О. В. Порада, ДО ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.

// Наука і освіта.  2016.  №8. – 138-142.

Оксана Володимирівна Порада,
старший викладач кафедри управління фізичною культурою та спортом,
Запорізький національний технічний університет,
вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна


ДО ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті узагальнено результати досліджень у напрямку сучасного ринку праці випускників вищих навча- льних закладів, а саме окреслено реалії вільного ринку праці, освітлено критерії відбору кандидатів під час працевлаштування, досліджено наслідки довготривалого безробіття серед випускників вишів, проаналізовано доробок з питань адаптації та конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів на ринку праці, визначено аспекти ринку праці випускників, які підпадають під компетентність вищих навчальних за- кладів. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

працевлаштування випускників, ринок праці, конкурентоспроможність випускників ВНЗ, фахова підготовка, критерії відбору кандидатів.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Коробчук Т. І. Формування та регулювання ринку праці фахівців з вищою освітою в економіці України: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.02.03 – «Організація управління, пла- нування та регулювання економікою» / Т. І. Короб- чук. – Київ, 2006. – 170 с.
2. Вишневская Л. А. Формирвание системы тру- доустройства выпускников высших учебных заведе- ний в переходной экономике: дис. на получение науч. степени канд. екон. наук: спец. 08.00.05– «Экономика и управление народным хозяйством» / Л. А. Вишнев- ская. – Санкт-Петербург, 2001. – 232 с.
3. Карпец В. А. Трудоустройство выпускников вузов как социальный процесс: дис. на получение науч. степени канд. соц. наук: спец. 22.00.04 – «Соци- альная структура, социальные институты и процессы» / В. А. Карпец. – Саратов, 2006. – 154 с.
4. Разумова Т. О. Выпускники высших учебных заведений на рынке труда: дис. на получение науч. степени доктора. екон. наук: спец. 08.00.05 – «Эконо- мика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами» / Т. О. Разу- мова. – Екатеринбург, 2009. – 443 с.
5. Тамиров К. А. Адаптация выпускников вузов на рынке труда : дис. на получение науч. степени канд. екон. наук: спец. 08.00.05– «Экономика и управление народным хозяйством» / К. А. Тамиров. – Москва, 2001. – 149 с.
6. Стеблюк Н. Ф. Підготовка фахівців з вищою освітою в умовах підвищення значущості знаннєвого ресурсу [Електронний ресурс]: Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» 2010. – Ре- жим доступу: www.economy.nayka.com.ua
7. Борисова О. В. Конкурентоспособность выпус- кников высших учебных заведений на рынке труда: дис. на получение науч. степени канд. екон. наук: спец. 08.00.05– «Экономика и управление народным хозяйством» / О. В. Борисова. – Омск, 2009. – 136 с.
8. Скачкова Л. С. Адаптационное поведение мо- лодых специалистов на рынке труда: концепция, фак- торы, инструментарий: дис. на получение науч. сте- пени канд. екон. наук: спец. 08.00.05– «Экономика и управление народным хозяйством» / Л. С. Скачкова. – Ростов-на-Дону, 2011. – 189 с

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.