузочной пробы по замкнутому циклу изменения мощности / Д. Н. Давиденко, В. П. Андрианов, Г. М. Яковлев, Н. К. Лесной // Пути мобилизации функциональных резервов спортсмена : Сб. науч. тр. – Л. : ГДОИФК, 1984. – С. 35-41.
9. Давиденко Д. Н. Методика оценки мобилизации функциональных резервов организма по его реакции на дозированную нагрузку / Д. Н. Давиденко // Научно-теоретический журнал «Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта». – 2011. – № 12 (70). – С. 52-57.
10. Карпман В. Л. Тестирование в спортивной медицине / В. Л. Карпман, З. Б. Белоцерковский, И. А. Гудков. – М. : Физическая культура и спорт, 1988. – 208 с.
11. Самокиш И. И. Гистерезисный метод выявления функциональных возможностей как критерий оценивания успеваемости по физическому воспитанию в высших учебных заведениях / И. И.Самокиш // Научный журнал «Физическое воспитание студентов». – Харьков : ХГАДИ, 2011. – № 4. – С. 71-75.
12. Сухарев А. Г. Психофизическая тренировка и ее влияние на адаптационные возможности организма подростков / А. Г. Сухарев, И. В. Сергета // Профилактика заболеваемости и укрепление здоровья. – 1998. – № 6. – С. 38-40.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.