О. О. Приймаков, Ежи Ейдер, О. В. Коленков, УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНІМ ПРОЦЕСОМ НА ОСНОВІ МОДЕЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЄДИНОБОРЦІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ.

// Наука і освіта.  2016.  №8. – 142-150.

Олександр Олександрович Приймаков,
доктор біологічних наук, професор,
Ежи Ейдер,
доктор педагогічних наук, професор,
декан факультету фізичної культури і промоції здоров’я,
Щецинський університет,
алея Пястув, 40-В, м. Щецин, Польща,
Олександр Васильович Коленков,
кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент,
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
вул. Тургенівська, 3-11, м. Київ,Україна


УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНІМ ПРОЦЕСОМ НА ОСНОВІ МОДЕЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЄДИНОБОРЦІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ


АНОТАЦІЯ:

У публікаціях, присвячених організації та проведенню моніторингу фізичного стану осіб, які займаються фізич- ною культурою і спортом, недостатньо обґрунтовано критерії оцінок функціональних можливостей обстежуваних осіб; неповністю диференційована система оцінок рівня їхньої підготовленості на різних етапах тренувального процесу в залежності від амплуа, віку, статі, кваліфікації, вагової категорії, індивідуальних особливостей, спортивного результату. Це знижує їхню об’єктивність і точність. Метою роботи є обґрунтування критеріїв і розробка диференційованих оцінок функціональної підготовленості (ФП) борців високої кваліфікації на передзмагальному етапі підготовки. У досліджен- нях брали участь від 12 до 54 спортсменів віком 20-28 років – члени національних збірних команд України з вільної та греко-римської боротьби, дзю-до. Для оцінки ФП і спеціальної працездатності борців під час проведення поточного, оперативного та етапного контролю в річному циклі підготовки використовувалися методи електрокардіографії, варіа- ційної пульсографіі, пульсометрії, газоаналізу, тестування фізичної працездатності. Узагальнення результатів дослі- джень дозволяє вважати, що до провідних критеріїв функціональної підготовленості борців високої кваліфікації, що забезпечують високий рівень спеціальної працездатності, відносяться: економічність функціонування фізіологічних систем в спокої і при виконанні м’язової діяльності анаеробно-аеробного характеру, висока реактивність серцево- судинної системи на фізичне навантаження, потужність анаеробної системи енергозабезпечення, швидкість протікання відновлювальних процесів, стан регуляторних механізмів серцевої діяльності, рівень обмінних процесів і збудливості серцевого м’яза, стійкість збереження високої швидкості кидків в спеціалізованому тесті. Розроблені математичні мо- делі дозволяють ефективніше підходити до проблеми контролю і управління функціональною підготовленістю та спе- ціальною працездатністю борців на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

борці, функціональна підготовленість, вагові категорії, кваліфікація, моделі.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Баевский Р. M. Ритм сердца у спортсменов / Р. М. Баевский, Р. Е. Мотылянская. – Москва : Физиче- ская культура и спорт. – 1986. – 602 с.
2. Боровиков В. П. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде Windows / В. П. Боровиков, Г. И. Ивченко. – Москва : Финансы и статистика. – 2006. – 275 с.
3. Лисенко О. М. Фізіологічна реактивність та особливості мобілізації функціональних можливостей висококваліфікованих спортсменів / О. М. Лисенко // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2003. – № 1. – С. 81-86.
4. Мищенко В. С. Функциональные возможности спортсменов / В. С. Мищенко. – К. : Здоровья, 1990. – 200 с.
5. Мищенко В. Физиологический мониторинг спортивной тренировки : современные подходы и направления совершенствования / В. Мищенко // Наука в олимпийском спорте. – 1997. – №1 (6). – С. 92-103.
6. Мищенко В. С. Функциональная подготовлен- ность квалифицированных спортсменов : подходы к повышению специализированности оценки и направ- ленному совершенствованию / В. С. Мищенко, А. И. Павлик, В. А. Сиренко и др. // Наука в олимпий- ском спорте, Спец. выпуск. – 1999. – С. 61–69.
7. Мищенко В. С. Реактивные свойства кардио- респираторной системы как отражение адаптации к напряженной физической тренировке в спорте : моно- графия / В. С. Мищенко, Е. Н. Лысенко, В. Е. Виногра- дов. – К. : Науковий світ, 2007. – 351 с.
8. Павлов С. Е. Технология подготовки спортсме- нов / С. Е. Павлов, Т. Н. Павлова. – Щелково : Издатель П. Ю. Мархотин. – 2011. – 344 с.
9. Панков В. А. Использование монитора сердеч- ного ритма для контроля за эффективностью подготовки борцов / В. А. Панков // Теория и практика физической культуры. – 2002. – № 2. – С. 2-4.
10. Приймаков О. Взаємозв’язок механізмів регу- лювання стійкості пози та довільного точністного руху у спортсменів / Олександр Приймаков // Фізіологічний журнал. – Київ. – 1995, 41(3–4), 49–54.
11. Приймаков А. Совершенствование системы комплексного контроля функциональной подготовлен- ности организма спортсменов высокой квалификации / Александр Приймаков, Владимир Дрюков // Наука в олимпийском спорте. – Киев : Олимпийская литература, 2004. – № 1. – С. 61-67.
12. Радзиевский А. О накоплении, расходовании и перераспределении функциональных резервов в орга- низме человека / А. Радзиевский, А. Приймаков, В. Олешко, Н. Ящанин // Наука в олимпийском спорте. – Киев. – 2002. – № 2. – С. 110-119.
13. Юшков О. П. Совершенствование методики тренировки и комплексного контроля в видах едино- борств / О. П. Юшков // V Międzynarodowy Kongres Naukowy “Współczesny Sport Olimpijski I Sport dla Wszystkich”. Wychowanie fizyczne i sport / - Warszawa, 6- 9 czerwca 2002. - Tom. XLV. – Suplement Nr1. – Część 2. – Czerwiec 2002. – С. 135-136.
14. Adam M., Smaruj M., & Tyszkowski S. The diagno￾sis of the technical-tactical preparation of judo competitors during the World Championships (2009 and 2010) in the light of the new judo sport rules / M. Adam, M. Smaruj, & S. Tysz￾kowski // Archives of Budo. – 2011. – №7(1). – С. 7-12.
15. Calmet M. Developing ecological research in judo / M. Calmet // Perceptual and Motor Skills. – 2007. – №105 (2). – С. 646-648.
16. Erkan Demirkan. The monitoring of weight fluctua￾tion and hydration status in cadet wrestlers (ages 14-17) during a training camp period leading up to competition / Demirkan Erkan // International Journal of Wrestling Sci￾ence. – 2011. – №1(2). – C. 12-18.
17. Jagiełło W. Morphological Diversification of Com￾petitors Training Greko-Roman Style of Wrestling / W. Jagiełło, A. Kruszewski // Archives of Budo. – 2009. – №5. – C. 147-153.
18. Kraemer William. The Physiological Basis of Wrestling: Implications for Conditioning Programs / William Kraemer // The Strength and Conditioning Journal. – 2004. – №2. – C. 10-15.
19. Latyshev S. V. The development of assessment scales of physical training of wrestlers at the stage of basic specialized training / S. V. Latyshev // Physical Education of Students. – 2013. – №4. – C. 55-58.
20. Pilianidis T. Physiological profile evaluation through lactate and heart rate in national level Greco-Roman wrestlers / T. Pilianidis, I. Barbas, N. Mantzouranis, A. Ka￾sabalis, K. Mantis, & B. Mirzaei // International Journal of Wrestling Science. – 2011. – №1(2). – С. 68-72.
21. Pryimakov A. A. Activity and relationships of muscular and cardiovascular systems in different states dur￾ing muscular activity in athletes / A. A. Pryimakov // Physi￾cal Education of Students. – 2012. – №6. – С. 93-99.
22. Pryimakov, O. O. Comparative characteristics structure physically prepared fighters high qualification light, medium and heavy weight category / O. O. Pryimakov // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. – 2014. – №9. – С. 47-53.
23. Rahmani-Nia F., Mirzaei B., Nuri R. Physiological profile of elite Iranian junior Greco-Roman wrestlers / F. Rahmani-Nia, B. Mirzaei, R. Nuri // International Journal of Fitness. – 2007. – №3. – С. 49-54.
24. Yoon J. Physiological profile of elite senior wres￾tlers / J. Yoon // Journal of Sport Medicine and Physical Fitness. – 2002. – №32. – С. 225-233.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.