Л. В. Подрігало, О. О. Ровна, К. М. Сокіл, О. Д. Максечко, ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ І ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СПОРТ- СМЕНОК СИНХРОННОГО ПЛАВАННЯ ЗАДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.

// Наука і освіта.  2016.  №8. – 132-137.

Леонід Володимирович Подрігало,
доктор медичних наук, професор,
завідувач кафедри гігієни та фізіології людини,
Ольга Олександрівна Ровна,
кандидат біологічних наук,
доцент кафедри гігієни та фізіології людини,
Костянтин Михайлович Сокіл,
кандидат медичних наук,
професор кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я,
Ольга Дмитрівна Максечко,
студентка,
Харківська державна академія фізичної культури,
вул. Клочківська, 99,
Харківський національний медичний університет,
пр. Науки, 4, м. Харків, Україна


ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ І ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СПОРТ- СМЕНОК СИНХРОННОГО ПЛАВАННЯ ЗАДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


АНОТАЦІЯ:

Омолодіння спорту потребує дослідження особливостей зросту і розвитку юних спортсменів, вивчення їхнього адаптивного потенціалу. Це дозволить забезпечити досягнення оптимуму спортивної форми, профілактики донозологі- чних розладів здоров’я. Мета статті: вивчення особливостей фізичного розвитку і функціонального стану спортсменок синхронного плавання як показників, що відбивають адаптаційний потенціал, особливості зростання та розвитку. У дослідженні взяли участь 30 школярок, середній вік яких – 12,00±0,22 роки. Вони були розподілені на дві групи: 15 спортсменок синхронного плавання, рівень майстерності – 1 розряд, кандидат в майстри спорту, 2 група – 15 школярок. Визначалися антропометричні показники, гіпоксичні проби, індекси фізичного розвитку. Учасниці переважно мали середній рівень фізичного розвитку. З віком поступово зростала дисгармонійність, але у спортсменок переважно за рахунок дефіциту маси, а у школярок – її надлишку. Це ілюструє специфічний вплив фізичних навантажень синхронно- го плавання на організм. Оцінка фізичного розвитку дозволяє прогнозувати затримку статевого дозрівання спортсме- нок. Розрахунки індексів також підтверджують дефіцит маси у спортсменок. Обсяг води у організмі був у межах вікової норми, але у спортсменок – суттєво меншим. Це відображає особливості впливу синхронного плавання на організм дітей. Визначення індексів, що ілюструють розвиток м’язів, ствердило малу важливість силових показників для цього виду спорту. Функціональний стан дихальної системи спортсменок був значно кращим за рахунок збільшення ЖЄЛ, життєвого індексу. Це відбиває зростання дихальних обсягів та функціональних резервів у спортсменок. Збільшення екскурсії грудної клітини ілюструє збільшення м’язів, які беруть участь у дихальних рухах. Спортсменки мали суттєво більші результати гіпоксічних проб, що ілюструє більш високу стійкість до гіпоксії. Співвідношення фактичної та роз- рахункової ЖЄЛ також ілюструє більший адаптаційний потенціал спортсменок. Отже, було з’ясовано особливості зростання і розвитку спортсменок синхронного плавання, що виражаються у збільшенні дисгармонійності з віком за рахунок дефициту маси. Це відображає вплив навантажень на організм дівчат. Високі енергетичні витрати призводять до зниження питомої ваги жиру за рахунок зменшення вмісту води. Ця ситуація повинна бути оцінена як несприятлива, оскільки призводить до зростання вірогідності порушень статевого дозрівання. Водночас спортсменки характеризують- ся більш високим адаптаційним потенціалом дихальної системи. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

синхронне плавання, фізичний розвиток, функціональний стан, школярки.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Антомонов М. Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных / М. Ю. Ан- томонов – К., 2006. – 560 с.
2. Максимова М. Н. Теория и методика син- хронного плавания: учебник / М. Н. Максимова. – М.: Изд-во «Советский спорт», 2012. – 304 с.
3. Подригало Л. В. Донозологические состояния у детей, подростков и молодежи: диагностика, про- гноз и гигиеническая коррекция / Л. В. Подригало, Г. Н. Даниленко – К.: Генеза, 2014 – 200 с.
4. Стандарти для оцінки фізичного розвитку школярів (випуск 3) / Під ред. Сердюка А. М. – Київ: Казка, 2010. – 60 с.
5. Gordeieieva M. V. Control of special prepara￾tions’ sportsmen of synchronous swimming / M. V. Gor￾deieieva, T. V. Rudkovskaya // Physical education of students. – 2009. – vol.1, pp. 16-18.
6. Mary Jo Ruggieri. United States Synchronized Swimming / Mary Jo Ruggieri // Journal of Physical Edu￾cation, Recreation & Dance. – 1984. – vol. 55, issue 3, pp. 29, doi: 10.1080/07303084.1984.10629692.
7. Rovnaya O. A. Morphological and functional features of synchronous swimming sportswomen of high qualification / O. A. Rovnaya, L. V. Podrigalo, S. S. Iermakov, Kr. Prusik, M. Cieślicka // Pedagogics, psychology, medical biological problems of physical training and sports. – 2014. – vol.4, pp. 45-49. doi:10.6084/m9.figshare.951916.
8. Teresa C. Alentejano. Breath Holding With Wa￾ter Immersion in Synchronized Swimmers and Untrained Women / Teresa C. Alentejano, Dru Marshall & Gordon J. Bell. // Research in Sports Medicine: An International Journal. – 2010. – vol. 18, issue 2, pp. 97-114 doi: 10.1080/15438620903323678.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.